Karbazol/metil Etil Keton Formaldehit Reçinesi(cz/mekf-r) Komonomerinin Sentezi Ve Polimerizasyonu

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Yazıcı, Pelin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, karbazol (Cz)/metil etil keton formaldehit reçinesi(MEKF-R) komonomeri kondenzasyon polimerizasyonu ile sentezlenmiş ve elde edilen Cz/MEKF-R komonomerinin elektrokimyasal polimerizayonu yapılmıştır. Sentezlenen komonomer, platin elektrota elektropolimerizasyon yöntemiyle kaplanarak döngülü voltametri, empedans, kronoamperometri, korozyon ve fotokorozyon metotları kullanılarak incelemeler yapılmıştır ve optimum koşullar belirlenmiştir. Elde edilen polimerin, P(Cz/MEKF-R), özellikleri aynı şartlarda polimerleştirilen karbazolun homopolimeri PCz ve rastgele kopolimeri P(Cz-co-MEKF-R) ile karşılaştırılmıştır. Elde edilen ürünlerin karakterizasyonu UV-visible, NMR, FT-IR ve floresans spektroelektrokimyasal ölçümleri, DSC, elementel ve SEM analizleri, 4.prop katı iletkenlik ölçümleri ile gerçekleştirilmiştir.
In this study, carbazole (Cz)/methly ethly ketone formaldehyde resin (MEKF-R) comonomer was synthesis by condensation polymerization and the product Cz/MEKF-R comonomer was electrochemically polymerize. The comonomer was coated to platinum electrode by electropolymerization. The coated comonomer was characterize by cylic voltammetry, electrochemical impedance spectroscopy, chronoamporometry, corrosion and photocorrosion methods and optimum conditions were determined. The resulting polymers P(Cz/MEKF-R), properties were compared with the carbazoles homopolymer PCz and P(Cz-co-MEKF-R) random copolymer which were polymerize under same conditions with P(Cz/MEKF-R). The resulting products were characterize by UV-visible spectroscopy, NMR spectroscopy, FT-IR spectroscopy, fluorescence spectroscopy, DSC, elementary analysis, SEM analysis and four probe solid conductivity measurements.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Karbazol, metil etil keton formaldehit reçinesi, elektrokimyasal polimerizasyon, komonomer, empedans, fotokorozyon, CV, Carbazole, methyl ethyl ketone- formaldehyde resin, electrochemical polymerization, comonomer, impedance, photocorrosion, CV
Alıntı