Mimarlık Bölümü

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Gözat

Son Başvurular

Şimdi gösteriliyor 1 - 5 / 5
 • Öge
  Kapadokya kültürel miras alanlarının değişimi ve yorumlanması 1960-2020
  (Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020) Şakar Solmaz, Funda ; 637381 ; Mimarlık Ana Bilim Dalı
  Değişim olgusu, yaşamın diğer alanlarını olduğu gibi kentsel ve kırsal tarihi peyzaj alanlarını da etkileyen bir süreçler bütünüdür. Tarihi alanlar, zaman içinde sosyal, ekonomik, kültürel, fiziksel, yasal ve yönetsel süreçlere maruz kalarak bir takım değişim ve dönüşümler yaşamaktadır. Bu noktada, kentsel ve kırsal tarihi alanların birbirinden farklı değişim süreçleri yaşadığı ve bu süreçlerden farklı şekilde etkilendiği söylenebilir. Tarihi kentler ve kentsel alanlar, nüfus artışı, kentleşme baskısı, kalkınma, gelişme ve ulaşım amaçlı yeni proje ve altyapıların etkisiyle; tarihi kırsal alanlar ise nüfus kaybı, geleneksel pratiklerin, bilgi ve tekniklerin kaybolması, turizm baskılarının etkisiyle değişim yaşamaktadır. Süregelen bu değişim ortamının kontrol altında tutulması ve miras değerleri üzerinde yarattığı baskının en aza indirilmesi sürdürülebilir bir koruma için oldukça önemli kriterlerdir. Bu bağlamda, UNESCO'nun Tarihi Kentsel Peyzaja İlişkin Tavsiye Kararı (2011), ICOMOS' un Tarihi Kentlerin ve Kentsel Alanların Korunması ve Yönetimiyle İlgili Valetta İlkeleri (2011), ICOMOS-IFLA' nın Kırsal Peyzaj Mirasına İlişkin İlkeleri (2017), kültürel miras ve değişim ilişkisini ele alan uluslararası temel dokümanlardır. Bu dokümanlarda da dikkat çekildiği üzere, değişim, dinamik ve yaşayan alanlar olarak kentsel ve kırsal tarihi peyzaj alanlarının korunması ve geliştirilmesi için bir fırsat olarak ele alınıp değerlendirilebilir. Bu çerçevede, tez çalışması, değişim olgusunu kültür mirasının korunması bağlamında tartışmakta ve bu tartışmayı Kapadokya özelinde yürütmektedir. Miras alanlarını etkileyen değişim etmenleri, bölge özelinde analiz edilerek alanın korunması bağlamında irdelenmektedir. Çalışma kapsamında, Nevşehir ili sınırları içinde kalan ve "Kapadokya" imajının oluşmasını sağlayan yoğun jeolojik oluşumların, bu oluşumlarla iç içe geçerek biçimlenen yapılı fiziksel çevrenin yer aldığı merkezi Kapadokya, odak noktası olarak seçilmiştir. Çalışma alanının net sınırlarının belirlenmesinde de Kapadokya Kanunu'nda çizilen alan esas alınmıştır. Kapadokya, doğal, kentsel, arkeolojik sit çeşitleri, Dünya Miras Alanı, Milli Park Alanı gibi çok çeşitli koruma alanlarının ve statülerinin üst üste bindiği bir alandır. Alanda 1960'lı yıllardan itibaren koruma amaçlı çalışmalar yürütülmesine rağmen günümüzde halen etkin bir koruma sisteminin oturtulamadığı görülmektedir. Bu durum, Kapadokya'nın, 1960-2020 yılları arasında yaşanan değişim süreçlerinden daha çok ve hızlı bir biçimde etkilenmesine neden olmuştur. Bu bağlamda, tez çalışması kapsamında, Kapadokya Alanı'nda yürütülen koruma çalışmaları ve onunla ilişkili faaliyetler bağlamında, alanın 1960-2020 yılları arasında geçirdiği koruma, planlama, yasal ve idari yapıya yönelik değişim süreçleri analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. "Değişimi anlamak" ana temasıyla yürütülen bu aşamadan sonra değişim ve koruma deneyimleri yeni yönetim modeli ile ilişkilendirilmiştir. Tezin ilk bölümünde problem tanımı, kapsam ve amaçlar belirlenmiştir. Burada değişim kavramı ve değişimin kültürel mirasla olan ilişkisi ortaya konulmuştur. İkinci bölümünde öncelikle, alanın sınırları, coğrafi ve tarihsel özelliklerini içeren bir alan tanımı yapılmıştır. Daha sonra alanın mevcut durumu doğal miras alanları ve kültürel miras alanları üzerinden ele alınmıştır. Tez kültürel miras alanlarına odaklandığından, doğal miras alanları sadece bölgedeki çeşitleri ve yayılım alanları kapsamında değerlendirilmiştir. Kültürel miras alanları başlığında ise yerleşim alanı karakterleri ile geleneksel konut karakterleri kapsamlı olarak ele alınmıştır. Üçüncü bölümde, Kapadokya'nın koruma ve planlama durumu, yapım