Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12485
Title: Türk Makam Müziği İçin 79-sesli Düzen Ve Kuram Hazırdaki Model İle İcra Arasındaki Örtüşmezliğe Yönelik Bir Çözüm Denemesi
Other Titles: 79-tone Tuning & Theory For Turkish Maqam Music As A Solution To The Non-conformance Between Current Model And Practice
Authors: Beşiroğlu, Şehvar
Yarman, Ozan
227553
Müzikoloji ve Müzik Teorisi
Musicology  and Theory of Music
Keywords: Matematik
Müzik
Mathematics
Music
Issue Date: 2008
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Arel-Ezgi-Uzdilek? Sistemi ile Türk makam müziği icrası arasında uzun süreden beri var olduğu algılanan uyuşmazlık, ses kayıtlarının bilgisayar çözümlemeleri yoluyla, kesinleştirilmiş bulunmaktadır. Bulgular, Türk makam müziği'ne özgü, ne var ki, hazırdaki kuramın yer vermediği, çok çeşitte ?orta ikili? aralığın, tartışmaya yer bırakmayacak şekilde, bilhassa çalındığını, göstermektedir. Örtüşmezlik, icrada ve eğitimde kullanılan yürürlükteki gayri müsavi 24 perdeli kuramın, makam müziği mirasını Bizans ve Arap Uygarlıkları ile ilişkilendirdiği düşünülen ?çeyrek-tonları? dışarlayacak biçimde kurgulanmasından kaynaklanıyor görünmektedir. Bu çalışmada, yazar, gayri müsavi 24 perdeli taksimatın çalınan aralıkları tümüyle karşılayamayacağını ortaya koymakta, ayrıca, tarihsel ve çağdaş alternatiflerin de, icrada gözlemlenen birçok mikrotonu tatminkar düzeyde yansıtamadığını, bulgulamaktadır; bu nedenlerden dolayı, yazar, 79-sesli yeni bir düzen geliştirmiş olup, bu düzeni, münhasıran tasarlayıp yaptırdığı bir kanuna uyarlamıştır. 79-sesli düzen, makamların eksiksiz temsil edilmesine ve bütünüyle kavranmasına yönelik süregelen sorunların aşılabilmesinde, bir çözüm olarak savunulmaktadır. Anahtar Kelimeler: Türk Makam Müziği, mikroton, 79-sesli düzen, makamat
The long-standing conflict between the Arel-Ezgi-Uzdilek System and Turkish Maqam Music practice had been established through computer analyses of audio recordings. Results incontrovertibly manifest the conscious employment of multifarious ?middle second? intervals peculiar to the genre, yet, evaded by the current model. It is maintained, that non-conformance arose because the 24-tone Pythagorean theory in effect was specifically engendered to ward off ?quarter-tones? which allegedly affliated the Maqam Music heritage to Byzantine & Arabs. The author debunks the current model for falling short of accomodating played intervals, and predicates furthermore, that historical and contemporary alternatives cannot favourably reflect the plethora of microtones observed in performance, either. On such grounds, a novel 79-tone tuning has been developed and implemented on a unique custom-made qanun by the author. This tuning is defended as a solution to overcome persisting issues regarding the accurate representation and consistent understanding of maqamat. Keywords: Turkish Maqam Music, microtones, 79-tone tuning, maqamat
Description: Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2008
URI: http://hdl.handle.net/11527/12485
Appears in Collections:Müzikoloji ve Müzik Teorisi Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
416022002.pdf17.35 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.