Betonarme Binalarda Dolgu Duvarların Deprem Etkisi Altındaki Davranışının İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2013-07-29
Yazarlar
Uysal, Kadir Erkan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, betonarme binalarda dolgu duvarların deprem etkisi altındaki yapısal davranışının incelenmesi amaçlanmıştır. Dolgu duvarların çerçeve ve yapılar üzerindeki etkileri ve dolgu duvar modelleri ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Çalışmada, altı katlı ve on iki katlı iki betonarme bina kullanılmıştır. Deprem Yönetmeliği 2007 ve teknik şartnamelere uygun olarak her iki bina için taşıyıcı çerçeve sistemler oluşturulmuştur. Binalar dolgu duvarsız, tuğla dolgu duvarlı ve gazbeton dolgu duvarlı olarak oluşturulmuştur. Tuğla dolgu duvarlı, gazbeton dolgu duvarlı ve dolgu duvarsız binaların taşıyıcı çerçeve sistemlerinin üç boyutlu modelleri SAP2000 yapı analiz programında oluşturulmuş ve Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Dolgu duvarlar, deneysel ve analitik çalışmaların ışığında eşdeğer diyagonal basınç çubukları olarak modellenmiştir. Analizlerin sonrasında tüm modellerin doğal titreşim periyodu, taban kesme kuvveti, yer değiştirme, kat rijitlik, burulma düzensizliği katsayısı ve etkin göreli kat ötelemesi değerleri elde edilmiştir. Modellerin analiz sonuçları karşılaştırılmış ve yorumlanmıştır. Çalışmanın sonunda, betonarme binalarda dolgu duvarların etkisinin göz önüne alınması ile yapısal davranışın önemli derecede değişebileceği sonucuna ulaşılmıştır.
In this study, reviewing structural behaviour of infill walls in reinforced concrete buildings under earthquake effect is aimed. Effects of infill walls on frames and structures and the models of infill walls are explained at large. In the study, a six-story building and a twelve-story building are used. The bearing frame systems for each building are constituted in accordance with Turkish Earthquake Code 2007 and technical specifications. The buildings are constituted without infill walls, with brick infill walls and with aerated concrete infill walls. Three dimensional models of the bearing frame systems of the buildings with brick infill walls, with aerated concrete infill walls and without infill walls are constituted in SAP2000 structural analysis program and analysed by using Equivalent Seismic Load Method. Infill walls are modeled as equivalent diagonal pressure bars in the light of experimental and analytical works. After the analyses the values of free vibration periods, base shear forces, displacements, rigidities of stories, torsional irregularity factors and effective relative story drifts of all models are obtained. The analysis results of the models are compared and commented. At the end of the study, it is concluded that the structural behaviour can be changed critically with considering the effects of infill walls in reinforced concrete buildings.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013
Anahtar kelimeler
Dolgu duvarlar, Dolgu duvarlı çerçeveler, Dolgu duvar etkisi, Dolgu duvarlı perde çerçeveler, Eşdeğer diyagonal basınç çubuğu, Fill Walls, Frames with infill walls, Effect of infill wall, Shear wall-frames with infill walls, Equivalent diagonal pressure bar
Alıntı