Ücret, iş değerlendirme ve performans değerlendirme için bir yazılım

thumbnail.default.alt
Tarih
2000
Yazarlar
Atalay, Kerem
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet
Üniversitesi Enstitüsü Anabilim Dalı Programı Bilim Kodu Tez Danışmanı: : İstanbul Teknik Üniversitesi : Fen Bilimleri : Endüstri Mühendisliği : Mühendislik Yönetimi : 6050500 : Doç. Dr. Seçkin POLAT Tez Türü ve Tarihi : Yüksek Lisans - Temmuz 2000 ÖZET Bu çalışma, ücretlendirme sisteminin bilgisayar ortamına aktarılmasını esas almaktadır. Programlama dili olarak, Borland Delphi 4.0 Client/Server sürümü tercih edilmiştir. Bu dilin seçilmesindeki temel neden, yeni kuşak programlama dillerinden olması, yazılım prosedürlerinin basit ve anlaşılır olması, kullanıcı dostu olması ve göze hitap etmesidir. Program, ücretlendirme sisteminin temeli olan 3 ana bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler; Personel Değerlendirme, Performans Değerlendirme ve İş Değerlendirmedir. Şirket çalışanlarını, sahip oldukları niteliklere göre değerlendirmeyi esas alan Personel ve Performans Değerlendirme, belirli bir çalışanın çeşitli faktörlerden (yabancı dil bilgisi, öğretim düzeyi, sorumluluk, kıdem, deneyim, vb.) aldığı derece puanlarına göre, toplam puanını belirler ve bu değeri çeşitli yöntemler yoluyla iş değerlendirme içine katar. İş değerlendirme kısmı ise, kişiden bağımsız olarak gerçekleştirilmekte, şirket içinde yer alan görev unvanları, (AGL Müdürü, Bakım elemanı, Sekreter, Boyama işçisi vb.) çeşitli faktörlerden belirli puanlar elde etmekte, ve her unvan için bir toplam puan değeri hesaplanmaktadır. Bu üç değerlendirme sonucu, şirket, kendi ücret politikasını da dikkate alarak bir taban ücret belirlemekte ve gruplara ayırdığı unvanlara göre, çalışanlarına hakkettikleri ücreti ödemektedir. Anahtar Kelimeler: Performans Değerlendirme, Personel Değerlendirme, İş Değerlendirme, Ücret Sistemi.
University : Istanbul Technical University Institute : Graduate School Of Science And Technology Anabilim Dalı : Industrial Engineering Program : Engineering Management Science Code : 6050500 Tez Danışmanı: : Doç. Dr. Seçkin POLAT Tez Türü ve Tarihi : M. Sc. - July 2000 ABSTRACT In this study, a system for employee payment determination on a computerized environment is obtained. Borland Delphi 4.0 Client/Server is preferred for the application programming. Main reasons for this choice are, it is a new generation programming language, it has basic and easy to understand programming procedures, user friendly environment and screen design. The application has 3 main sections for employee payment system, including Staff Evaluation, Performance Evaluation and Job Evaluation. Staff and Performance Evaluation; aiming to evaluate a firm's employees according to the qualifications they have, calculates each employee's total points with his points for each factor (foreign language knowledge, level of education, responsibility, experience., etc.) and mixes these points into Job Evaluation by means of selected technics. Unlike the preceding sections, Job Evaluation is not dependant on individuals. Titles across the organization, (Principal, Maintenance Staff, Secretary, Paint Worker., etc) are evaluated with factors, collecting points, and each title has a total point for Job Evaluation. Finally, after all of the three evaluation steps are accomplished, the firm, with its own payment policies in process, determines a base salary, and according to the groups created for titles, employees gain a salary for their qualifications. Keywords: Performance Evaluation, Staff Evaluation, Job Evaluation, Computer Integrated Salary System.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000
Anahtar kelimeler
Performans değerlendirme, Ücret sistemleri, İş değerlemesi, Performance evaluation, Wage systems, Job evaluation
Alıntı