FBE- Konstrüksiyon Lisansüstü Programı - Doktora

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Gözat

Son Başvurular

Şimdi gösteriliyor 1 - 5 / 7
 • Öge
  Yapı Sistemlerinin Dinamik Ve Statik Davranışlarının Kontrol Elemanları Yardımıyla İyileştirilmesi
  (Fen Bilimleri Enstitüsü, ) Tokan, Hatice Kalava ; Savcı, Mustafa ; Konstrüksiyon ; Construction
  Bu çalışmada, yapısal sistemlerin dinamik ve statik davranışlarının kontrolu amacıyla geliştirilen kontrol yöntemleri tanıtılmış ve laboratuvar şartlarında kurulan deney düzenekleri üzerinde yapılan çalışmalarla bu yöntemlerin etkileri incelenmiştir. Statik davranışların kontrolu için yapılan çalışmada, bir köprü modeli ele alınmış ve değişik yükleme durumlarında çökmeler aktif olarak kontrol edilmiştir. Çok serbestlik dereceli yapısal sistemlerin dinamik davranışlarının kontrolu amacıyla; biri harmonik, diğeri ise darbesel (aynı zamanda harmonik) ikaza cevap verebilecek iki ayrı kontrol sistemi tasarlanmıştır. Harmonik ikaz durumunda; kontrol sisteminin, ana sistem cevabı üzerindeki etkisi teorik ve deneysel olarak incelenmiştir. Yarı-aktif bir titreşim absorberi karakterinde olan bu kontrol sisteminde absorber kütlesinin çalışma aralığı, ana sistemin doğal frekanslarına göre hesaplanan kiriş boylarını sağlayacak şekilde belirlenen noktalara konulan switch’ler ile sınırlandırılmıştır. Darbesel yüklere maruz sistemler için düşünülen geri beslemeli yarı-aktif titreşim absorberinde ise, ana sistemden ölçülen kontrol büyüklüğü bilgisayar yardımıyla değerlendirilmekte ve buna göre hesaplanan kiriş boyunun sağlanması amacıyla kontrol sistemine gerekli bilgiler aktarılmaktadır. Kontrol sistemi elemanlarının yeterli çalışma hızlarına sahip olamayışı nedeniyle; darbesel yükleme durumunda deneysel olarak bir cevap alınamamış, bu yükleme durumunda incelemeler sadece teorik bazda yapılmıştır. Kontrol sistemin etkileri, sadece harmonik yükleme durumu için deneysel olarak incelenebilmiştir.
 • Öge
  Tasarım Parametrelerinin Elektronik Paketlerde Kullanılan Lehim Bağlantılarının Güvenilirliğine Etkisi
  (Fen Bilimleri Enstitüsü, ) Yenilmez, Aylin ; Çakır, Aybars ; Konstrüksiyon ; Construction
  Elektronik paketleme teknolojisinde, elektronik paketlerin baskı devre kartına tutturulmaları için, lehim bağlantıları mekanik ve elektriksel bakımdan en iyi yoldur. Lehim alaşımları, farklı ısıl genleşme katsayılarına sahip parçaları birbirine bağladığından sıcaklık değişmeleri sebebi ile periyodik ısıl gerilmelere maruz kalırlar ve non lineer sürünme meydana gelir. Yapılan çalışmada, tasarım parametrelerinin lehim bağlantılarının ömrüne olan etkisi incelenmiştir. Design parametrelerinin elektronik paketlerdeki lehim bağlantılarına olan etkisi incelenmiş ve lehim bağlantılarının yorulma ömrünü artırmak için optimum tasarım parametreleri bulunmuştur. Bunun için endüstriden alınan lehim toplarının ızgara şeklinde sıralandığı (PBGA) üç farklı tipte elektronik paket kullanılmıştır. Bu paketler yapılan sonlu eleman metodu analizlerinde belirli bir sıcaklık değişim periyoduna maruz bırakılmıştır. Tasarım parametreleri lehim topunun hacmi, lehim topunun üst yarıçapı, kaplama bileşeninin elastisite modülü ve ısıl genleşme katsayısıdır. Ortalama plastik iş ve bu tasarım parametreleri arasında fonksiyonel bağıntılar oluşturulmuştur. Elektronik sanayindeki çalışmalara dayanarak, ampirik sabitler ile birim hacme düşen ortalama plastik iş yoğunluğu metodunu kullanarak lehim bağlantısının tamamen hasara uğrayacağı periyot sayısı ve dolayısı ile yorulma ömrü tesbit edilmiştir. Bundan sonra, Taguchi ortogonal dizi metodunu kullanarak, değişik konfigurasyonlara sahip elektronik paketlerde yorulma ömrünü hiçbir analiz yapmadan hesaplamayı kolaylaştıran, ikinci dereceden fonksiyonlar elde edilmiştir.
 • Öge
  İnce Cidarlı Açık Asimetrik Kesitli Kirişlerin Titreşimi
  (Fen Bilimleri Enstitüsü, ) Bozdağ, S. Ergün ; Arpacı, M. Alaeddin ; Konstrüksiyon ; Design Engineering
