Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/7563
Title: Enaminon Bileşiklerinin Metalo Karben Ara Ürünlerine Karşı Reaktivitesi
Other Titles: The Reactivity Of Enaminones Towards Metallo Carben Intermediates
Authors: Sezer, Özkan
Güngör, Füsun Şeyma
Kimyagerlik
Chemistry
Keywords: Enaminon
karben
metal karben
nafton
dihidrofuran
Enaminon
Carbene
Metal carbene
Naphthone
dihydrofuran
Issue Date: 7-Apr-2010
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu tez çalışmasında üçüncül enaminon bileşiklerinin dimetil diazomalonat ile bakır(II) asetilasetonat katalizörü varlığında reaksiyonları incelenmiştir. (E)-3-(metil(fenil)amino)-1-fenilprop-2-en-1-on’un dimetil diazomalonat ile reaksiyonu gerçekleştirilmiş ve bu reaksiyondan beklenmedik bir şekilde ana ürün olarak bir nafton bileşiği (dimetil 2-(metil(fenil)amino)-4-oksonaftalen-1,1(4H)-dikarboksilat) elde edilmiştir. Reaksiyonda ayrıca bir dihidrofuran (dimetil 3-(metil(fenil)amino)-5-fenilfuran-2,2(3H)-dikarboksilat) bileşiği de ele geçmiştir. N-metil-p-anisidino ve N-metil-p-toluidino enaminonların reaksiyonlarından ise, farklı bir şekilde, ana ürün olarak kinolin türevleri ele geçmiştir. Reaksiyonda ayrıca 3H-dihidrofuran türevleri de elde edilmiştir. Yine bu reaksiyonlarda 3H-dihidrofuranların yanı sıra ikinci bir tür dihidrofuran (5H-dihidrofuran) türevi ürünlerin varlığı da tespit edilmiştir. Anilino grupları yerine dialkilamino grupları kullanıldığında ise 3H-dihidrofuran bileşikleri ana ürün olarak elde edilmiştir. Bu bileşiklerin yanı sıra reaksiyonda bu kez C-H araya girme ürünleri de ele geçmiştir. Karbonil grubu asetil seçilerek reaksiyonlar tekrarlanmış, bu reaksiyonlarda da ana ürünün kinolin türevleri olduğu tespit edilmiştir. Yan ürünler olarak da 3H- ve 5H-dihidrofuranlar elde edilmiştir.
In this study, we investigated the reactions of enaminones with dimethyl diazomalonate in the presence of copper(II) acetylacetonate. In the reaction of (E)-3-(methyl(phenyl)amino)-1-phenylprop-2-ene-1-one with dimetyl diazomalonate a naphthone compound, dimethyl 2-(methyl(phenyl)amino)-4-oxonaphthalene-1,1-(4H)-dicarboxylate, was obtained as a major product unexpectedly. A dihydrofuran derivative, dimethyl 3-(methyl(phenyl)amino)-5-phenylfuran-2,2(3H)-dicarboxylate, was also obtained in the reaction. Quinoline derivatives were formed as the major product in the case of usage of N-methyl-p-anisidino and N-methyl-p-toluidino enaminones. Besides the quinoline derivative, a 3H-dihydrofuran derivative was also obtained in the reaction. Moreover, a second type dihydrofuran derivative, a 5H-dihydrofuran, was also detected. According to the data mentioned above, a mechanism for quinoline formation was proposed. 3H-dihydrofuran compounds were obtained as major products when dialkylamino groups were used instead of anilino groups. This time, C-H insertion products were also obtained besides above mentioned compounds. The reactions of acetyl enaminones were also realized and quinoline derivatives were isolated as the major products. 3H- and 5H-dihydrofurans also formed as side products in these reactions.
Description: Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/7563
Appears in Collections:Kimya Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10352.pdf8.78 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.