Geleneksel Danslar(Tezli/Tezsiz) Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Gözat

Son Başvurular

Şimdi gösteriliyor 1 - 5 / 62
 • Öge
  Arjantin Tango Temel Hareketlerinin Anatomik Analizi
  (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019) Altun, Rıza Özgür ; Cömert, Nihal ; 580541 ; Geleneksel Danslar ; Traditional Dances
  Arjantin tango; yalnızca bir dans, müzik veya kültür elemanı olarak görülmez. Arjantin'e göç edenlerin taşıdığı pek çok farklı kültürün harmanlanmasıyla oluşmuş, başlı başına bir kültürdür. Tango dansçıları, ekseriyetle, bu dansı sahnede veya herhangi bir dans pistinde yapıp bitirdiği bir dans türü gibi değil, tüm ömrü boyunca sürdürdüğü bir alışkanlık olarak benimserler. Uzun dönemler boyu devam eden bir itiyat haline dönüşmesi ise beraberinde çeşitli fiziksel sorumlulukları taşımaktadır. Anatomik olarak uygun olmayan hareketlerin, duruşların uzun vadede önemli sağlık sorunları yaratacağı aşikârdır. Bu çalışmada tango dansının yapı taşı olan, dansçıların sıklıkla kullandığı veya çok sık kullanılmasa dahi farklı dans türlerinde rastlanmayıp, tangoya özgü karakteristik yapıya sahip temel tango hareketleri olan postura, abrazo abierto, abrazo cerrado, paso adelante, paso atras, paso al costado, pivote, paso cruce, la cruzada, ocho adelante, ocho atras, sacada, giro, enganche, gancho, boleo, pasada, passivo levantar, planeo, volcada ve colgada anatomik olarak incelenerek eklem hareket açıklığı değerleri tespit edilip yazıya alındı ve çalışmanın ekinde bu eklem hareketlerinin yapılmasını sağlayan ana kas gruplarına dair egzersiz önerileri sunuldu. Hareketlerin incelendiği başlıkların, Arjantin'in resmi dili olan İspanyolca ve yerel argosu olan Lunfardo temelinde kalması ile alanda henüz sabitlenmemiş olan terminolojinin gelişmesine bir katkı sağlamak amaçlandı.
 • Öge
  Bireylerin Sosyalleşmesinde Halk Oyunlarının Etkisi
  (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995) Alyansoğlu, Figen ; Ay, Göktan ; 43838 ; Geleneksel Danslar ; Traditional Dances
  Halk oyunları oynayan kişilerin kişilik özelliklerini ve psikolojik şahsiyet parametrelerini araştıran bu çalışmada amaç, halk oyunları oynayan farklı yaş gruplarında ve farklı cinsiyetteki kişilerin kişilik özelliklerini ve psikolojik şahsiyet parametrelerini belirleyerek, bu özelliklerin hiç halk oyunu oynamayan ve herhangi bir sosyal faaliyetle uğraşmayan farklı yaş gruplarında ve farklı cinsiyetteki kişilerle karşılaştırarak benzerlik ve farklılıkların tesbit edilmesidir. Bu amaçla halk oyunlan oynayan kişilerden seçilen bir çalışma grubu, bir de halk oyunlan oynamayan kişilerden seçilen kontrol grubu oluşturuldu. Halk oyunlan oynayanlann şahsiyet boyutlarım belirlemek amacıyla araştırma grubuna Eysenck Şahsiyet Envanteri uygulanmış, bu envanterde gruplann psikotizm (P), dışa dönüklük (E), Nörotizm (N) ve yalan (L) ölçeklerine göre değerlendirmeleri yapılmıştır. Buna göre halk oyunlan oynayan kişiler, halk oyunlan oynamayan kişilere göre daha dışa dönük olarak belirlenmiştir. Nörotizm ve psikotizm puanlan ile yalan ölçeklerinden elde edilen puanlarda da halk oyunlan oynayan kişilerin daha düşük puan aldığı görülmüştür. Bu sonuçlara neden olarak, halk oyunlan oynayanlann devamlı olarak aktif bir sosyal ilişki ve çevre içinde bulunmalan, halk oyunlan oynayarak ruhen ve bedenen deşarj olmalan gösterilebilir. Tüm bu araştırmalar ve çalışmalar sonucunda bireylerin halk oyunlanna yönelmeleri, şu anki nesile, geçmiş neslin kültür değerlerini öğretmek ve yaygmlaştmlarak yaşatılması ve korunması bakımından çok önemlidir. Bireyler bu yolla günümüzün zararlı alışkanlıklan yerine daha faydalı olan halk oyunlanmızı öğrenerek bu sayede yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen festival, yanşma ve gösterilere katılırlar. İyi bir sosyal çevre ve arkadaş grubuna sahip olurlar. Ruh ve beden sağlıklan gelişmiş olup, topluma ve ailelerine faydalı birer kişi olurlar.
