Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/652
Title: Antibiyotiklerin Metanojenik Yolizleri Üzerinde Çoklu Akut Etkilerinin Belirlenmesi
Other Titles: Determination Of The Synergistic Acute Effects Of Antibiotics On Methanogenic Pathway
Authors: İnce, Orhan
Özbayram, Emine Gözde
433667
Environmental Biotechnology
Environmental Biotechnology
Keywords: antibiyotik karışımı
metanojenik aktivite
sinerjik etki
antibiotic mixture
methanogenic activity
synergistic effect
Issue Date: 3-Jul-2012
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, seçilmiş antibiyotik karışımlarının havasız koşullarda mikrobiyal komünitenin metanojenik aktivitesi üzerindeki kısa süreli inhibisyon etkisi incelenmiştir. Bu kapsamda, üç değişkenli akut testler tasarlanmıştır. Birinci değişken substrat çözeltisinin içeriğidir (asetat, bütirat ve uçucu yağ asidi karışımı). Diğer değişken antibiyotik karışımının kompozisyonudur (Sulfametoksazol, Eritromisin ve Tetrasiklin). Son değişken ise antibiyotik konsantrasyonudur (1 – 250 mg/L). Yapılan istatistiksel analizler antibiyotik karışımının konsantrasyonu ile toplam metan üretimi arasında anlamlı bir ilişki olduğunu göstermektedir. Tüm substrat koşullarında, en yüksek inhibisyon etkisini 250 mg/L Sulfametoksazol ve Tetrasiklin karışımı içeren test şişeleri göstermiştir. Test şişelerinin tamamında, antibiyotik karışımlarının kısa süreli inhibitör etkisi 100 mg/L konsantrasyondan sonra gözlenmiştir. Test sonuçları antibiyotik karışımlarının asetoklastik metanojenlerin toplam metan üretimi üzerindeki inhibisyon etkisinin, karışımı oluşturan antibiyotiklerin her birinin oluşturduğu etkiden daha fazla olduğunu göstermiştir.
In this study, the mixture short-term effects of selected antibiotics on methanogenic activity of a microbial community under anaerobic conditions were determined. In this scope, acute tests were designed based on a three-way factorial design where one factor was the composition of the substrate solution (acetate, butyrate, and VFA mixture), another factor was the composition of antibiotic mixtures (Sulfamethoxazole, Erythromycin, and Tetracycline) and the last factor was concentration of antibiotics added (1 – 250 mg/L). Statistical analyses showed that, there is a strong correlation between antibiotic mixture concentration and methane generation. For all substrate conditions, 250 mg/L ST mixture had the highest inhibitory effect on total methane production. After 100 mg/L, short-term inhibitory effect of antibiotic mixtures was seen clearly in all test bottles. The results showed that, mixtures had higher inhibition effect on total methane production of acetoclastic methanogens than single compounds.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
URI: http://hdl.handle.net/11527/652
Appears in Collections:Environmental Biotechnology Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12662.pdf2.02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.