Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12421
Title: Küçük Konutların İç Mekan Tasarımında İşlevsellik Bağlamında Esneklik: Nef Flats Levent 163 Örneği
Other Titles: The Interior Flexibility Of Small Scale Housing In The Context Of Functionality: A Case Of Nef Flats Levent 163
Authors: Cordan, Özge
Dikeç, Işılay
331916
İç Mimari Tasarım
Interior Architectural Design
Keywords: İç Mimari ve Dekorasyon
Esneklik
Konut
Konut tasarımı
Küçük konutlar
Tasarım
İç mekan tasarımı
İşlevsellik
Interior Design and Decoration
Flexibility
Dwellings
Housing design
Small dwelling house
Design
Interior design
Functionality
Issue Date: 2013
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Günümüzde hızla artan nüfus, ulaşım-erişim güçlüğü, özellikle merkeze yakın bölgelerde arsalardaki değer artışı, doğal kaynakların azalması, enerji verimliliği gibi nedenler bizleri giderek sınırlı metrekarelerde yaşamaya zorlamaktadır. Dolayısıyla mimarlar, iç mimarlar, yapımcılar, uygulayıcılar ve kullanıcılar olarak konut mekanlarının daha esnek ve efektif kullanımına ihtiyaç duymaktayız. Bu kapsamda tez çalışması, küçük konut tasarımında işlevsellik bağlamında iç mekan esnekliği üzerine odaklanmaktadır. Çalışmanın amacı, santimetrekarelerin bile önemli olduğu küçük konutta karşılaşılan tasarım, uygulama ve kullanım aksaklıklarının önüne geçmek için esneklik, işlevsellik ve endüstrileşme ile ilgili kavramlar ve süreçleri inceleyerek, çalışmanın alan çalışmasını oluşturan NEF Flats Levent 163 Konut Projesi üzerinden konu ile ilgili yeni çözüm önerileri geliştirmektir.
Nowadays issues such as population growth, transportation and access difficulties, increase of value in land, reduction of natural resources, energy efficiency forces us to live in limited square meters. Therefore the users need more flexible and functional use of housing environments. In this context, this study will be focused on the interior flexibility of small scale housing in the context of functionality. This study emphasized to develop flexible components for producing flexible design solutions in every stage of design to determine defectiveness and to avoid negativeness, especially in small scale housing projects. Firstly, all related concepts and processes such as flexibility, functionality, adaptability and industrialization will be examined and then the new design solutions will be produced for the case of this study which is NEF Flats Levent 163 Housing Project.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2013
URI: http://hdl.handle.net/11527/12421
Appears in Collections:İç Mimari Tasarım (Uluslararası) Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
418111009.pdf7.49 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.