 • Öge
  Güneydoğu Anadolu'da Halk İnanışları Üzerine Bir İnceleme
  (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000) Işık, Ömer ; Değerli, Fikret ; 98733 ; Geleneksel Danslar ; Traditional Dances
  Hazırladığımız "Güneydoğu Anadolu'da Halk İnanışları" adlı çalışma başlıca dört bölümden oluşmaktadır. Birinci Bölüm olan "giriş" bölümünde, çalışmanın amaç ve kapsamı belirtilmiştir. İkinci Bölümde, konunun iyice anlaşılması ve sağlıklı veriler elde edebilmesi için gerekli olan bilgi-bilim ilişkileri verilmiştir. Ana bilim dallarının (Formel Bilimler, Doğa Bilimleri, Sosyal Bilimler) genel özellik ve metotları kısa ve öz şekilde incelenerek, halk inanışlarının Sosyal Bilimler- İnsan Bilimleri anabilim dalı içinde yer aldığı tespiti yapılmıştır. Daha sonra "Sosyal Bilimler-İnsan Bilimleri" ana dalı içinde irdeleme yapılarak önce "Sosyoloji" sonra "Folklor (Halk Bilimi) bilim dallarına inilmiş ve kutsallık- olağan üstünlük özellikleri nedeniyle "Din" ile ilintileri ve gerekli bilgileri verilmiştir. Üçüncü Bölümde, "Anadolu Halk İnanışları" genelinden hareketle, "Güneydoğu Anadolu Halk İnanışları" tez konusuna geçilmiştir. Bölgede tespit edilen inanışlar konularına göre (loğusalık/ doğum, çocuk, düğün- evlenme, ölüm, hayvanlar, genel yaşam) başlıkları altında altı gurupta tasnif edilmiştir. Dördüncü Bölüm, "Sonuçlar" bölümüdür. Bu çalışma sonucunda varılan "halk inanışlarının" özelliklerinin tespitidir, Kaynak kişilerin inanışlar hakkındaki düşünceleri, tarafsız bir şekilde tespit edilip verilmiştir.
