Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/11020
Title: Takkeci İbrahim Ağa Camii: Teknik Çözümleme Ve Çevre Yapılarıyla Birlikte Koruma Projesi
Other Titles: Takkeci Ibrahim Ağa Mosque: Technical Analysis And Conservation Project With Auxillary Buildings
Authors: Tanyeli, Gülsün
Küçükaslan, Fatma
Restorasyon
Restoration
Keywords: 16. yy. Sakıflı Camii
İznik Çinileri
16th century
Roofed Mosque
İznik Tiles
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Abstract: Topkapı-Surdışı yerleşim bölgesinde, E-5 karayolunun eski Davutpaşa Caddesi ile kesiştiği köşede konumlandırılan külliyenin en önemli parçasını oluşturan Takkeci İbrahim Ağa Camii, 16. yüzyıl sonlarında yapılmıştır. Genel olarak tezin konusunu oluşturan yapıların tanıtıldığı 3. Bölüm’de, külliyedeki ikincil yapıların camii ile kurduğu ilişkiler ve yerleşme düzenleri tanımlanarak tezin esas ağırlıklı noktasını oluşturan 4. Bölüm’e geçiş yapılmıştır. 4. Bölüm’de, oldukça geniş bir perspektifte ele alınan caminin yapım sürecinin bileşenleri çözümlenmeye çalışılmış, strüktürel ve mekansal analizi yapılmıştır. Aynı zamanda restorasyon projesinin hazırlanmasına ve restitüsyona veri oluşturan bu analizlerin yanısıra yapıda gözlemlenen sorunlar, müdahaleler ve onarımlar tesbit edilmeye çalışılmıştır. Öte yandan caminin restitüsyonunun yapılabilmesine olanak sağlayan eşzamanlı yapı örnekleri ile karşılaştırmanın yapıldığı 5. Bölüm’de, son durumları da belgelenen yapıların Takkeci İbrahim Ağa Camii’ne oranla çok daha fazla değişmiş ve yenilenmiş oldukları gözlemlenmiştir. Bu araştırma ve incelemeler sonucunda yapının restitüe edilebilmesi için öneriler geliştirilmiş ve restorasyon projesi hazırlanmıştır.
Takkeci İbrahim Ağa Mosque that is the most important structure of the complex of the same name located in Topkapı settlement area outside the land walls and at the junction of the E-5 motorway with the old Davutpaşa Avenue is dated to the end of 16th century. In chapter three, the buildings that are the subject of the thesis is described, the relationship between secondary buildings of the complex and the mosque and their layout forms are defined before leading to the fourth chapter, which is the central part. Chapter four presents structural and spatial elements of the mosque, considering the process of its construction in broad perspective. Besides these analyses projecting to the restitution and preparation of restoration project, observed problems and changes in the buildings through ages were documented. On the other hand, it was observed that examples documented with their existing situations that were helped in the restitution stage contemporary with Takkeci İbrahim Ağa Mosque had changed comparatively more than this mosque due to later renewals. As a result of this research and observations, restitution proposals were developed and restoration project was prepared.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
URI: http://hdl.handle.net/11527/11020
Appears in Collections:Restorasyon Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
64.pdf24.98 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.