Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/17933
Title: Kaba Zurnanın Türk Müziğineki Yeri Ve Önemi
Other Titles: The Place And Significance Of Kaba Zurna In Turkish Music
Authors: Ay, Göktan
Yürük, Ünal
107370
Türk Müziği
Turkish Music
Keywords: Müzik
Müzik aletleri
Türk halk müziği
Türk müziği
Zurna
Music
Musical instruments
Turkish folk music
Turkish music
Horn
Issue Date: 2001
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: "Kaba Zurnanın Türk Müziğindeki yeri ve önemi" konulu bu tezde Kaba Zurnanın tarihçesi hakkında araştırmalar yapılmış, bulunabilen dokümanlar doğrultusunda bilgiler verilmiştir. Kullanıldığı alanlarda ve çeşitli yörelerde karar perdelerinin incelenmesi yapılmıştır. Kaba zurnanın yapımıyla ilgili bilgiler verilerek, bölümleri hakkında geniş tanıtımlara yer verilmiştir. Kaba Zurnanın perdeleri incelenmiş, tam yarım, koma seslerin nasıl çıkartılabileceği gösterilmiş, ses sahası ve akordu hakkında bilgiler verilmiştir. Kaba zurnanın çalmış tekniği ve yapısı itibarı ile çok geniş ses sahasına sahip olması, parmak, dudak pozisyonlarının diğer zurnalara göre daha rahat kullanılması, kıvraklığı ve Klasik Türk Müziği makamsal yapısına uygun olması sebebiyle, icra alanlarının genişletilebileceği tespitleri yapılmıştır. Kaba zurna Türkiye'nin birçok bölgelerinde ve Mehterhanelerdeki icralanyla tanınmaktadır. Kullanıldığı yörelerde ise Mehterhanelerde dinleyicisi hatırı sayılır çoğunluktadır. Çok eski tarihlerden günümüze kadar gelme başansı gösteren bu sazın yapısı itibarıyla pek değişikliğe uğramadığı bilinmektedir. Ancak bugün Kaba zurna icracılarının çok üst seviyedeki icra yetenekleri sayesinde, yapısında herhangi bir gelişme olmamasına rağmen bu sazı iyice tanıyıp, icra sahalarını genişletmek gerekmektedir. Kaba Zurna eğitiminin günümüzde konservatuarlarımızda yapılmadığı, akademik eğitim düzeyinde desteklenmediği, açıkça görülmüştür.. Zurna ailesi içinde kaba zurnanın çok farklı bir tekniğe sahip olduğunun bilinmesi, eğitim ve öğretimin bu yönde verilmesi ve gereken bilimsel çalışmaların yapılması gerekliliği hissedilmiştir. Usta çırak ilişkisi içerisinde öğrenilip önümüzdeki nesillere aktarılması bu saza yöresellikten ve şu andaki çerçevesinden dışarı çıkaramayacaktır. Bu tezle beraber bir "CD" hazırlanmış kaba zurnanın değişik alanlarda kullanılabileceği ve istenilen her türlü eseri icra edebileceği görülmüştür. Bunun desteklenmesi amacı ile çeşitli yörelerimizdeki mahalli zurna ustalarının icra ettiği eserlere yer verilmiş, ayrıca bir takım yeni denemeler yapılmış ve başarılı sonuçlar elde edilmiştir. vı Genel anlamıyla bu çalışma Kaba zurnanın Türk Müziği içindeki yeri ve önemine dikkat çekilip, gelişim, tanıtım ve eğitim konularındaki gerekli katkıların sağlanmasına yardımcı olabilmek amacıyla hazırlanmıştır. Elimizdeki bilgilerle yetinmeyip üzerine her gün yeni bilgiler eklemek ve faydalı olmaya çalışmak gerekliliği sonucuna varılmıştır.
In this thesis of which subject is 'The place and significance of Kaba Zurna (Rough primitive double reed instrument) in Turkish Music" researches are carried out about the short history of Kaba Zurna, in line with the documentation that could be found information are relayed hereunder. The pause notes are studied in many areas where they have been used. Having provided information about the make of Kaba Zurna, many introductions in a wide range are given about their sections. The notes of Kaba zurna has been studied, shown how to sound the whole, semi-tons and koma "one of nine equally divided parts between two consecutive whole tones in the Turkish music system of 24 unequal intervals", information concerning die tone field and tuning are given. Since Kaba zurna has a wide range of tone field in respect of its playing technique and structure, its paracticality in use by the fingers, lip positioning with respect to the other Zurnas, as well as its agility and consistency with the medieval concept of mode of Turkish Classical Music, it was specified that its field of execution could have been extended further. Kaba Zuma is known with ite execution in many areas in Turkey as well as in Mehterhane. It has a considerable large number of listeners and majority in the areas where it is played and in Mehterhane. It is already known that this typical instrument which could achieve to survive from the back history up to the present time vas not subjected to significant changes by its structural aspect. However, today thanks to the superior skills of the executors of Kaba Zurna, although no improvement was processed on its structure, it is actually necessary to know this instrument better and enlarge its field of executions. It is apparent that no training, nor education for Kaba Zurna is included in the curriculum of our school of music's, while no support has been provided so far at academic level. Since it was known that the Kaba zurna has a very different technique amongst the Zurna Family, it made us feel the necessity providing required education and training to be regulated in this direction while maintaining the required scientific studies to be carried out in this respect. Since it was thought in an exclusive master-apprentice relationship and relayed to the forthcoming generations, it will not let this instrument escaped from being regional and the frame exists at the present time. vin In association with this thesis a "CD" has been prepared, hence it was proved that the Kaba Zurna could be used in different fields and execute any type of work with it. For the purpose of supporting this many works executed by local zurna masters from many regions in the country are included, and some new trials are made and obtained successful results accordingly. In the sense of General term, with this study it is aimed to attract the attention to "The place and significance of Kaba Zurna in Turkish Music", while assisting to provide the required contributions about the subject matters such as; imrrovement, promotion and training. It was also concluded that we would not be satisfied with what we have got in hand to day but we must add new information on it everyday and to be helpful as much as possible
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2001
URI: http://hdl.handle.net/11527/17933
Appears in Collections:Türk Müziği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
107370.pdf15.67 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.