 • Öge
  Türk Halk Oyunlarında Kullanılan Araç Ve Aksesuarlarının Anlam Ve İşlevleri Üzerine İncelemeler
  (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999) Gicili, Suna ; Terzi, Cihangir ; 92575 ; Geleneksel Danslar ; Traditional Dances
  Bu çalışmada önce tarihsel süreç içerisinde dansın gelişiminden bahsedilmiş ve bu süreç ile birlikte ne türden gelişme ve değişmeler olduğu aktarılmaya çalışılmıştır. Dansın (oyunun) ilkel insanla birlikte başladığı ve danslar sırasında kullanılan araç ve aksesuarların biçimsel ve işlevsel açıdan göstermiş oldukları gelişmeleri takip etmekte yardımcı olacağı inancıdayız. Halt Oyunları (Dansları) gösterimleri sırasında kullanılan araç ve aksesuarların yüklendikleri anlam ve işlevleri hakkında bilgiler verildikten sonra her iki unsuru da doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen ya da destekleyen unsurlar ile ilgili bilgiler verilmiş, kostüm-aksesuar, oyun-araç birliktelikleri ve Halk Oyunlarının sergilendiği mekanlar ile aralarındaki ilişkiler hakkında bilgiler verilmeye çalışılmıştır. Yine bu araç ve aksesuarlara ilişkin tespit edilen isim listeleri verilmiş. Türk Halk Oyunlarında yaygın olarak kullanılmasının bir sebebi olarak el sanatlarının (dokumacılık, oymacılık, maden işlemeciliği vb.) Anadolu kültüründe yaygın ve yerleşik olmasının önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır.
 • Öge
  Halayların Yapısal Özellikleri Ve Yörelere Göre Dağılımı
  (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998) Aymaz,Veysel ; Değerli, Fikret ; 72168 ; Geleneksel Danslar ; Traditional Dances
  Halayların Yapısal Özellikleri ve Yörelere Göre Dağılımı” adlı bu tez çalışmasında genel olarak halayların ritmik yapılan, oynanış özellikleri ile çeşitli halaylar arasındaki benzerlik ve farklıklar ele alınmıştır. Türk halk oyunları, yapı, icra, müzik, form, kostüm vb. gibi yönleri itibariyle zengin bir çeşitlilik arz eder. Çalışmamn ilk bölümü bu konuya ayrılmıştır. Türk halk oyunlarındaki çeşitliliğin kaynaklarına inilmeye çalışan bu bölümde, tarihteki Anadolu Medeniyetlerinin zengin birikimi ve geleneksel kültürdeki birlikte üretme eğilimi üzerinde durulmuştur. “Temel Kavramlar” başlıklı n. Bölümde, konumuza ve çalışma kapsamımıza ilişkin oyun, dans, halk oyunları gibi temel kavramların tanımı yapılmış, doğuş ve çekişimine ilişkin açıklayıcı bilgiler verilmiştir. Bu bölümde genel hatlanyla, halk oyunlarının bir “oyun” ve “dans” olarak doğuşu ve gelişimi, doğayı taklitten ve ritüelden başlayıp bir “sahne sanatı” haline alana dek izlediği anlamsal evrimi ele alınmıştır. Tez çalışmasının IH. Bölüm’ü “Türk Halk Oyunlarında Türkler” başlığını taşımaktadır. Türk halk oyunlarında bar, karşılama, horon, zeybek gibi türlerin bulunduğuna değinilen bu bölümde, halayın da bu türlerden biri olduğu belirtilmiştir. Her bir tür birer alt başlık halinde ele alınmıştır. Adı geçen, türlerin tanımlayıcı özellikleri hakkında bilgiler verilmiş, bu suretle tür olmanın belirleyici kriterleri olduğu dile getirilmiştir. Sonuç olarak, bu kriterlere göre halayın da bir tür olduğu ifade edilmiştir. “Halaylar” başlığını taşıyan IV. Bölüm’de ise bu türün ayrıntılı incelenmesi yapılmıştır. Halayların oynamş özellikleri üzerinde durulmuş, müzikal yapılan, giysi ve takılar hakkında bilgiler verilmiştir. Tez çalışmasının son bölümünde ise, “Yöreler ve Oyun İsimleri” başlığı altında, halaylann, oynandığı yörelere göre bir tasnifi yapılmıştır. Sonuç bölümünde, tez çalışması boyunca dile getirilenler ışığında, halayın, halk oyunlan içinde bir “tür” olarak ele alınmasının kaçınılmazlığı üzerinde durulmuştur. Bir tür olarak kendi içinde gösterdiği özelliklere yer verilmiştir.