Hafif Raylı Sistem Araçlarının İç Mekanlarının Morfolojik Açıdan Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Alppay, Ekrem Cem
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada hafif raylı sistem araçları iç mekan morfolojisi açısından analiz edilmiş, araçların iç mekanları arasındaki endüstri tasarımı açısından farklar incelenmiştir. Araçların analiz edilmesinden önce mevcut terminolojik belirsizliği gidermek amacıyla tramvay kavramı açıklanmış ve kısaca tramvayların tarihi incelenmiştir. Araçların analiz edilebilmesi amacıyla araçlar bileşenlerine, alt bileşenler de alt bileşenlerine ayrıştırılmış, araçların tipolojisi oluşturulmuştur. Araçların analizi amacıyla 37 adet çağdaş araç seçilmiş ve bunların tasarım özellikleri bir tablo haline getirilerek bu özelliklerin frekans dağılımları oluşturulmuştur. Frekans dağılımlarında araçların tasarım açısından dağılımları incelenmiş optimum ve uç değerlere sahip araçlar analiz edilmiştir. Bu bilgiler ışığında teorik olarak optimum bir aracın kriterleri oluşturularak böyle bir aracın ne derece var olduğu incelenmiştir.
In this Study the morphology of light rail vehicle interiors were analyzed and the differences between various vehicles have been studied. The concept of tramway has been explained and their history has been briefly studied in order to make clear the differences between light rail vehicles and tramways due to the current terminological uncertainty. To analyze, vehicles have been decomposed to parts and these parts to sub-parts and a typology has been established in order to identify each vehicle. For analyzing these vehicles, 37 contemporary light rail vehicles have been chosen. The characteristics of these vehicles have been analyzed in table and frequency distribution graphics have been prepared. In these frequency distribution tables, vehicles, which have optimum values or extreme values, have been studied. Using these optimum vehicle data characteristics of a theoretical optimum vehicle have been formed and the existence of such a light rail vehicle has been studied.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2000
Anahtar kelimeler
Hafif Raylı Sistem, Hafif Raylı Sistem Aracı, İç Mekan, Morfoloji, Light Rail System, Light Rail Vehicle, Interior, Morphology
Alıntı