Çatı Kaplama Malzemesi Seçim Kriterlerinin Belirlenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Okutan, Ahmet Ender
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada çatı kaplama malzemesi seçim kriterlerinin ortaya konulmasıyla birlikte, bundan sonra ülkemizde çatı kaplama malzemesi seçiminde bir sistem oluşturma çalışmasına yardımcı olabilecek belirleme ve önerilerin sunulması amaçlanmıştır. Amaca yönelik olarak yürütülen çalışmalarda çatı kavramı ve çatıyı oluşturan yapı elemanları tanımlanmış ve çatı tiplerinin kaplamaya ve kullanım özelliklerine getirdiği sınırlamalar incelenmiştir. Bunun nedeni şöyle ifade edilebilir: Çatı tipleri ve çatı eğimleri arasındaki farklılık, değişik kullanım ihtiyaçları ve atmosferik etkenlerin farklılıkları nedeniyle oluştuğu için, çatı tipleri ve çatıdaki yükün strüktüre aktarılma prensibi, malzeme seçiminde belirleyici kriter haline gelebilir. Bu nedenle birinci bölümde çatı tipleri ve strüktürel özellikleri irdelenmiştir. Türlerine göre çatı kaplama malzemesinin irdelendiği ikinci bölüm; çatı kaplama malzemesi türlerini tanımayı ve irdelemeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda çatı kaplama malzemesi türleri 5 ana başlık altında incelenmiş, her ana başlıktaki malzeme irdelenmiş her malzeme türü için bakım ve onarım yöntem ve gereklilikleri ortaya konmuştur. Yapılan çalışmanın üçüncü bölümünde çatı birleşenlerini etkileyen genel faktörler ve bunların etki biçimleriyle dereceleri irdelenmiş ve kaplama alternatiflerinin karşılaşacağı doğal etkenler ortaya konulmuştur. Çatının uygulandığı yere göre sabit olan bu faktörlerin; kaplama malzemesinin üzerindeki etkileri irdelenmiş, bu yolla her çatı kaplama malzemesinin her doğal şart altında davranış biçiminin belirlenmesi amaçlanmıştır.
At this strategy, it is aimed to give proposaled to create a system of roofing materials choice in our country, near determinin roofing materials choosing creteria. At this work leaning to aim, roof conception and building elements that create the roof are determined, and limitations that roof types bring to usage properties are observed. Reason of this can be spelled as so; As differences between roof types and roof slopes are created because of different usage needs and differences between atmospheric effects; roof types and principle of conducting load to structure can be a determining factor at roofing material choice. For his reason, roof types and structural properties are observed at first part. The second part where roofing materials are observed as their types aim to define the materials in detail. In this sectoin, roofing material types are observed in 5 main stages, every material is defined in detail and maintenance needs for each type is exhibited. At third part, general factors that effect roof components and effect degrees are determined, natural effects that the roofing material alternatives is exhibited. Effects of these factors on roofing material under any natural effect is aimed.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Seçim kriterleri, İç ve dış faktörler, Choosing criteria, Inner and outside effects
Alıntı