LEE- Yapı İşletmesi-Yüksek Lisans

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Gözat

Son Başvurular

Şimdi gösteriliyor 1 - 3 / 3
 • Öge
  Uluslararası inşaat projelerinde risk yönetimi için yaklaşım önerisi
  (Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2023-07-06) Akyol, Muhammet ; Tatar Polat, Gül ; 501201111 ; Yapı İşletmesi
  Bu tez çalışması uluslararası inşaat proje risk yönetimi ile ilgili küresel bilgi birikimine önemli ölçüde katkı sağlayacak veriler içermektedir. Uluslararası inşaat projelerinde çalışmakta olan inşaat firmalarının karşılaştıkları risklerin belirlenmesi ve bu riskler karşısında hangi stratejilerin alınması hakkında literatürde birçok çalışma yapılmıştır. Yapılan çalışmalarda birçok model önerilmiş ancak önerilen modellerin karmaşık olmasından dolayı inşaat sektöründe çok tercih edilmemektedir. Bu sebeple bu çalışmada uluslararası sektörde inşaat projeleri almayı planlayan yüklenici inşaat firmaları için daha basit, anlaşılır ve sistematik bir yaklaşım önerilmiştir. Bu amaç doğrultusunda kapsamlı bir literatür taramasıyla birbirinden farklı toplam 23 adet risk faktörü belirlenmiştir. Belirlenen risk faktörlerine karşılık alınması gereken birbirinden farklı toplam 141 adet risk stratejisi kapsamlı bir literatür taramasıyla belirlenmiştir. Uluslararası inşaat projelerinde faaliyet göstermekte olan bir Türk inşaat firmasının Libya'da bulunan üstyapı projesi vaka çalışması olarak dikkate alınmış ve belirlenmiş olan risk faktörlerinin ve risk stratejilerinin öncelikleri projede çalışmakta olan 3 farklı kişinin değerlendirmeleri sonucu puanlanarak belirlenmiştir.
 • Öge
  Demiryolu projelerinde inşaata başlama bölgesinin belirlenmesi için çok kriterli karar verme yaklaşımı: Bir vaka analizi
  (Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2022-07-01) Acar, Serra ; Damcı, Atilla ; 501181113 ; Yapı İşletmesi
  İnşaat projelerinde proje yöneticilerinin rolü gelişen teknoloji, yeni dünya ve projelerin hedefleri doğrultusunda her geçen gün zorlaşmaktadır. Özellikle gelişen teknolojiye ve dünyaya ayak uydurmak farklı disiplinler ile entegre bir proje yönetim yaklaşımı sağlamaktadır. Her bir disiplinin tek bir proje altında yönetilmesi de ancak yapılan plana tüm tarafların uymasıyla sağlanır. Projelerin entegre yönetim anlayışıyla, süresinde, bütçesinde ve işverenin istediği kalitede tamamlanabilmesi de yetenekli proje yöneticileri ve doğru zamanda doğru karar almakla sağlanır. Planlama sürecini yöneten kişiler, elde ettiği bilgiler ve tecrübeler doğrultusunda ortaya çıkardıkları iş yapış modeli ile bir iş programı hazırlarlar. Planlama sürecinin tüm proje tarafından benimsenmesi ileride ortaya çıkması muhtemel risklerin, maliyet kayıplarının, organizasyon ve iletişimden kaynaklı hataların minimize edilmesi için önemlidir. İnşaat projelerinin yapısı gereğince karmaşık ve tekil olmasından dolayı zaman zaman ortaya beklenmeyen problemler çıkabilir. Bu öngörülmeyen problemler sonucunda da hazırlanan iş programı ile sahada yürütülen işler arasında uyumsuzluk olabilir. Bu gibi durumlarda hızlı karar alma, zaman kaybını ve dolayısıyla para kaybını önlemek demektir. Fakat karar verme süreçleri projelerin büyüklükleri, ekonomik şartlar ve teknolojik gelişmeler dolayısıyla git gide zorlaşmaktadır. Problemlere çözüm bulunurken karar verme modellerinden en uygununun seçilmesi gereklidir. Bu tez çalışması kapsamında planlama süreçlerini destekleyici, çok kriterli karar verme yöntemlerinin kullanıldığı bir model önerilmiştir. Bu modelin proje kapsamında yapılan iş programını destekleyici veya proje yöneticilerinin kararlarına yol gösterici bir model olması amaçlanmıştır. Önerilen bu model kapsamında bir ulaştırma ve güzergah projesi olan demiryolu projesi üzerinde örnek proje incelemesi yapılmıştır. Bu nedenle demiryolu projesi karakteristik özellikleri göz önünde bulundurularak ve uzmanlar ile yapılan görüşmeler sonucunda modele uygun