Nadir Toprak Elementlerinin İyon Değiştirici Reçinelerle Ayrılmasında Sodyum Trimetafosfatın Yeni Bir Elüent Olarak İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Kutun, Şana
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, sodyum trimetafosfatın farklı konsantrasyonları ile çalışılarak, nadir toprak elementlerinin ve toryumun bölünme oranları, üç farklı tip reçine üzerinde incelendi. Herbir lantanitten 0.05 meq alınarak hazırlanan sentetik karışımın ve Avusturalya monazitinden elde edilen nadir toprak oksitleri ve toryum oksit karışımından alınan 5 mg’lık ve 250 mg’lık örneklerin, sodyum trimetafosfat çözeltileriyle gradient elüsyonu uygulanarak birbirlerinden ayrılmaları bu üç farklı tip reçine üzerinde incelendi. Fraksiyonlardaki nadir toprak elementlerinin varlığı morin kullanılarak spektroflorimetrik olarak belirlendi. Sonra, herbir nadir toprak elementinin ve toryumun kalitatif ve kantitatif tayinleri yapıldı. Sonuç olarak, sodyum trimetafosfatın diğer elüentlerle karşılaştırıldığında yeni bir elüent olarak birçok üstünlüğe sahip olduğu gösterildi.
In this work, distribution coefficients of rare earth elements and thorium have been determined regarding different concentrations of sodium trimetaphosphate on 3 different type of resins. The separation of the rare earths and thorium obtained from an Australian monazite has been studied by means of elution with sodium trimetaphosphate concentration gradient on 3 different type of resins. It was applied to 5 mg and 250 mg samples. The elements in the eluted fractions were defined by spectrofluorimetry using morin. The qualitative and quantitative identification of individual rare earth elements and thorium were realized. As a result, it has been demonstrated that sodium trimetaphosphate has some advantages over the other eluting agents.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999
Anahtar kelimeler
Nadir toprak elementleri, Sodyum trimetafosfat, Anyon değiştiricilerle ayrılmalar, Katyon değiştiricilerle ayrılmalar, Elüsyon., Rare earth elements, Sodium trimetaphosphate, Anion exchange separation, Cation exchange separation, Rare earths determination.
Alıntı