Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12632
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMurtezaoğlu, Serpiltr_TR
dc.contributor.authorKöseoğlu, Mustafa Egementr_TR
dc.date2013tr_TR
dc.date.accessioned2017-01-19T12:07:02Z-
dc.date.available2017-01-19T12:07:02Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/12632-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2013en_US
dc.description.abstractModernizm bir dünya görüşü olarak, dünyanın her yerine ulaşmış olup, toplumsal yaşamın örgütleniş biçimini değiştirmiş ve sosyo-kültürel değişimlere yol açmıştır. Bu durum geleneksel toplumlardaki geleneğe ait unsurların, değişmesine ya da yok olmasına sebep olmuştur. Yüksek lisans tezi olarak hazırlanan bu çalışmada üzerinde durulan temel konu; Rize-Çamlıhemşin yöresinde, sosyo-kültürel değişimle beraber gerçekleşen değişimlerin, yörenin geleneksel kültüründe, yayla göçü, yayla şenlikleri, düğün ve Horon üzerinde yaşanan değişimlerin nedenlerini ortaya koyabilmektir. Bu bağlamda, yaşanan değişim ve nedenleri araştırılırken, bir yandan değişimleri gerçekleştiren temel etkenlerin bu alanlarda yarattığı biçimsel, işlevsel ve şekilsel değişim gözlemlenmiş, diğer yandan ise alan araştırmasındaki görsel kayıtlar ve yöre insanlarının anlatımları, kaynak olarak kullanılarak, hem geçmişteki durumun hem de günümüzdeki durumun ortaya konulması amaçlanmıştır.tr_TR
dc.description.abstractAs a philosophy, modernism has reached all over the World, changed the way the organization of the social life and led to socio-cultural changes. This situation caused changing or disappearing of elements that belong to tradition. In this study which prepared as a master thesis, the objective and key issues are to exhibit the causes of alteration that took place in the traditional culture of the Rize-Çamlıhemşin region such as pasture migration, pasture festivals, wedding and Horon. In this contex while investigating of the alteration and it reasons, the formal, functional and conformational changes have been observed, the field reserch records and the descriptions of local people have been used as a source to define both the past and the present situations.en_US
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Social Sciencesen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectSosyolojitr_TR
dc.subjectDüğüntr_TR
dc.subjectHorotr_TR
dc.subjectKültütr_TR
dc.subjectModernleşmetr_TR
dc.subjectRize-Çamlıhemşintr_TR
dc.subjectSosyokültürel değişmetr_TR
dc.subjectYaylalartr_TR
dc.subjectŞenliklertr_TR
dc.subjectSociologyen_US
dc.subjectWeddingen_US
dc.subjectHoronen_US
dc.subjectCultureen_US
dc.subjectModernizationen_US
dc.subjectRize-Çamlıhemşinen_US
dc.subjectSocio-cultural changeen_US
dc.subjectHigh plateuen_US
dc.subjectFestivalsen_US
dc.titleÇamlıhemşin Yöresinde Sosyo-kültürel Değişim Bağlamında Yayla Göçü, Yayla Şenlikleri, Düğün Ve Horontr_TR
dc.title.alternativePasture Migration, Pasture Festivals, Wedding And Horon In Çamlihemşin Region In The Context Of Socio-cultural Changeen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentTürk Müziğitr_TR
dc.contributor.departmentTurkish Music en_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Türk Müziği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
415091042.pdf8.83 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.