kriterler belirlenmiştir. Kriterlerin ağırlıkları DEMATEL yöntemi kullanılarak hesaplanmış ve karar hiyerarşisi oluşturulmuştur. Ardından ise 3 farklı çok kriterli karar verme yöntemi (TOPSİS, COPRAS ve EDAS) kullanılarak alternatiflerin öncelik sıralaması yapılmış ve sonuçlar birbiri ile karşılaştırılmıştır. Yapılan literatür araştırmasında ayrı ayrı hem planlama süreçlerinde kullanılan çok kriterli karar alma yöntemleri hem de ulaştırma projelerinde bu yöntemlerin hangi süreçlerde kullanıldığı incelenmiştir. Fakat yapılan çalışmalarda ulaştırma projeleri planlama süreçlerinde inşaata başlamak için bölgesel öncelik sıralaması yapılan bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu tez çalışmasının ileride yapılacak çalışmalara fikir vermesi hem de planlama süreçleri için girdi sağlaması amaçlanmıştır. Genel perspektiften çok kriterli karar verme yöntemleri ele alınmış ve önerilen model kapsamında kullanılan bu yöntemler açıklanmıştır. Ayrıca yöntemlerin detaylı çözüm adımları da tez kapsamında anlatılmıştır. Kullanılan tüm yöntemler genel olarak tanımlanmış ve uygulama süreçleri detaylı olarak açıklanmıştır. Son bölümde ise önerilen model içerisinde belirlenen ana ve alt kriterlerin hesaplanan ağırlıkları doğrultusunda, problem içerisindeki etkileri sunulmuştur. Önerilen model kapsamında belirlenen bazı kriterler proje tipine göre değişkenlik gösterebilir. Ayrıca ileride yapılacak çalışmalarda farklı kriterler modele eklenerek daha detaylı ve mevcut proje yönetimi araçlarını sadece destekleyici değil, alternatif oluşturabilecek bir karar verme modeli oluşturulabilir.
 • Öge
  Claim management and dispute resolution under FIDIC contracts 2017 edition
  (Institute of Science and Technology, 2020-07) Çoban, Gökhan ; Artan, Deniz ; 637212 ; Construction Management Programm
  Recent developments in the construction industry, such as the growing project scales, innovative designs, challenging technological advances, global competition, diminishing profit margins and multi-cultural working environments require advanced project management to ensure the success of projects. Contract administration, claim management and dispute resolution are crucial project management activities and require a detailed knowledge and expertise on the procedures adopted in the standard forms of contracts. FIDIC (International Federation of Consulting Engineers - Fédération Internationale des Ingénieurs Conseils) contracts are one of the widely used contracts in the international construction projects. FIDIC 1999 editions have been adopted in many international projects and local projects financed internationally. Sector professionals are quite knowledgable regarding the different types of standard forms of FIDIC 1999. Although the standard forms of contracts are used in the industry for a long time, they are revised regularly for necessary updates. In 2017, a new suite of FIDIC contracts were published bringing significant changes. Claim management and dispute resolution are two of the topics where visible changes took place. Also, FIDIC standard form of contracts is well-known with their detailed claim management and dispute resolution clauses. Therefore, sector professionals are now challenged to understand and adapt to these changes in contract administration procedures under New Suite of FIDIC Contracts. However, the resources to support this adaptation are still very limited. The aim of this thesis is identifying the changes in claim management and dispute resolution processes between 1999 and 2017 editions of FIDIC contracts and provide a visual guidance for sector professionals to help them understand new procedures required. To achieve that goal, background information about FIDIC contracts, claim management and dispute resolution are provided. A literature review was performed on the limited resources tackling FIDIC 2017 contracts, including articles, legal notes, and sector reports