FBE- Fizik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Gözat

Son Başvurular

Şimdi gösteriliyor 1 - 5 / 206
 • Öge
  W-cebirleri
  (Fen Bilimleri Enstitüsü, 1992) Çatal, Hacı Ahmet ; Hortaçsu,  Mahmut ; 22027 ; Fizik Mühendisliği
  Bu tezde, amacımız literatürdeki çalışmaları tarayarak konformal boyutları (spinieri) k 3.a olan primary alanları bulmaktır. Bunun için Toda Alan Teorilerine geniş olarak yer verdik, I İkinci bölümde, Virasoro Cebrinin ilk ' olarak Sicim Teorilerinde ortaya çıktığını, W-Cebirlerinin ise ilk olarak 2 boyutlu Konformal Alan Teorilerinde ortaya çıktığını ve standart örneğinin' de Zamolodhickov'un W-Cebirleri olduğunu gösterdik. K d> üçüncü bölümde ***-+f e 1J -1 denklemini sağlayan Toda Alanlarının çözümlerinde elde edeceğimiz ~ İ serbest alanlarını Mansfield 'in çözümlerinden doğrudan aldık. (X ) ve v (X ). fonksiyonlarının Wronskian koşulunda yazdığımızda ( N+l ). dereceden bir dif. denklemi sağladığını gösterdik. Bu denklemde türevlerin katsayıları bize ü(jj) Kuantum potansiyellerini verdi, ve bunu SU(3) ve SU(4) grupları için Toda Alan Modellerini yazarak onların çözümlerinden Zamolodhickov' un spin 3,4- primary alanlarını elde ettik. Ek kısmında Virasoro Cebrinin tanıtılması ve W-Cebrinin komütasyon bağıntılarının çıkarılışını sunmaya ayırdık.
 • Öge
  İki boyutlu kuantum alan teorisinde sonsuz konform simetrisi
  (Fen Bilimleri Enstitüsü, 1992) Gündüz, Şevket ; Hortaçsu, Mahmut ; 22025 ; Fizik Mühendisliği
  Bu tezde, kütlesiz, iki boyutlu etkileşen alan teorileri incelenmiştir. Bunların en önemli özelliği konform dönüşümleri n sonsuz parametreli gurubu altında değişmeziliği (invariance)dır. Operatör cebrini oluşturan yerel alanların, Virasoro cebrinin indirgenemez temsillerine göre sınıflandırılabildiği ; ve korrelasyon fonksiyonlarının konform değişmezlikle belirlenen konform bloklardan elde edilebildiği gösterilmiştir. Dejenere temsillerle ilgili, tamamen çözülebilir konform teoriler incelenmiştir. Bu teorilerde, anomali boyutları ve lineer diferansiyel denklem sistemlerini sağlayan korrelasyon fonksiyonları tam olarak bulunabilmektedir. Bulunan anomali boyutlarına karşılık gelen, ve kapalı bir cebir oluşturan yerel alanlardan minimal konform alan teorisi kurulabilir. Bu teoriler, faz geçişi noktalarında Cphase transition points} iki boyutlu termodinamik sistemlerin kritik davranışlarını belirler. Minimal teorilerin en basiti, iki boyutlu isi ng modelidir. Dotsenko, S. tarafından incelenen diğer bir minimal teori, yani Z Potts modeli de teze eklenmiştir.
 • Öge
  Manyetik alan içindeki hidrojen atomu
  (Fen Bilimleri Enstitüsü, 1991) Ustaoğlu, Mehmet ; Hacınlıyan, Avadis ; 18822 ; Fizik Mühendisliği
 • Öge
  İzotropik yapılarda sıfır dış alan için enerjiye bağımlı süperiletken yasak bandı denklemlerinin kritik bölgede çözümü
  (Fen Bilimleri Enstitüsü, 1992) Tüblek, Aytekin ; Yurtseven, Hamit ; 22026 ; Fizik Mühendisliği
  Süper iletken-Normal iletken geçiş sıcaklığı T nin altındaki kritik sıcaklık bölgesi içinde, enerji bağımlı yasak band için integral denklemler varyasyonel bir yaklaşımla çözüldü. Daha i5nc& yapılan birçok çalışmadaki gibi lineer cebrik bir denklem aramak yerine, T için c grafik yöntemlerle çözülmek Üzere transandantal bir bağıntı bulundu. Bulunan kritik sıcaklık bağıntısı kullanılarak izotop etkisi için de bir bağıntı türetildi. Bir grup malzeme için deneysel veriler ve bunlara ait literatürde bulunan parametreler kullanılarak, çalışmamızda elde edilen bağıntılar sayısal olarak test edildi. Ayrıca, süper iletken parametrelerinin birbirleri ile ilişkileri çeşitli grafikler çizilerek incelendi.
 • Öge
  Sıvı kristallerde smetrik a-smetrik C* faz geçişinin klasik ve genelleştirilmiş landau modelleri ile incelenmesi
  (Fen Bilimleri Enstitüsü, 1997) Bellici, Sumru ; Yurtseven, Hamit ; 66822 ; Fizik Mühendisliği
  Bu çalışmada SmA-SmC* ferroelektrik faz geçişi için, Klasik ve Genelleştirilmiş Landau modelleri incelendi. Her iki model içinde serbest enerji yoğunluğunun Landau açılımı, iki bileşenli düzen parametreleri \ = {l>^,%2) tilt vektörü ve P = (Px, Py) polarizasyon vektörü cinsinden yazılmıştır. Bu modellerin kullanılmasıyla P polarizasyonun, 9 tilt açısının, P/9 oranının, p helisel adımın sıcaklığa bağlı değişimleri incelenmiştir. Ayrıca magnetik ve elektrik alanın sıcaklığa bağlı değişimleri Klasik model için incelenmiştir. Yapılan bu çalışma sonucunda Genelleştirilmiş modelin deneysel çalışma ile uyum içinde olduğu, Klasik modelin ise deneysel çalışmayı doğrulamadığı ortaya çıkmaktadır.