  Bu çalışmada, Euler – Bernoulli teorisi ile açık ince cidarlı ve asimetrik kesitli kirişlerin eğik eğilme ve burulma titreşimleri incelenmiştir. Farklı kesit ve boya sahip kirişler doğal frekansların değişimi, kesit çarpılması olması ve olmaması durumunda, çeşitli sınır şartları için kayma etkisi ve dönme eylemsizlik momenti etkisinde kesin olarak hesaplanmıştır. Oluşturulan ifadelerden kayma etkisi ve dönme eylemsizlik momenti etkisinin olmadığı durum için bulunan sonuçlar literatürdeki sonuçlar ile karşılaştırılmış, diğer araştırmacıların sonuçlarına yeter yakınsaklığı gösterdiği gözlenmiştir. İfadelere, kayma etkisi ve dönme eylemsizlik momenti etkisini yaratacak değişkenlerin eklenmesi ile kesit çarpılmasının olması ve olmaması durumunda, doğal frekansların farklı cidar kalınlığı ve çubuk boyu ile dönme eylemsizlik momenti ve kayma etkisi ile nasıl değiştiği araştırılmıştır. Elde edilen sonuçların deney ile arasındaki farkların yorumu yapılmış, dönme eylemsizlik momentinin ve kayma etkisinin ihmalinin sonuçları ne yönde etkilediği ortaya çıkarılmıştır.
 • Öge
  Poliamid 6 (pa6) Ve Yüksek Yoğunluklu Polietilenin (hdpe) Düzenleyici Katkılı Ve Katkısız Karışımlarının Mekanik Ve Tribolojik Özelliklerinin Deneysel İncelenmesi
  (Fen Bilimleri Enstitüsü, ) Palabıyık, İ. Mehmet ; Gediktaş, Mustafa ; Konstrüksiyon ; Machine Design
  Bu çalışmada poliamid 6 (PA6) ve yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) polimerlerin düzenleyici katkısız ve maleik anhidrid polipropilen (MAgPP), maleik anhidrid polietilen (MAgPE) ve maleik anhidrid stiren-etilen/bütilen-stiren (MAgSEBS) düzenleyici katkılı karışımlarının faz yapısı, mekanik ve triboloijk özellikleri incelenmiştir. Polimer karışımları HDPE’ e % 20, 40, 60 ve 80 ağırlık oranında PA6’ in katılmasıyla elde edilmişleridir. Polimer karışımları modüler iç içe geçmeli aynı yönde dönen ikiz vidalı ekstrüder kullanılarak hazırlanmışlardır. Deneylerde kullanılan numuneler harmanlanan karışımın enjeksiyon kalıplama makinasında şekillendirilmesiyle elde edilmişlerdir. Sadece SEBS’ in karışımların darbe mukavemeti değerlerini iyileştirdiği görülmüştür. Karışımların kopma mukavemeti değerlerinin , PA6 oranı %20’ den daha fazla olduğu durumlarda, sertlik değerinin ise artan PA6 oranı ile yükseldiği tespit edilmiştir. Bütün karışımlarda, karışımların sürtünme katsayılarının karışımı oluşturan polimerlerin sürtünme katsayılarından daha düşük olduğu elde edilmiştir. Tribolojik davranışlar bakımından, %80 PA6- %20 HDPE ve %60 PA6- %40 HDPE karışımları düşük sürtünme katsayıları ve yüksek aşınma dirençleri ile en iyi neticeyi vermişlerdir. %80 PA6- %20 HDPE polimer karışımının kopma mukavemeti değerleri takviye ile artırılmış fakat malzeme daha gevrek hale gelmiştir. Aşınmadaki ve sürtünme katsayısındaki maksimum azalma ilgili karışımlara %10 PTFE dolgu ile elde edilmiştir. Cam elyafı takviyenin düşük aşınma hızı değerlerine sahip karışımların aşınma hızlarının azaltılmasında etkili olmadığı görülmüştür.
 • Öge
  Düz Dişli Çarkların Sonlu Elemanlar Metodu İle Modellenmesi Ve Gerilmelerin İncelenmesi
  (Fen Bilimleri Enstitüsü, ) Fetvacı, Cüneyt ; Çakır, Aybars ; Konstrüksiyon ; Machine Design
  Güç iletiminde kullanılan en önemli makina elemanları olan dişli çarklar günlük hayatta saatlerin mekanizmalarından ev aletlerine, otomobillerden uçak transmisyon elemanlarına kadar geniş bir alanda kullanılmaktadır. Dişli çarkların muhtelif şartlarda fiziksel davranışının modellenmesi ve simülasyonu sayısız araştırmaya konu olmuştur. Başlangıçta basit mukavemet modelleri ile yapılan bu incelemeler, bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler ile sayısal metodlarla devam etmektedir. Sonlu elemanlar metodu ve sınır elemanlar metodu dişli çarkların gerilme analizinde kullanılan sayısal metodlardır. Sonlu elemanlar metodu, gerek araştırmacıların geliştirdikleri özgün programlarla gerekse genel amaçlı ticari yazılımlarla, dişli çarkların gerilme analizinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Düz dişli çarkın sonlu eleman modelini elde etmek ve muhtelif yükleme şartları altında incelemek için ANSYS sonlu elemanlar programında bir çalışma dosyası geliştirilmiştir. Dişli geometrisini tayin eden hesaplayıcı programın çıkışı bu çalışma dosyasında okunarak önce dişli çarkın katı modeli, daha sonra bu katı model üzerinden sonlu elemanlar modeli elde edilmiştir. Model tesisinde esneklik sağlamak için ağ konfigürasyonunu tayin eden büyüklükler parametrik olarak değerlendirilmektedir. Yapıda yüksek gerilmenin olduğu kök bölgesinde gerilmenin değişimi muhtelif grafiklerle incelenebilmektedir. Kritik kesitte gerilmenin asal ve normal bileşenlerinin değişimi bu kesitte düğüm noktalarındaki değerlerin interpolasyonu ile incelenir. Bu şekilde gerilmenin basma tarafından çekme tarafına hangi formda değiştiğini gösteren eğriler elde edilir. Grafikler literatürde verilmiş eğriler ile karşılaştırılmış ve tatminkar neticeler elde edilmiştir.