Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Ünal, Pınar
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Uluslararası arenada faaliyet gösteren firmalar, insan kaynağını yeni çevrenin ihtiyaçlarına cevap verecek yeni uygulamalar ile yönetmelidir. Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi, işletmelerin uluslararası faaliyetleri ile ortaya çıkmıştır ve yerel insan kaynağı yönetimi uygulamalarından farklı bir bakış açısını gerektirir. Bu çalışmada uluslararası insan kaynakları yönetimi alanındaki literatür taranarak uluslararası insan kaynakları yönetimi sistemlerinin temel prensipleri ve kriterleri belirlenmeye çalışılmış, bu kriterleri ortaya koyan bir kavramsal model geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu model iki anket formuna dönüştürülerek şirketlerin insan kaynakları uygulamalarının ne kadar uluslararası olduğunu ölçen bir sistem kurulması hedeflenmiştir. Çalışma dokuz bölümden oluşmaktadır. İlk iki bölümde, işletmelerin uluslararası faaliyetlere başlaması ile ilgili önemli başlıklara yer verilmiştir. Bunlar; küreselleşme ve uluslararası ticaret, uluslararası işletmeler ve uluslararası yönetim hakkında detaylı literatür bilgisini içermektedir. Sonraki iki bölümde insan kaynakları yönetimi hakkında genel bilgi verilmiş ve çeşitlilik yönetimine değinilmiştir. Ardından temel araştırma konusu olan uluslararası insan kaynakları yönetimi alanında yapılan literatür araştırması sunulmaktadır. Son dört bölümde ise kurulan kavramsal model, yapılan uygulama irdelenmiştir. Çalışma kapsamında elde edilen sonuçlara ve önerilere dokuzuncu bölümde yer verilmiştir.
Companies that are operating in an international arena should manage their human resources with new operations in respect of this new environment’s needs. International Human Resources Management is emerged by the international operations of the companies and requires a different vision from the domestic human resources applications. In this study, the international human resources literature is surveyed in order to determine the principles and criteria of international human resources systems and a conceptual model stating these criteria is developed. This model is defined by two survey forms. These survey forms are designed in order to determine a system that calculates how “international” are the human resources operations of the companies. At first two sections, important headings about how the companies start doing international operations are given. These headings contain detailed literature about globalization, international trade, international companies and international management. In the next two sections, human resources management and diversity management is detected. Then the literature survey about the basic research subject “international human resources management” is presented. At the last four sections the conceptual model and the surveys are detected. In the last section, the results and the recommendations for the further studies is given.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
insan kaynakları yönetimi, küreselleşme, çeşitlilik yönetimi, international human resources management, globalization, diversity management
Alıntı