ve revizyon süreçleri oldukça uzun süren ve bütün alanı kapsayan üst ölçekte planlamalar ve tekil koruma kararları üzerinden anlatılmıştır. Üst ölçek planlar, kendi süreçleri ve kararları ile bir bütünlük arz etmeleri için plan hazırlık/onay süreçleri ve içerikleri olarak ayrı başlıklar atında incelenmiştir. Tekil koruma kararları, Türkiye'deki koruma mevzuatının değiştiği ana tarihler baz alınarak, günümüze kadar altı döneme bölünerek analiz edilmiştir. Üst ölçek planlar, oldukça uzun süreçleri kapsadıkları ve bir üst başlıkta detaylı olarak anlatıldıkları için bu altı dönemin içinde tarihsel sürekliliği sağlamak adına sadece kısa bilgilerle ele alınmıştır. Koruma kararlarının aktarıldığı altıncı ve son dönem olarak, 2019 Mayıs ayının sonunda çıkan Kapadokya Kanunu ve bu Kanun'un alana getirdiği yeni yönetim modeli analiz edilmiş ve bu model ile oluşturulan Alan Başkanlığının yetki ve görevleri kapsamlı bir şekilde incelenmiştir. Daha sonra günümüz itibariyle Türkiye'de alana özgü iki kanun olan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı ile Kapadokya Alanı Hakkındaki Kanun üzerine karşılaştırmalı bir değerlendirme yapılmıştır. Böylelikle üçüncü bölümün sonu itibariyle, Kapadokya' da bir alan tanımı yapılmış, alanın tarihsel ve coğrafi nitelikleri vurgulanmış; süregelen ve son dönemde güncellenen yasal ve idari çerçevesi çizilmiş; alanın planlama ve koruma geçmişi tarihsel süreklilik içinde tespit edilmiştir. Dördüncü bölümde, üst ölçek planlamalar ve bölge genelindeki koruma süreçlerinin analizi ile Kapadokya'da koruma çalışmaları ile ilişkili ana konu başlıklar ortaya çıkarılmıştır. Bu başlıklar, sosyo-kültürel ve fiziksel anlamda alanı etkileyen afet kararları; ekonomik anlamda bölgede en etkin girişimler olan depoculuk ve turizm; korumayı doğrudan etkileyen planlama faaliyetleri olarak belirlenmiştir. Günümüz itibariyle korunmuşluk durumunu etkileyen ya da etkileme potansiyeli olan bu konu başlıkları, bölgedeki ilk deneyimlerden güncel durumlarına kadar yine tarihsel süreklilik içinde ele alınmıştır. Daha sonra, Kapadokya'daki değişimi izlemek amacıyla araştırmanın çerçevesi biraz daha daraltılarak bölgeden iki yerleşim alanı (Göreme ve Ortahisar) seçilmiştir. Değişim etmenleri olarak belirlenen başlıklar, seçilen bu iki örnek yerleşim üzerinden kapsamlı bir şekilde analiz edilmiştir. Bu bölümde, yerleşim alanlarının geçirdiği değişim, değişime yol açan araçlar ve süreçler üzerinden izlenmiştir. Tespit edilen ana başlıkların, yerleşimler üzerinde nasıl ve hangi ölçüde değişime yol açtıklarını ve koruma süreçleriyle nasıl ilişkilendiklerini ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Dördüncü bölüm sonu itibariyle, seçilen iki yerleşim üzerinden değişimin boyutları, sınırları ve etkileri detaylı bir şekilde izlenmiş ve böylece kendi başına bir izleme ve öğrenme süreci olan "değişimi anlamak" hedefi gerçekleştirilmiştir. Beşinci bölümde, örnek yerleşimler üzerinden süreçleri izlenen ve etkileri ortaya konulan değişim olgusunun bütün Kapadokya alanı için genel çerçevesi çizilerek değişimin sebep-sonuç ilişkisi örnekler üzerinden yorumlanmış; sonuçlarına yönelik eğilim ve öngörüler ortaya konulmuştur. Değişim süreçlerinin güncel durumu karşısında bölge genelindeki yerleşimlerin değişim hızını ve eğilimleri yorumlayabilmek amacıyla yerleşim alanlarının fiziksel büyüklük, kültür varlığı stoku, afet, depoculuk, planlama, turizm verileri ortak bir çizelgede bir araya getirilmiş ve haritalandırılmıştır. Bu bölümün sonunda, tez çalışmasının son aşamasında yürürlüğe giren Kapadokya Kanunu'nun alana getirdiği yeni yönetim modelini değişim ve koruma deneyimi ile ilişkilendirmek amacıyla yeni modelin getireceği fırsatlar ve olası tehditler ortaya konulmuştur. Altıncı bölümde, araştırmaya yönelik sonuçlar ortaya konulmuş, araştırmanın önemi ve katkısına dair çıkarımlar ile gelecek çalışmalara dair önerilerde bulunulmuştur. Tez çalışması, bu bölümde değişim etkilerinin kontrol altında tutulmasına yönelik öneriler sunularak sonuçlandırılmıştır.
