FBE- Yapı İşletmesi Lisansüstü Programı - Doktora

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Gözat

Son Başvurular

Şimdi gösteriliyor 1 - 3 / 3
 • Öge
  Türkiye'de inşaat iş kazalarının analizi ve iş güvenliği sorunu
  (Fen Bilimleri Enstitüsü, 1993) Müngen, M. Uğur ; Sorguç, Doğan ; 39240 ; Yapı İşletmesi ; Construction Management
  Bu çalışmada, Türkiye'deki inşaat iş kazalarının analizi yapılarak, kazalara neden olan olumsuz etkenlerin saptanması, ana hatlarıyla iş güvenliği mevzuatının, de netim organlarının ve uygulamaların değerlendirilmesi, elde edilen araştırma bulgularının ışığında iyileştirici önerilerin sunulması amaçlanmıştır. Giriş bölümünde, temel kavramlar tanımlanmış, iş güvenliği hareketlerinin endüstrileşmiş ülkelerde ve Türkiye'de tarihsel gelişimi anlatılmış, iş kazalarının önemi, çalışmanın amacı ve kapsamı açıklanmıştır. İkinci bölümde, iş kazası istatistiklerinden yarar lanılarak sayısal değerlendirmeler, iş kolları ve ülkeler arasında bazı karşılaştırmalar yapılmıştır. Üçüncü bölümde, TÜBÎTAK desteğiyle gerçekleştirilen araştırma bulguları sunulmuş ve tartışılmıştır. Araştır mada, SSK arşivlerinde bulunan 3347 iş kazası dosyası in celenmiştir. Bu iş kazalarının, çeşitli kriterlere göre sayısal dağılımları, ana ve alt gruplar halinde kaza tip leri saptanmış ve yorumlanmıştır. Ayrıca iş kazası sonu cu, yaralanmaların vücut bölgelerine göre dağılım oranları ve yaralanma tipleri sunulmuştur. Dördüncü bölümde, mahkemelerde dava konusu olan iş kazaları için düzenlenmiş 400 adet bilirkişi raporunun incelenmesi sonucu elde edilen bulgular sunulmuştur. îş kazalarına neden olan güvensiz durum ve davranışlar, ka zalarda kusurlu bulunanlar ve kusurlu bulunma nedenleri sayısal verilerle açıklanmış ve tartışılmıştır. Beşinci bölümde, Türkiye'de yürürlükte bulunan iş güvenliği mevzuatı, denetim organları ve uygulamalar de ğerlendirilmiştir. Bu konuda başarılı ülkelerden biri olan Federal Almanya' daki iş güvenliği mevzuatı ve deneti mi hakkında bilgi verilmiştir. Sonuçlar ve öneriler bölümünde araştırma bulgularının önemi ve yararı açıklanmış, Türkiye genelinde ve inşaat sektöründe, konuyla ilgili başarısızlığın nedenleri belir tilmiş ve iyileştirici öneriler sunulmuştur. 
 • Öge
  Malsahibi açısından proje yönetiminin otomasyonu
  (Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999) Kuruoğlu, Murat ; Sorguç, Doğan ; 100651 ; Yapı İşletmesi ; Construction Management
  Proje, istek sahibinin (Mal sahibi) kafasında (hayalinde) canlandırdığı resmin gerçeğe dönüştüğünü görmesiyle (fiziksel olarak ortaya konulması ile) sona eren bir süreçtir. Bu süreç bünyesinde pek çok tarafı (mal sahibi, yüklenici, mimar, mühendis vb.) ve evreyi (Fizibilite, tasarım, ihale, yapım vb.) barındırmaktadır. İnşaat projeleri kendine özgü, tek ve tekrarlanmayan niteliktedir. Kaynaklar çoğu zaman kısıtlı ve proje dış çevrenin etkisi altındadır. İşgücü, makine, malzemenin etkin biçimde kullanılması gelir-giderlerin denetimi, işin minimum maliyet ve optimum sürede bitirilebilmesi, inşaatın özel gereksinimine cevap veren işletmecilik ve mühendislik ortak temeline dayalı bir teknolojinin son yarım yüzyılda geliştirilmesine neden olmuşlardır. Proje yönetimi, bu alana özgün sorunların nasıl ele alınıp çözülebileceğinin anahtarlarını sunmakta, teknoloji seçimi, süre, maliyet, kalite, risk, iş güvenliği, iletişim (Haberleşme.evrak ve arşiv) ve personel yönetiminden oluşmakta ve değişken parametreler olarak "para", "zaman", "kaynak" ile bunlan belirleyen "insanı" kabul etmektedir. Mal sahibinin sorunu olan proje yönetiminin varlığı, kavramlara, etkin iletişime ve sektörün yönetsel kültür öğelerinin iyileştirilmesine bağlı bulunmaktadır. Standartların kullanılması proje yönetim anlayışını geliştirerek kültür öğelerini iyileştirecektir. Bu nedenle proje yönetim sisteminin yerleşmesine engel oluşturan öğelerin eniyilenerek firma ve yönetsel kültür altyapısının gelişmesini sağlayan standart bir dokümantasyonun otomasyonu büyük önem taşımaktadır. Böylece inşaat sektörünün sahip olduğu esnek organizasyonel yapıya kolay uyarlanabilen (var olan yapılan dışlamadan eniyilemeye yönelik) ve günümüz bilgi teknolojilerinden destek alan (bilgisayar ağları ve bilişim çözümleri), ayrıca