Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12615
Title: Rize Yöresi Halk Oyunlarının Hareket Açışından İncelenmesi
Other Titles: Analyzing Rize native folk dances in terms of motion
Authors: Kurtşoğlu, Bülent
Günay Güngör, Banu
209581
Türk Müziği
Turkish Music 
Keywords: In this thesis study
named ?Analyzing Rize Native Folk Dances in Terms of Motion?
starting from the rhythmic formation of Rize dances
motion poses were divided into unit beats. While handling each motion pose
the spots of foot
leg
trunk and arm positions of the body were taken into consideration. In this context nine dances were studied and general characteristics of the lokal body motions were tried to be clarified. While the dances were being analyzed in the motion field
the definitions of the terms that were used in folk dances were given bearing in mind the fact that it?s taught and trained. In the I.Part
regarding the preserve of the cultural assets
a general idea was given and some points were presented to those who would appreciate its value. Moral values should be inspected
seeked and protected. If we can preserve and develop them we wouldn?t be only protecting our native culture but we would also be transferring it to the generations after us. In the II. Part
the city itself was generally introduced and the local history was mentioned briefly. As the historical process was discussed
one would understand the reason of its rich culture and can see where it stands and how important that standing is to our culture. In the III. Part
furthermore
several illustrations of the word definition of ?horon?
supported from a variety of different sources
were found within reach. In the IV. Part
the rhytmic distribution of the dances in the body and the center point of the motions according to foot
leg
trunk and arms were examined. Illustrations of unit beats were argued and presented with the photos. In the Final Part and with the light of the topics discussed in this thesis study
some parts such as the rhythmic formation of Rize folk dances
the illustration of the motion
dancing styles were studied and related conclusions were made
Halk Bilimi (Folklor)
Issue Date: 2006
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Rize Yöresi Halk Oyunlarının Hareket Açısından İncelenmesi? adlı bu tez çalışmasında, Rize oyunlarının ritmik yapılarından yola çıkarak, hareket cümleleri birim zamanlara bölünmüştür. Her hareket cümlesi ele alınırken vücuttaki ayak, bacak, gövde ve kol pozisyonları değerlendirilmiştir. Bu bağlamda dokuz oyun ele alınarak, yörede kullanılan vücut hareketlerinin genel karakteristik özelliği de ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Oyunlar hareket açısından incelenirken; halk oyunlarının eğitim ve öğretiminde tercih edilen ifadeler göz önünde bulundurularak tanımlamalar yapılmıştır. İlk bölümde, kültürel değerlerin korunmasıyla ilgili genel bir açıklama yapılmış ve bu değerlerin yok olup silinmemesi, hatta var olanın yozlaştırılmaması için; araştırılması, ortaya çıkarılması, korunması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması gerekliliği üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde, Rize ili hakkında genel bir bilgi verilmiş ve yörenin tarihsel geçmişine kısaca değinilmiştir. Yörenin tarihsel süreci incelendiğinde, kültürlerin zengin birikiminin kaynağı ve geleneksel kültürdeki yeri daha iyi görülmektedir. Üçüncü bölümde, ?horon?un kelime anlamı, farklı kaynaklardan yararlanılarak çeşitli şekillerde ifade edilmiştir. Dördüncü bölümde ise, oyunların vücuttaki ritmik açılımları; hareketin aktif olarak yoğunlaştığı bölgelere göre (ayak, bacak, gövde ve kollar) ele alınmıştır. Birim zaman içerisindeki dağılım şekli, fotoğraflarla desteklenerek sunulmuştur. Sonuç bölümünde, tez çalışması boyunca dile getirilenler ışığında, Rize yöre oyunlarının ritmik yapıları, hareketin vücuttaki uygulanış şekli, oynanış formları gibi yönleri ele alınmış ve bunlarla ilgili tespitler yapılmıştır.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2006
URI: http://hdl.handle.net/11527/12615
Appears in Collections:Türk Müziği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000118155001.pdf8.79 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.