Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/7251
Title: İnşaat projelerinde örgüt içi çatışmanın nedenleri ve boyutlarının belirlenmesi
Other Titles: Identifying the organizational reasons and sizes of conflicts in construction projects
Authors: Ergen, Esin
Genç, Mehmet İlker
Yapı İşletmesi
Construction Management
Keywords: Çatışma
Çatışma yönetimi
İnşaat projeleri
Conflict
Conflict management
Construction projects
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Çatışma, iki veya daha fazla kişi veya grup arasındaki çeşitli kaynaklardan doğan anlaşmazlık olarak tanımlanmaktadır. İnşaat sürecinde kişiler gruplar ve örgütler arası çatışma sık olarak gözlemlenmektedir. Bunun bir sebebi, inşaat projelerinde çalışanların farklı organizasyonlarda görev yapması ve farklı çalışma yöntemleri benimsemiş olmasıdır. Bu çok parçalı yapıda, kişilerin veya çalıştıkları bölümlerin öncelikli hedeflerinin aynı olmaması sonucunda kişiler arasında çatışmalar doğmaktadır. İnşaat üretim sürecinin tekrarlanamaz olması, proje ekibinin projeyi gerçekleştirmek için geçici olarak biraraya gelmiş olması gibi sektöre özgü özelliklerde çatışmaların yoğun olarak yaşanması için uygun bir ortam hazırlamaktadır. Çatışma yönetimi, yöneticilerin çatışmayı örgütsel verimliliği artırıcı ve yaratıcılık sağlayıcı bir araç olarak kullanmasıdır. Başarılı bir çatışma yönetimi gerçekleştirilebilmesi için öncelikle çatışma nedenlerinin saptanması gerekir. Bu tez çalışmasının amacı inşaat projelerinde çalışan mimar ve mühendislerin yaşadıkları çatışmaların boyutlarını incelemek ve nedenlerini belirlemektir. inşaat projelerinde yaşanan çatışma incelenirken özellikle en çok çatışma yaşayan gruplardan ofis ve saha grubunda yer alan mimar ve mühendislerin durumları incelenmiştir. Tez amacı doğrultusunda, çalışmada öncelikle literatür araştırması yapılarak çatışma ile ilgili temel bilgiler edinilmiştir. Daha sonra diğer çalışmalardan elde edilen sonuçlar ve kişisel görüşmelere dayanarak çatışma nedenleri ile ilgili hipotezler geliştirilmiş ve bunlara dayalı elli soruluk bir anket hazırlanmıştır. Son olarak çalışmadan elde edilen veriler istatistiki olarak değerlendirilerek sonuçlar yorumlanmış ve hipotezlerin doğruluğu sorgulanmıştır. Elde edilen sonuçların değerlendirilmesiyle inşaat projelerinde örgüt içi çatışmanın boyutları ve nedenleri belirlenmiştir. Belirlenen çatışma boyutları ve nedenleri, proje yöneticileri tarafından inşaat projelerinde yaşanan problemlere etkin çözümler getirmek için kullanılabilecektir.
Conflict is defined as disagreement between two or more people caused by different reasons. Conflicts between people, groups or organizations are usually observed during construction period. One of the reasons of conflict is that many people from different types of organizations work together in construction projects. In this fragmented structure, conflicts occur among people whose priorities are different from each other. Some characteristics of this sector also provide an environment for conflicts such as nonrecurring construction processes and project teams who are gathered temporarily for the project. Conflict management is to use conflicts as a tool that increases organizational efficiency and creativity and it is used by managers. For a successful conflict management, the reasons of conflict need to be determined. The aim of this thesis is to identify the conflicts in construction projects and to determine the reasons of conflicts with a focus on architects and engineers that work at office and at site in construction projects. In this thesis the main issues about the conflicts are determined by literature search. Then, the hypotheses about are proposed based on the results of other studies and personal interviews and a survey consisting of 50 questions were prepared. Finally, data collected were analyzed statistically, and the validity of the hypotheses were tested. The results of this study, determines reasons and characteristics of organizational conflicts in construction projects. The reasons and the characteristics of conflicts which are identified in this study can used by project managers to effectively solve problems that occurs construction period.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
URI: http://hdl.handle.net/11527/7251
Appears in Collections:Yapı İşletmesi Lisansüstü Programı - Yüksek lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8472.pdf1.94 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.