Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/9703
Title: Coğrafi İşaretleme Dilinin Tapu Ve Kadastro Verileri İçin Sanal Doku Ortamında Kullanılması
Other Titles: The Use Of Geograpy Markup Language For The Purpose Of Land Registry And Cadastral Data On The Web
Authors: Uçar, Doğan
Alas, Birol
Jeodezi ve Fotogrametri
Geodesy and Photogrammetry Engineering
Keywords: Tapu ve kadastro
Coğrafi işaretleme dili
Uygulama şeması
Açık kaynaklı teknoloji
Ortak kullanılabilirlik.
Land Registry and Cadastral Data
Geographic Markup Language
Application Schema
Open Source Technology
Interoperability.
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada; açık kaynaklı ve ortak kullanılırlığı destekleyen Bilgi Teknolojileri araçlarından olan Genişletilebilir İşaretleme Dili (XML) teknolojisine dayalı olarak geliştirilmiş Coğrafi İşaretleme Dili (GML) şemaları kullanılarak hazırlanan bir uygulama şemasına göre, sayısal kadastro paftaları ile tapu bilgilerine ait tescile esas verileri, zamansal analizlerin yapılabilmesi de göz önünde tutularak imlenmiştir. Çalışmanın uygulama bölümünde öncelikle; olası tüm uygulamalara yol gösterebilecek özellikte olan örnek iki komşu kadastro pafta bölümü ile tapu bilgisi hazırlanmıştır. Hazırlanan örnek kadastro pafta bölümü (planimetrik geometrik veri) ve tapu bilgisine (planimetrik geometrik olmayan veri) göre tapu ve kadastro verilerinin, Bütünleşik Modelleme Dili (UML) sınıf diyagramı oluşturulmuş ve GML kök şemalarını kullanan GML uygulama şeması hazırlanmıştır. Örnek paftaların, hazırlanan GML uygulama şemasına göre XML imlemeleri yapılmış ve bu imlemelere göre yapılabilecek sorgulamalar gösterilmiştir. Daha sonra kullanımda olan bir sayısal kadastro paftası ve ilgili tapu bilgisinin imlemesi yapılarak, tezde hazırlanan uygulamanın kullanımının nasıl olacağı gösterilmiştir. Ayrıca Dünya Sanal Doku İşbirliği Topluluğu’nun (W3C) teknolojileri kullanılarak bir sanal doku sayfasında da tapu ve kadastro verilerinin sunum şekli örneklendirilmiştir. Uygulayıcılara yönelik olarak da “Visual Basic.Net” programı kullanılarak, yeni belge hazırlanması, hazırlanan belgelerin XML olarak veri tabanına kaydedilip / çağrılması ile veri tabanındaki verilerin sorgulanmasını gerçekleştiren programlar yazılmıştır.
In this study, for the time analysis to be made, digital land registry and cadastral sheets were marked according to an application schema prepared using Geographic Markup Language (GML) schemas developed with Extensible Markup Language (XML) technology that is among the information technology tools supporting the open source and interoperability. In the application section of the study, two exemplary neighboring sheets and land registry information that can enlighten all possible applications were prepared in the beginning. According to the sample cadastral sheets (spatial data) and registry data (non-spatial data), Unified Modeling Language (UML) class diagrams of the land registry and cadastral data were formed and GML application schema that utilized GML basic schemas was prepared. Sample sheets were marked according to the prepared GML application schemas and queries that could be made according to these markings were shown. Then marking of a digital cadastral sheet in use and related land registry information was conducted, and how the application prepared for the thesis would be used was shown. Additionally, utilizing technologies of World Wide Web Consortium (W3C), presentation of land registry and cadastral data was exemplified on a Web site. As for the users, application codes that enable preparation of new document, recording the prepared document in the data base and retrieving it and querying the data from the data base were developed using Visual Basic.Net.
Description: Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
URI: http://hdl.handle.net/11527/9703
Appears in Collections:Geomatik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7665.pdf1.83 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.