 • Öge
  Bursa Tarihi Cami Minarelerinin Deprem Davranışı Çalıştayı Bildiriler Kitabı 27 Kasım 2021, İstanbul, Türkiye
  (İstanbul Teknik Üniversitesi, 2022) Mimarlık ; İspir, Medine ; İlki, Alper
  Projenin ana amacı; tarihi ve kültürel bir mirasa sahip Bursa İlimizde yer alan tarihi yığma minarelerin yapısal ve geometrik özelliklerine göre sınıflandırılması ve bu yapıların deprem performanslarının gerçekçi bir şekilde tespiti için uygun yapısal değerlendirmelerin sarsma tablası deneyleri ve analitik çalışmalar ışığında yapılması, uygulanabilir iyileştirme yöntemlerinin önerilmesi ve farklı minare sınıfları için kırılganlık eğrilerinin elde edilmesi olarak özetlenebilir. İstanbul Teknik Üniversitesi yürütücülüğünde gerçekleştirilen projenin hedeflerine; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Gazi Üniversitesi, FSM Vakıf Üniversitesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nden araştırmacıların yer aldığı bir proje ekibinin çalışmaları ile ulaşılmıştır
 • Öge
  Temsili Tasarlamak: mimari temsilin deneyimsel atölye izdüşümleri
  (İstanbul Teknik Üniversitesi, 2021) Dursun Çebi, Pelin ; Mortaş, Mustafa ; Asar, Hande
 • Öge
  Mimarlıkta Sayısal Tasarım XV. Ulusal Sempozyumu Bildiri Kitabı
  (İstanbul Teknik Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Bilişim Anabilim Dalı, Mimari Tasarımda Bilişim Lisansüstü Programı İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Türkiye Hesaplamalı Tasarım Araştırmaları ve Eğitimi Ağı, 2021-06-28) Bilişim Enstitüsü, Bilşim Anabilim Dalı ; Mimari Tasarımda Bilişim Lisansüstü Programı ; Çağdaş, Gülen ; Özkar, Mine ; Gül, Leman Figen ; Alaçam, Sema ; Gürer, Ethem ; Yazıcı, Sevil ; Delikanlı, Burak ; Çavuş, Özlem ; Altun, Sevgi ; Kırdar, Gülce
  İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, İTÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Bilişim Anabilim Dalı Mimari Tasarımda Bilişim Programı, ve Türkiye Hesaplamalı Tasarım Araştırmaları ve Eğitimi Ağı tarafından düzenlenen Mimarlıkta Sayısal Tasarım 15. Ulusal Sempozyumu’nda (MSTAS 2021) Dayanıklı / Dirençli / Esnek Tasarım kapsamındaki ilkeler, stratejiler ve kavramın mimari tasarım hesaplaması üzerindeki izdüşümleri farklı açılardan ele alınmıştır. Bildiriler yedi başlık altında gruplandırılmıştır: (1) Sayısal Tasarım Süreci ve Yaratıcılık, (2) Sayısal Tasarım ve Mimarlık Eğitimi, (3) Sayısal Üretim Teknolojileri ve Adaptif Sistemler, (4) Sayısal Yöntemler ve Kültürel Miras, (5) Benzetim ve Değerlendirme, (6) Kent Modelleme ve Sosyo-ekolojiler, (7) Sanal, Artırılmış ve Karma Gerçeklik. 20 üniversiteden toplam 76 bildiri özeti sunulmuştur. Bilim Kurulu’nun değerlendirmesinden sonra 36 bildiri, Sempozyum’da sunulmak ve bildiri kitapçığında yayınlanmak üzere kabul edilmiştir
 • Öge
  Tekstil ve betonun bir aradalığı üzerine deneysel sorgulamalar
  ( 2018) Elmas, Serenay ; Alaçam, Sema ; Mimarlık
  Bilişim ve üretim teknolojilerindeki gelişmeler diğer pek çok alanda olduğu gibi mimarlık alanındaki bilginin tanımını, içeriğini, işlenişini değiştirmekte ve dönüştürmekte. Dijital araçların 1990’lardan itibaren artan bir ivmeyle yaygınlaşması ile birlikte mimarlıkta tasarlama ve yapma biçimleri bir dizi kırılmaya maruz kalmıştır. Antoine Picon, günümüzde yaşanan dijital dönüşümü kavramak için mekanik dönemin dinamiklerinin incelenmesinin gerekliliğinden söz eder.1 Mario Carpo2 ise mimarlığın yapma ve temsil biçimlerindeki değişimleri elle üretim yapılan birinci, mekanik model ve kalıplardan üretim yapılan ikinci ve dijital dalga olmak üzere üç temel dönemde ele almaktadır.