Asfalt Yol İnşaatının Tedarik Zincirinin Simülasyon Tabanlı Modellenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-03-04
Yazarlar
Büyüksaraçoğlu, Yalçın
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Asfalt betonu, gerek üretimi gerekse de serilmesi ve sıkıştırılmasında dikkate alınması gereken prensipler açısından, inşaat malzemeleri arasında tam zamanında üretim felsefesine en iyi şekilde örnek olabilecek malzemelerden biridir. Bu çalışmanın amacı, asfalt betonu üretimi ve uygulamasına yönelik tedarik zincirinin, vaka çalışmaları sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda, akış diyagramlarının oluşturulması ve simülasyon modelinin geliştirilmesidir. Bu çalışmada, vaka çalışması olarak incelenen bir çevre yolu inşaatı projesinin, üç farklı üretim ve uygulama planına ait proje süreleri, kaynak kullanım oranları ve maliyetleri geliştirilen bu simülasyon modeli kullanılarak karşılaştırılmıştır. Üç farklı üretim ve uygulama planı için yapılan karşılaştırmalar sonucunda, gereksiz beklemelerin en aza indirildiği ve yalın üretim felsefesi ile iş programının iyi bir şekilde organize edilip, kaynakların verimli bir şekilde kullanıldığı üretim planı 1 en düşük maliyeti oluşturmaktadır. Geliştirilen simülasyon modellemeden elde edilen sonuçlar göstermiştir ki, bir inşaat projesinde uygulanacak farklı üretim ve uygulama planları, proje süresini, kaynakların kullanım oranlarını ve dolayısıyla maliyetleri büyük ölçüde etkilemektedir. Bu nedenle, bir inşaat projesine başlamadan önce, projenin zamanında tamamlanarak öngörülen maliyet sınırları içerisinde bitirilebilmesi için alternatif üretim ve uygulama planları her yönüyle analiz edilmelidir.
Asphalt concrete is one of the construction materials that may be a good example for just-in-time production philosophy in terms of the principles to be considered both in its production and placement and compaction processes. The objective of this study is to establish the flow chart of the supply chain of an asphalt concrete based on the findings of case studies, and to develop a simulation model. In this study, the results of three different production and implementation plans of a beltway construction project, which is examined as a case study, are compared in terms of project durations, resource utilization rates and costs using the developed simulation model. The comparison of these production and implementation plans revealed that Production Plan 1, in which unnecessary waits are eliminated, lean production philosophy is thoroughly adopted, and the resources are efficiently utilized, brings about the minimum cost. The results of the developed simulation model indicated that the production and implementation plans to be employed in a construction project directly influence the project durations, resource utilization rates, and thereby costs. Therefore, alternative production and implementation plans should be elaborately analyzed at the beginning of a construction project in order to finish the project within the anticipated project duration and budget.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
asfalt betonu, yol inşaatı, simülasyon, modelleme, yalın üretim, asphalt concrete, road construction, simulation, modelling, JIT
Alıntı