Denizcilik eğitimi veren ortaöğretim kurumlarında mesleki ingilizce dersinin yeterliliği üzerine inceleme

thumbnail.default.alt
Tarih
2020
Yazarlar
Saray, Sercan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet
Denizler ve deniz kıyıları; sundukları ulaşım, besin ve doğal kaynak olanakları sayesinde tarih boyunca medeniyetlerin gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır. Günümüzde dünyanın büyük kısmını kaplayan denizler ve okyanuslar, dünyamızdaki ticari aktivetinin büyük oranda yükünü çekmektedir. Giderek daha fazla globalleşen dünyadan denizcilik mesleği de fazlasıyla nasibini almaktadır. Artık gemilerde farklı milletlerden deniz insanları aynı amaç için bir arada çalışmaktadırlar. Denizlerde emniyetin sağlanması ve dünya ekonomisinin temeli olan deniz ticaretinin eksiksiz ve etkili bir şekilde gerçekleştirilmesi ancak ortak bir iletişim kanalının oluşturulmasıyla sağlanabilmektedir. Yapılan çalışmalar sonucunda İngilizce denizciliğin ortak dili olarak tüm dünyada kabul edilmiştir. İngilizce ve denizcilik mesleğinin oluşurduğu terimlerle harmanlanmış denizcilik İngilizcesi'nin öğrenimi tüm dünyada denizci adayları için zorunlu tutulmuştur. Ülkemizde denizcilik mesleği yıllarca önemli bir istihdam alanı olarak görülmüş ve birçok denizcilik eğitimi veren okullar açılmıştır. Denizcilik Anadolu ve Teknik Liseleri de bu doğrultuda önemli roller üstlenen ve sayılara gittikçe artan eğitim kurumları olarak görülmektedir. Yetiştirilen deniz insanlarının diğer deniz istihdamında öncü ülkelerin çalışanlarıyla rekabetini mümkün kılmanın yolu kaliteli bir eğitim almaktır. Bu kaliteli eğitimin denizciler için göstergesi ise tüm dünyada denizcilik mesleğinin evrenselliği dolayısı ile İngilizce yeterliği olarak görülmektedir. Araştırılan literatür sonucunda, ülkemizde lisans düzeyinde eğitim veren denizcilik kurumlarında dil yeterliliği üzerine yapılmış çalışmalar olmasına ragmen lise düzeyinde eğitim veren kurumlarında herhangi bir çalışma olmadığı görülmüştür. Bu çalışma ile her yıl binlerce zabit yetiştiren denizcilik liselerinde verilen İngilizce ve mesleki İngilizce derslerinin yeterliliğinin bu eğitimi almış mezunlarca belirlenip ve eğitimin iyileştirilmesi için yapılması gerekenlerin ortaya konulması amaçlanmıştır. Çalışmamızın ilk bölümünde ülkemizde ortaöğretim seviyesinde denizcilik eğitimi veren kurumların genel görünümü, eğiticilerin durumu ve ilgili kanun ve yönetmelikler araştırılmıştır. Daha sonraki böümlerde ise dil yeterliliğinin denizcilik mesleği açısından önemi, diğer ülkelerinde denizcilik keurumlarında verilen dil eğitimi, dünyadaki gelişmeler ile ülkemizde verilen İngilizce eğitimi ve mesleki Ingilizce müfredatları incelenmiştir. Araştırmamızda veri toplama aracı olarak mezunlara yönelik anket uygulaması yapılmıştır. Çıkan sonuçlar SSPS (Sosyal Bilimler İçin İstatistik Paketi) kullanılarak analiz edilmiştir. Analizler sonucunda bazı soruların aynı başlık altında yüklendiği görülmüş ve faktör yapısı belirlenmiştir. Faktör sonuçları diğer demografik değişkenlerle karşılaştırılıp anlamlı farklar olup olmadığı araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar ülkemizin dil eğitimi konusunda geçmişten beri süregelen sorunlarının denizcilik eğitimininde de geçerli olduğu ve denizcilik İngilizcesi eğitiminin sektörün gerektirdiği nitelikleri karşılamaktan uzak olduğu sonucuna varılmıştır. Çalışmanın son bölümünde eğitimin kalitesinin arttırılması için önerilerde bulunulmuştur.
Seas and sea shores; It has played an significant role in the development of civilizations throughout history thanks to the transportation, food and natural resources they offer. Today, the seas and oceans that cover most of the world are heavily burdened by the commercial activity in our world. The maritime profession also gets its share from the increasingly globalized world. Now seafarers of different nationalities work together on the ships for the same purpose. Providing safety in the seas and performing the sea trade, which is the basis of the world economy, can be achieved only by establishing a common communication channel. As a result of the studies, English has been accepted as the common language of maritime worldwide. The learning of maritime English which is blended with the terms formed by the English and maritime profession has been compulsory for seafarers all over the world. In our country, the maritime profession has been seen as an important employment area for many years and many maritime education schools have been opened. Maritime Anatolian and Technical High Schools are also seen as educational institutions that play an important role in this direction and increase in numbers. The way to compete with the employees of the other leading countries in maritime is to receive qualified education. The indicator of this quality education for seafarers is seen as English proficiency due to the universality of the maritime profession worldwide. As a result of the literature review, it has been observed that there are studies on language proficiency in maritime institutions providing education at the undergraduate level in our country, but there are no studies in institutions providing education at high school level. With this study, it is aimed to determine the adequacy of the English and vocational English lessons given in maritime high schools, which train thousands of officers every year, and to show what needs to be done to improve education. In the first part of our study, the general view of the institutions providing maritime education at secondary level in our country, the status of the trainers and the related laws and regulations were investigated. In the next sections, the importance of language proficiency in terms of maritime profession, language education in maritime institutions in other countries, developments in the world, English education in our country and professional English curricula were examined. In our study, a questionnaire was applied to graduates as a data collection tool and the results are analyzed using SSPS. As a result of the analysis, it was seen that some questions were loaded under the same title and the factor structure was determined. Factor results were compared with other demographic variables to investigate whether there were significant differences. The results obtained have been concluded that the ongoing problems of our country on language education are valid in maritime education and the maritime English education is far from meeting the qualifications required by the sector. In the last part of the study, suggestions were made to increase the quality of education.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020
Anahtar kelimeler
deniz yolu taşımacılığı, sea transportation, denizcilik, maritime, denizcilik eğitimi, maritime education, denizcilik sektörü, maritime sector, özel amaçlı İngilizce, english for spesific purposes
Alıntı