geçmişe dönük proje enformasyonlannın (Project Historical Data) depolanmasına, aramasına ve analiz yapılmasına uygun ortam yaratılmış olacaktır. Bu çalışmada, yukarıda belirtilen ihtiyacın otomasyon anlayışı çerçevesinde giderilebilmesi amacıyla yapılan (ön) araştırmalar (Mal sahibi sistemi, Yüklenici sorunları, bilişim sorunları ve çözüm önerileri ile bilişime yatkınlık, otomasyon ve otomasyon sistemleri, Mevzuat ile CMAA standarttan) irdelendikten sonra bilgisayar tabanlı bir bilgi akışı otomasyon sistemi oluşturulmuş, bunun dayandığı form ve raporlar tasarlanarak kısa görüntüler halinde arşivlenmiştir. "Malsahipleri için proje yönetiminin otomasyonu" adı altında önerilen sistem ve bunun uygulanabilirliğini göstermek amacıyla geliştirilen yazılım, tümleşik bir model biçiminde ortaya konmuştur. Böylece sunulan proje yönetim otomasyonu, oluşturulan yazılım, yazılımın yapısı ve kolay kullanım olanağı ile, giriş bölümünde belirtilen insan kültüründen kaynaklanan yönetsel iletişim güçlüğünü ve eğitim yetersizliğini ortadan kaldıracak niteliktedir. 
 • Öge
  Uluslararası inşaat sektöründe politik risk ve bulanık kümeler yardımıyla analizi için bir yöntem önerisi
  (Fen Bilimleri Enstitüsü, 1997) Karabay, Mehmet ; Sorguç, V. Doğan ; 68865 ; Yapı İşletmesi ; Construction Management
  Uluslararası inşaat sektörünün özel koşulları nedeniyle, politik risk olgusunun tanımlanması ve analiz edilmesi son derece önemli hale gelmiştir. Zira, uluslararası inşaat sektöründe karşılaşılan ve daha duyarlı bulunan olunan sorunlar, mesleksel- teknik yapının dışında kalmakta ve öncelikle projenin üstlenildiği ülkedeki sosyal, siyasal, ekonomik olay ve gelişmeler ile ilgili olmaktadır. Bu olay ve gelişmelerden kaynaklanan politik risk, firmaların piyasadaki varlıklarını sürdürebilmelerini olanaksız kılacak kadar ciddi soranlara yol açabilecek niteliktedir. Bu çalışma, uluslararası inşaat sektörünü etkileyen politik risk olgusunu tanımlamak ve sektör için uygulanabilir bir risk analiz yöntemi ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Giriş bölümünde, çalışmanın kapsamı açıklanmış, uluslararası inşaat sektörünün gelişimi ile bu sektörde Türk firmalarının durumu üzerinde genel bilgiler verilerek, bu sektörde politik risk olgusunun değerlendirilmesinin önemi belirtilmiş, temel kavramlar tanımlanmış ve geliştirilen analiz yönteminde yararlanılan bulanık küme teorisi tanıtılmıştır. İkinci bölümde, uluslararası sektörlerin gelişimi, bunların ilgi alanlarına göre değişen politik risk öncelikleri açıklanmıştır. Bazı politik risk analiz yöntemleri tanıtılarak, bunların UİS açısından sağlayabileceği katkı araştırılmıştır. Politik risk sigorta sistemi (İKS) ile günümüzde giderek yaygınlaşan risk notlandırma kuruluştan (RNK) konusunda genel bilgiler verilmiştir. Üçüncü bölümde, inşaat sektörünün temel özellikleri ile uluslararası inşaat sektörünün yapısal nitelikleri, bu sektörde karşılaşılan sorunlar ve sektörde rekabet koşullan, inşaat mühendisliği yapı işletmesi disiplinde proje risk yönetimini gerekli kılan nedenler ve bu alanda yapılan çalışmaların genel yaklaşımları üzerinde durulmuştur. Âyrıca, geçmişte yapılmış olan dört çalışma, yapı işletmesi disiplininde risk yönetimi konusundaki yaklaşımlar hakkında genel bir fikir edinilmesi bakımından özetlenerek sunulmuştur. Dördüncü bölümde ise, önceki bölümlerde ulaşılan bilgilere dayanarak uluslararası inşaat sektöründe (UİS) politik risk olgusunun yeterince ve güvenilir biçimde ele alma olanağının pek bulunmadığı ve öncelikle genel risk konusundaki kavramsal karmaşanın giderilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Bu nedenle, genel amaçlı yeni bir kavramsal model geliştirilmiş ve bu modele dayanarak, UİS'deki politik riskler tanımlanmıştır. Beşinci bölümde, UİS'de politik risk analizi için geliştirilen yöntem tanıtılmış ve işlem aşamaları (algoritması) örneklerle açıklanmıştır. Sektörün yapısal özellikleri nedeniyle stokastik teknikler yerine kullanılan bulanık küme teorisi teknikleri ile ilgili bilgiler de bu bölümde verilmiştir. Sonuçlar ve Öneriler bölümünde, çalışmanın bulgulan, önerilen kavramsal ve yöntemsel yaklaşımların uygulanabilirliği tartışılmış ve bu yöntemin uygulanması doğrultusunda bazı önerilerde bulunulmuştur.