Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10414
Title: Batı Paralelinde Günümüz Türkiyesi Mimarlık Ortamı Sorunlarına Yönelik Bir İnceleme
Other Titles: A Study About Problems Of Today’s Turkish Architectural Milieu Parallel To West
Authors: Şentürer, Ayşe
Afşar, Güzide
Bina Bilgisi
Building Technology
Keywords: Günümümüz Türkiyesi
Mimarlık Ortamı
Sorunlar
Today’s Turkey
Architectural Milieu
Problems
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Abstract: Türkiye mimarlık ortamındaki yapısal çevre problemlerine dikkat çekmek amacıyla yapılan çalışmada, düşünsel ortam, uygulama, yapı endüstrisi, eğitim ve iletişim alanlarındaki gelişmeler, toplumsal, politik ve ekonomik olaylar çerçevesinde ele alınmıştır. Günümüz problemlerini görebilmek için mimarlık, tarihsel süreç içinde, Endüstri Devrimi’nden 21.yy’a, Batı mimarlık ortamındaki gelişmeler parelelinde incelenmiştir. Böyle bir ele alışla hem Batı’daki ilerlemelerin Türkiye mimarlık düşünce ve pratiğine, mesleki formasyon gelişimine, mimari üretim ve tanıtım süreçlerine yansımaları, hem de ülkenin kendi sosyo-ekonomik koşulları içinde mimari faaliyetlerinde ortaya çıkan problemler birarada değerlendirilmiştir. Türkiye Mimarlığı’nın modernleşme sürecinde, geçmişten günümüze kadar taşıdığı, bugün de sürdürmekte olduğu problemlerinin, başlıca üç nedenden; eğitim ve formasyon yetersizliği, iletişim eksikliği, işleyiş ve uygulamadaki aksaklıklardan kaynaklandığı sonucuna varılmıştır. Tezin son bölümünde, bir bina örneği üzerinden, Türkiye’de iyi bir yapı yapmanın hangi şartlarda gerçekleşebileceğinin cevabı aranmış, mimarlıkta sorun olarak öne çıkan noktaların (eğitim, iletişim, işleyiş) düzelmesiyle bütünsel anlamda nitelikli yapısal çevrelere sahip olunabileceği vurgulanmak istenmiştir.
In this thesis, in order to attract attention to the problems of built environment in Turkey, intellectual milieu, fields of practice, industry of construction, education and communication, were considered with the social, political, economical conditions. Owing to perceive today’s problems, architecture was studied parallel with the developments of Western Architectural Milieu in the historical process from the Industrial Revolution up to 21st century. The effects of development of Western Architectural Milieu in the progress of intellectual, practical, professional formation and process of products and introduction of Turkish Architecture, and also the problems appeared in architectural activities with the social and economical conditions of Turkey are both evaluated. It was seen that, in the process of modernization of Turkish Architecture, the problems carried from the past were still existed, and they were consisted of insufficiency of education, formation, lack of communication, and disruption in practice. In the last part of the thesis, an answer was tried to give to the question: “how a good building can be made?” by the help of an example of a building. As a conclusion it was emphasized that, if the problems of Turkish architecture (in education, communication and practice) were overcame, we might have qualified built environment.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
URI: http://hdl.handle.net/11527/10414
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
617.pdf10.35 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.