Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10763
Title: Kentsel Alanın İşlevsel Sürekliliği Bağlamında Arkadios Forumu'nun Avrat Pazarı'na Dönüşümü
Other Titles: In The Context Of Fonctional Continuity Of Urban Space The Transformation Of The Forum Of Arcadius To The Avrat Pazari
Authors: Kuban, Zeynep
Taştan, Hakan
463998
Mimarlık Tarihi
History of Architecture
Keywords: Arkadios sütunu
Sütunlar
Mimarlık tarihi
Mimarlık
Pazar yerleri
Seyyahlar
İstanbul-Haseki
Avrat Pazarı
İstanbul-Cerrahpaşa
Arcadius column
Columns
Architectural history
Architecture
Market place
Marketplaces
Travellers
Istanbul-Haseki
Avrat Pazari
Womens Market
Istanbul-Cerrahpasa
Issue Date: 22-Mar-2013
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, günümüz İstanbul’unda Cerrahpaşa’da konumlanan kentsel bir alanın 1600 yıllık bilinen tarihi içerisinde yaşadığı dönüşümler ve bu dönüşümler sırasında gözlemlenen süreklilikler incelenmiştir. Doğu Roma İmparatorluğu devrinde beşinci yüzyılda Arkadios Forumu’nun inşa edildiği bu alan, Osmanlı devrinde burada kurulan haftalık Pazar nedeniyle Avrat Pazarı olarak bilinir hale gelmiştir. Avrat Pazarı kadınların alıcı ve satıcı olarak Osmanlı ticaret hayatına katılmalarını sağlamıştır. Bu pazar ve bölgede inşa edilen kadın bânili çeşitli yapılar bölgeye kadınlara has bir kimlik kazandırmıştır. Bu tezde ele alınan bölgeyle ilgili yapısal, organizasyonel ve işlevsel çok sayıda süreklilik gözlemlenmiştir. Ayrıca seyyahların yazdıklarının ve kentsel mitosların da bir çeşit süreklilik arz ettiklerinden söz etmek mümkündür. Kentte son 1600 yılda yaşanan; kültürel, teknolojik, politik ve sosyal bütün kırılmalara rağmen; kentin tarihinin kuramsal algılanışında bütüncül bir yaklaşım geliştirilmesi adına bu sürekliliklerin tespiti önem arz etmektedir.
In this thesis, the transformations of an urban space located in Haseki-Cerrahpasa district of contemporary Istanbul, are studied through its history exceeding 1600 years. The area on which the Forum of Arcadius is constructed in the Byzantine Constantinople in the early 5th century, is known as Avrat Pazarı because of a weekly market which is started taking place since the early Ottoman times of the city. Avrat Pazarı was a special kind of organization in which women of the city could legitimately join the economic activities as buyers and sellers. Due to the fact that, not only the said market had a gender specialized character, but also some other nearby buildings were ordered by women, this area had a special identity related with women. In this study, several structural, organizational and functional continuities are detected regarding this urban region. It is even possible to mention of some continuities in themes of urban tales related to the area and in quotes of voyagers depicting the area. Considering the history of the region exceeding 1600 years, the axis of the basic research of this thesis is the examination of the artificial topography, the transformation of urban structures and functions of the region, especially within the frame of continuities. Despite all the cultural, political and social ruptures experienced during the last 1600 years of the city’s history, the detection of these continuities has a critical importance in developing an approach on theoretical perception of the city’s history as a whole.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013
URI: http://hdl.handle.net/11527/10763
Appears in Collections:Mimarlık Tarihi Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13436.pdf29.28 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.