Sıcaklık Ve Su Aktivitesinin Aspergillus Carbonarius’un Gelişme Ve Okratoksin A Oluşturması Üzerine Etkisinin İncelenmesi

thumbnail.default.placeholder
Tarih
2015-10-23
Yazarlar
Küçükakar, Pınar
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada kuru incirden izole edilen üç adet A. carbonarius izolatının gelişimi ve OTA üretimi üzerine sıcaklık (10-40°C) ve su aktivitesinin (0,85-0,99) etkisinin kuru incir besiyerinde incelenmiştir. Gelişme verileri Baranyi modeli ve Linear model kullanılarak modellenmiştir. Çalışmada 40°C’de hiçbir izolat gelişme göstermemiştir. 10°C’de ise sadece bir izolat 0,93 ve 0,97 su aktivitelerinde gelişmiştir. İzolatların tamamı 30°C ve 0,97 su aktivitesinde en yüksek gelişme hızına sahiptir. Bu koşullarda çalışmada kullanılan üç izolat için Baranyi modelinden elde edilen maksimum gelişme hızları 26,72; 25,36 ve 24,90 mm/gün olarak tespit edilmiştir. 30°C ve 0,97 su aktivitesinde ise Lineer model kullanılarak hesaplanan radyal gelişme hızlarının ise 11,40; 10,80 ve 10,13 mm/gün olduğu saptanmıştır. Baranyi modelinde elde edilen R2 değerleri Lineer modelde elde edilen değerlerden daha yüksektir. A. carbonarius izolatları 0,85 su aktivitesinde OTA üretmemektedir. İzolatlar maksimum miktarda OTA’yı 20°C’de 21. günde izolata bağlı olarak 0,97 veya 0,99 su aktivitesinde oluşturmuştur. Üç izolatın oluşturduğu maksimum OTA miktarları 1,370-3,627 µg/g aralığındadır. İnkübasyon sıcaklığı ve su aktivitesinin, küf gelişimi ve OTA üretimi üzerine etkisi istatiksel olarak önemli bulunmuştur.
In this study, It was determined the effect of temperature (10-40°C) and water activity  (0,85-0,99) on growth and ochratoxin A production by three isolates of Aspergillus carbonarius isolated from dried figs on dried fig medium. Growth data were modelled by Baranyi model and Linear model. None of three isolates of Aspergillus carbonarius grown at 40°C. Only one isolate grew at 10°C (0.93 and 0.97 aw). Aspergillus carbonarius isolates reached maximum growth rate at 30°C and 0.97 aw.  In these conditions  maximum growth rates of three isolates obtained from Baranyi model were 26.72; 25.36; 24.90 mm/day. According to Linear model, growth rates of isolates at 30°C and 0.97 water activity were 11.40 mm/day; 10.80 mm/day; 10.13 mm/day. R2  values obtained from Baranyi model were higher than Linear model. A. carbonarius isolates did’t produce OTA at 0.85 water activity. Maximum OTA production was found at 20°C and 21 day on 0.97 or 0.99 water activity depending on the isolates. Maximum OTA amounts were between 1.370 µg/g and 3.627 µg/g. Incubation temperature and water activity had significant effect on growth and OTA production of isolates.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Instıtute of Science and Technology, 2015
Anahtar kelimeler
A. Carbonarius, Okratoksin A, Sıcaklık, Su Aktivitesi, A. Carbonarius, Ochratoxin A, Temperature, Water Activity
Alıntı