Taşıyıcı Sistemi Tüp Olan 22 Katlı Betonarme Bir Binada Çerçeve Kirişlerinin Boyutunun Ve Beton Kalitesinin Yapı Davranışına Etkisi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Güneş, Zahit
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Bu çalışmada, taşıyıcı sistemi tüp olan 22 katlı betonarme bir binada çerçeve kirişlerinin boyutunun ve beton kalitesinin yapı davranışına etkisi araştırılmıştır. İç içe tüp sistemli bu ofis binasının; 1- Alt katlarda yüksek dayanımlı bir beton kullanılarak, 2- Tüp sistemin parapet ve diyagonal kirişlerinin boyutları değiştirilerek SAP2000 Yapı Analizi Programı ile bir çok kere dinamik analizi yapılmış ve bu iki durumda sırasıyla; 1- Yüksek binalarda, zeminden itibaren HN/6 m yüksekliğe (kritik perde yüksekliği olarak da tanımlanır) karşılık gelen, düşey ve yatay yükler altında en fazla zorlanan alt katlarda, üst katlara oranla daha yüksek dayanımlı beton kullanımının daha ekonomik olacağı, 2- Tüp çerçeveyi meydana getiren parapet kirişlerin yüksekliklerinde yapılacak bir değişimin sistemin yatay rijitliğini büyük ölçüde etkilediği; bu kirişlerin yükseklikleri arttıkça sistemin çok daha fazla yatay rijitlik kazandığı, bunun aksine, içteki tüp ile dıştaki tüpü bağlayan diyagonal kirişlerin boyutlarında yapılan değişikliklerin deplasmanlar üzerinde etkin olmadığı görülmüştür.
In this study, the effect of the dimensions of the frame beams and the quality of concrete on the structural behaviour of a 22-storey reinforced concrete building which has a tube structural form, is studied. For this, dynamic analysis are performed with SAP2000 on a 22-storey reinforced concrete building having tube in tube structural form, for two different cases; 1- By using a high strength concrete at lower stories, 2- By changing the dimensions of the frame beams. In these cases; 1- The economic advantage of using high strength concrete for the critical shear wall height defined as HN / 6 of the building, 2- The positive impact of the frame beams to the lateral stiffness of the structural form, in other words, making the structure more rigid than before by increasing the height of the frame beams, in addition to this, neither positive nor negative impact of the diagonal beams, which connects the inner tube and the outer tube, to the lateral stiffness, are observed.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
Anahtar kelimeler
Tüp sistem, SAP2000, Beton, Tube Systems, SAP2000, Concrete
Alıntı