Özbekistan’da Yatırım Yapan Bir İnşaat Firması İçin Proje Yönetim Sistemi Önerisi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Aydoğdu, Mustafa Ersegün
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Yapılan çalışmada bir Türk inşaat firmasının Özbekistan’da tekstil alanında bir yatırım projesi oluşturma çabası incelenmiş, uygulamadaki hataları tartışılmış, proje yönetimi terminoloji ve kriterlerine uygun, ülkenin ve şirketin yerel şartları da dikkate alınarak, projenin başarı şansının arttırılması için bir proje yönetim sistemi önerisinde bulunulmuştur. Proje, yatırım projesi kavramları açıklanmış, yatırım projesi oluşum evreleri anlatılmıştır. Projelerin finansman yolları tartışılmış ve proje yönetimi kavramı açıklanmıştır. PMI Proje yönetimi standardı ve CMAA İnşaat yönetiminin hizmet ve uygulama standardının öngördüğü başlıklar altında proje yönetiminin konuları incelenmiştir. Özbekistan’da yatırım olanaklarını araştıran ve değerlendiren firma hakkında genel bilgi verilmiş ve yazarın da çeşitli aşamalarında görev almış olduğu Chinoz Toqumachi Tekstil Projesinin oluşum süreci anlatılmıştır. Proje yönetimi prosedürleri açısından proje detaylı olarak incelenmiş, süreçte yapılan hatalar ve projenin başarısına olan etkileri tartışılmıştır. Projenin oluşum sürecinde yapılan sözleşmeler irdelenmiş, organizasyon hakkında bilgi verilmiştir. Proje yönetimi felsefesine uygun olarak Chinoz Toqumachi Projesinde kazanılan tecrübelerin de ışığında şu anda fizibilite çalışması yapılmakta olan Tashkent Tekstil Projesi için proje yönetim sisteminin parçaları olacak önerilerde bulunulmuştur. Projenin parçalanmış yapısı oluşturulmaya çalışılmış, organizasyon şeması ve proje yönetim sisteminin genel iş akış şeması oluşturulmuştur.
In the dissertation, an investment project on textile industry of a Turkish construction firm in Uzbekistan is being observed. Practice defaults are being discussed and a project management system, which is appropriate to project management terminology and criterion, is being proposed for increasing the success possibility, by taking the country’s and firm’s local conditions in consideration. investment project consepts and the levels of an investment project are explained. Project finance methods are disputed and project management is explained. Project management issues are observed according to PMI Project management standard and CMAA construction management services and practice standard. general information is given about a firm exploring investment opportunities in Uzbekistan and Chinoz Toqumachi Textile Project, on which the writer of this paper have also worked, is explained. The mentioned project is studied carefully and detailly in respect of project management procedures. The mistakes done through the project period and their effects to the success of it are argued. Information about the organisation and the contracts signed during the project is provided. With the help of the experience gained through Chinoz Toqumachi Textile Project and under the project management philosophy, a proposal is made for Tashkent Textile Project, for which the phisibility studies are being made. Work breakdown structure is formed, organisation chart and general work flow chart are provided.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
Proje yönetimi, Yatırım Projesi, İnşaat Yönetimi, Project Management, Investment Project, Construction Management
Alıntı