Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/9018
Title: Entegre Yonetim Sistemi Model Onerisi Ve Gemi İşletmecisi Firmalara Uygulanaması
Other Titles: Integrated Management System Model Appraisal And Application To The Shipmanagement Companies
Authors: Er, İsmail Deha
İnalman, Niyazi Menderes
Deniz Ulaştırması ve Liman İşletmeciliği Mühendisliği
Maritime Transportation and Mangement Engineering
Keywords: Entegre Yönetim Sistemi
ISM
ISO 14001:2004
ISO 9001:2000
Gemi İşletmeciği
Integrated Management System
ISM
ISO 14001:2004
ISO 9001:2000
Ship Management
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, ISO 9001:2000, ISM ve ISO 14001:2004 versiyonunun birleştiği noktalar gemi işletmecisi firmalar açısından incelenerek birleştirilmiş tek bir yönetim sistemi model önerisi oluşturulmuştur. Herbir yönetim sisteminin gerekleri kısaca tanıtılmış kalite ve çevre yönetim sistemlerinin gerekleri denizcilik sektöründe hizmet veren şirketler için irdelnmiştir. Ulusal ve Uluslararası denizcilik kurallarının kalite ve çevre yönetim sistemleri ile birleştiği noktalar tespit edilerek ISM kuralı gerekleri ile birlikte değerlendirilerek çevreye etkisi asgari düzeyde olan, kaliteli hizmet verme bilincinde, güvenli yönetim standartlarına sahip şirketler yaratmak için karmaşık olmayan bir yapı üretilmiştir. Önerilen yönetim sisteminde sektörün belli başlı ihtiyaçları dikkate alınmıştır. Aynı zamanda hızlı değişen denizcilik camiası piyasa koşullarında değişimlere çabuk tepki verebilecek, rekabetçi bir yapıya sahip olmak için birleştirilmiş yönetim sisteminin uygulanmasındaki faydaların fazlalığı çalışmanın sonunda tespit edilmiştir.
In that thesis, fundamentally same points of ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 and International Safety Management System are studied from the standpoint of shipmanagement companies and then an integrated management system model appraisal and application path is prepaired. Each management system necessities are explained beriefly than quality and environmental management system standarts are interpreted for companies who work in maritime sector. Same issues are defined between National and International maritime rules and regulations and quality and environmental management system necessities and all information are evaluated to create a company who has minimum environment affect, having quality conscious and safety management standards are not in a complex management structure. While studying on this project all sector needs were evaluated and paid attention to them. At end of this study, application of an integrated management system for shipmanagement companies shows us that the owner and other parties in the maritime market have lots of benefits such as easy adoption of quick market changes, being a competitive structure.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
URI: http://hdl.handle.net/11527/9018
Appears in Collections:Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4201.pdf605.07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.