Segah Makamında Tar İçin Taksim Çeşitlemeleri

thumbnail.default.alt
Tarih
1989
Yazarlar
Özel Sevindik, Nevcihan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Bu araştırma konservatuarın yüksek bölümü tar öğrencileri için Mâye-i Segah taksimi üzerine çeşitlemeler olarak yapılmıştır. Eserde segah makamının, Mâye-i Segah şubesindeki bir taksimin nasıl yapılacağı, makamın neresinden başla yıp neresinde asma kalışlar yapılacağı, nereden hangi motiflerle karara gidileceği ve karar verdiren karakteristik motifler kullanılarak, taksimin bitirileceği açıkça beliriil- miştir. Bilhassa Azerbaycan'daki eski üstad tarzenlerin yaptıkları taksimler ile yeni usta tarzenlerin taksimleri örnek olarak alınmıştır. Aradaki motif ve ifade farklılıkla rı ile teknik açıdan değişik görünümlerin ortaya konulması son derece yararlı olmuş tur. Ayrıca Mâye-i Segah taksimi üzerine örnek olarak sadece bir tek taksim değil, halen icra edilen taksim örnekleri verilmiştir. Bundan maksat, perdeleri deği şen taksimlerin seyirlerinin de değiştiğini belirtmek içindir. Son olarak bütün taksimlerin analizi yapılmış ve model Mâye-i Segah taksi mi verilmiştir.
This research is on variations on Mâye-i Segah Taksim for post-graduate tar students of the conservatory. It has been stated explicitly how to make a taksim on the branch of Mâye-i Segah of segah makam, where to start and where to make temporary stop, from where and with which motives to go to karar and how to finish the taksim using determinative characteristic motives in the work. Especially old master tarzen taksims and new master tarzens' taksim from Azerbaijan have beentaekn as examples. This has been very useful to show the differences of motives and expressions, varions aspects from technical point of view. Additionally, not only one taksim but, the taksims being performed at present, the taksim examples has been given. The reason for that is the show that the movements also change when determining perdes are changed. Finally all taksims have been analysed and model Mâye-i Segah taksim has been given
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1989
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 1989
Anahtar kelimeler
Müzik, Makamlar, Segah makamı, Taksim sanatı, Tar, Türk müziği, Music, Modes, Segah mode, Instrumental improvisation, Tar, Türk müziği
Alıntı