Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/17858
Title: Eğin Türkülerinin Edebi, Ritmik Ve Melodik Yönden İncelenmesi
Other Titles: Analyzing Of Eğin Folk Songs In Lytric, Rytmics And Melodic Aspects
Authors: Tarlabaşı, Burhan
Elmas, Kenan
72155
Türk Müziği
Turkish Music
Keywords: Müzik
Ezgi
Halk müziği
Malatya-Eğin
Türk halk müziği
Türküler
Melody
Folk music
Malatya-Eğin
Turkish folk music
Folk songs
Issue Date: 1998
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Eğin Yöresi türkülerinin TRT repertuarı çerçevesinde gerçekleştirilen arşiv taramasının ardından, yörenin folklorik yapısını oluşturan öğelerin başında yer alan tarih ve coğrafya konuları başta olmak üzere, yöresel özelliklerin oluşumunu sağlayan diğer faktörler üzerinde bir araştırma başlatılmıştır. Eğin'in tarihi, coğrafi yapısı, iklimi, yerleşimi ve bunlara bağlı olarak geçmişin izlerini taşıyan öğeler teker teker biraraya getirilmiştir. Halk Türkülerimizde karşımıza çıkan yöresel söyleyiş özellikleri, deyimler, yörede kullanılan yöreye has kelimeler, deyişler, dualar, beddualar birer birer işlenmiş, sonra da kendi çalışmamız olan yöre türkülerinin söz, usul ve melodik yönünden incelenmesine geçilmiştir. Ezgilerin sözleri, sözlerin Türk Halk Edebiyatı nazım türlerinden hangisine dahil olduğu, ezgilerin ritmik yapıları, ardından, ezgilerin melodik yapılarının incelenmesine geçilmiş ve bu başlık altında, ezgilerin kararları, donanımları, seyri, ses sahaları, dizileri incelenmiş. Ele alınan 3 1 Eğin türküsü ayrı ayrı incelendikten sonra eldeki verilerden yöre türküleri üzerinde benzerlik ve farklılıktan yola çıkılarak sonuca varılmıştır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda Eğin türkülerinin söz, usul ve melodi üçgeni çerçevesinde incelenmesi konulu bir çalışma oluşturulmuştur.
Upon an archive research having been carried out on folk-songs of Eğin district within the frame of the repertory of Turkish Radio and Television association, A comprehensive research has been launched on, mainly historical and geographic subjects which constitute folklorical structure of the said district, other elements which enables formation of the peculiarities of the district. Historical and geographic structure, climate and residence type of Eğin, and elements which depend on the aforementioned facts and reveal its history have been combined one by one. Regional peculiarities of performance, phrases, words specific to that district, prayers, curses which can be seen in our folk-songs, was processed one by one, and then skipped to examination of song-folks of the district with respect to expression, style and melody. Expressions of songs, which of the versification group included in Turkish folk literature they belong to, rythmic structures of songs, and melodic structure have been examined, then decisions and equipment, sound fields, and their intervals have been examined, and finally, forms of the songs have been examined. As per the results gained after these examinations, a study has been formed in order to examine song-folks of Eğin district within the triangle of expression, style and melody.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 1998
URI: http://hdl.handle.net/11527/17858
Appears in Collections:Türk Müziği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
72155.pdf3.78 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.