Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/647
Title: Nonil Fenol Etoksilatın Aerobik Parçalanmasının Değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation Of Nonylphenol Ethoxylate Aerobic Biodegradation
Authors: Ubay Çokgör, Emine
Gençel, H. Betül
Environmental Biotechnology
Environmental Biotechnology
Keywords: nonil fenol
nonil fenol etoksilat
yüzey aktif madde
biyolojik parçalanma
respirometre
modelleme
aktif çamur
noniyonik yüzey aktif madde
nonylphenol
nonylphenol ethoxylate
surfactants
biodegradation
respirometer
modeling
activated sludge
nonionic surfactant
Issue Date: 3-Mar-2011
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Nonil fenol etoksilat (NPEO) bir non-iyonik yüzey aktif madde olup endüstride çok geniş bir kullanım alanı bulunmaktadır. Madde, deterjan, emulsifiyer, yayıcı ve ıslatıcı maddelerin gerek üretiminde gerekse üretim aşamasında kullanılmaktadır. Biyolojik olarak parçalanması sonucu daha toksik, daha kalıcı ve endokrin bozucu etkisi olan metabolitlerine dönüşmektedir. Bu çalışma, alkyl fenol etoksilat sınıfına dahil olan bu nonil fenol etoksilatın hetetrofik biyokütleden oluşan aktif çamur üzerindeki akut ve kronik etkisini değerlendirmeyi amaçlamıştır. Pepton çözeltisiyle aklime edilmiş aktif çamur üzerindeki akut etkisi respirometre ile yapılan analizler sonucu değerlendirilmiştir. Respirometrik analizlerin yanı sıra kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ) değişimi ve NPEO değişimi izlenmiştir. NPEO giderimi alınan numunelerin yüksek basınçlı sıvı kromatografisi (HPLC) ile analizi sonucu bulunmuştur. Daha sonra sistem bir süre NPEO’ya alıştırılmış ve bu süreçte yine respirometre ile analizler yapılarak maddenin kronik etkisi incelenmiştir. Akut çalışmalar sırasındaki gibi KOİ ve NPEO giderimi analiz edilmiştir. Sonuçlar, çok bileşenli model kullanılarak tahmin edilen kinetik ve stokiyometrik katsayılarla değerlendirilmiş ve nonil fenol etoksilatın optimum arıtma koşulları için literature kazandırılmıştır.
Nonylphenol ethoxylate (NPEO) is a non-ionic surfactant that has a very wide usage area in industry used in the production of a variety of industrial products as detergents, emulsifiers, solubilizers, dispersing and wetting agents. Their primary biodegradation leads to the formation of metabolites known for their inherent biorecalcitrance, potential toxicity and endocrine disrupting behaviour. In this study, nonylphenol ethoxylates, a non-ionic surfactant, acute and chronic effects were evaluated for an activated sludge composed of heteretrophic biomass. Activated sludge was acclimated to peptone mixture and acute effects of NPEO for specified concentrations were investigated via respirometric analyses. Chemical oxygen demand (COD) and NPEO change within the system were analysed. NPEO change was determined via high performance liquid chromatography (HPLC). Then the sludge is acclimated to NPEO for a specified period and respirometric analyses were examined with the acclimated activated sludge.for the investigation of the chronic effects of the chemical. Results were evaluated in terms of kinetic and stoichiometric coefficients estimated by using a multi-component model and optimum treatment conditions of the chemical is gained to the literature.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
URI: http://hdl.handle.net/11527/647
Appears in Collections:Environmental Biotechnology Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11462.pdf866.67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.