Çevresel Değerlendirme Metotlarının Mantıksal İlişkilendirme Diyagramı Hazırlanması Doğrultusunda İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Dorbek, Yade
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Çevresel Değerlendirme Metotları üzerine yapılan bu çalışma, Türkiye’de bina yapımına özel bir değerlendirme metodu bulunmayışı, kullanılan standartların yetersizliği ve var olan yaptırım gücü düşük değerlendirme metotlarının binalar için kullanımlarını zorlaştıracak şekilde çok geniş kapsamlı olması nedeniyle, Türkiye’de gelecekte yapılabilecek çevresel değerlendirme metodu geliştirme çalışmalarına bir ön hazırlık ve kaynak teşkil etmesi amacıyla yapılmıştır. İncelenen metotların binanın çevresel performansının belirlenmesi konusundaki detayları analiz edilerek, ileride gerçekleştirilebilecek bir başka sistemden uyarlama ya da yeni metot oluşturma çalışmalarında ele alınması gereken çevresel sorunlar, bu sorunlarla yapı düzeyinde nasıl baş edilebileceği, ölçütler oluşturulurken göz önünde bulundurulması gerekenler ve çevreye duyarlı bina ortaya çıkarma sürecinde izlenmesi gereken yola bir öneri getirmek hedeflenmiştir.
The aim of this thesis is to constitute a preliminary and source for the future environmental assessment method studies which may be occured in Turkey where there is not an assessment method particulary for buildings, current standards are incapable, existing methods are low on enforcement and too large scaled to use for buildings. The study is made to propose an angle for the environmental problems which must be considerated in the studies to create a new or adapted assessment method, the way to deal with this problems and the creating process of a nature responsive building, by analyzing the building performance details of the inspected methods.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Çevresel değerlendirme metodu, bina etiketleme, bina performansı, Environmental assessment methods, building benchmarking, building performance
Alıntı