LEE- İşletme Mühendisliği-Doktora

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Gözat

Son Başvurular

Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
  • Öge
    Konteyner kapasite ve taşıma planlama politikalarının sistem dinamiği yaklaşımı ile modellemesi
    ( 2020) Bahadır, Mehmet Çağatay ; Camgöz Akdağ, Hatice ; 642348 ; İşletme Mühendisliği Ana Bilim Dalı
    Hammadde, yarı mamul ya da ürünlerin depolanması, taşınması, saklanmasında kullanılan, yeniden kullanılabilir taşıyıcı ekipmanların sürdürebilirlik açısından önemi günden güne artmaktadır. İlgili ekipmanların sağladığı kazanımlar ile birlikte, işletmeler bu ekipmanların etkin yönetimi ile ilgili birçok problem ve karar süreci ile karşı karşıyadır. Stratejik seviyeden operasyonel seviyedeki karar süreçlerine kadar doğru politikaların üretilmesi ve/veya seçilmesi işletmelere rekabet avantajı kazandıracaktır. Bu yüzden tedarik zincirinde farklı karar hiyerarşilerindeki problemler araştırma konusu olmuştur. Bu çalışmada da göbek ve ispit ağı yapısına sahip konteyner servis sağlayıcılarının, taktiksel karar hiyerarjisi içerisinde yer alan konteyner servis kapasite planlama süreci için kazanç seviyesini en fazla iyileştirecek kapasite ve taşıma politika kümelerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Konteyner kapasite planlama sürecinin dinamik yapısı, diğer konteyner yönetim süreçleri ile etkileşim içerisinde olması, bünyesinde birçok geri bildirim döngüsünü barındırması sebebiyle ilgili politika kümesi analizleri için üç ana faz ve altı ana aşamadan oluşan bir sistem dinamiği modelleme yaklaşımı önerisinde bulunulmuştur. Kapasite ve taşıma planlama süreçlerini barındıran konteyner servis kapasitesi konusu, konteyner sistemi içerisinde birçok alt süreç ile etkileşim halinde olup; çalışma kapsamında konteyner sistemi kavramsal modellemesi nedensel döngü diyagramlarından yararlanılarak; filo planlama, sevkiyat planlaması, sipariş yönetimi, bakım yönetimi ve finansal yönetim süreçlerini içerecek şekilde yapılmıştır. Kavramsal modelleme aşamasından sonra vaka çalışması olarak göbek-ispit ağı dağıtım yapısının yaygın bir şekilde kullanıldığı bir sektör olan otomotiv sektöründe, ana sanayi ve tedarikçisi arasında konteyner akış süreci seçilmiş ve belirlenen amaç doğrultusunda benzetim modellemesi yapılmış ve ardından ilgili modelin gerçek hayattaki sistem davranışlarını yansıtıp yansıtmadığının belirlenmesi için model güvenilirlik testleri yapılmıştır. Simülasyon çalışmaları yardımıyla farklı hedef kapasite oranı, sevkiyat doluluğu, değişime tepki hızı vb. parametrelerin temsil ettiği kapasite ve taşıma politika kümeleri, kazanç oranını en fazla iyileştiren politika kümesini belirlemek amacıyla tekrarlı bir şekilde geliştirilmiş ve analiz edilmiştir. Tekrarlı bir şekilde politika kümesi geliştirme faaliyetleri, çalıştırılan simülasyonlar içerisinde maksimum kazanç elde edilen politika kümesi üzerinden yürütülmüştür. Ardından karar parametrelerinin iyileştirimesi çalışmaları ile en iyi politika kümesi belirlenmiş ve politika tercihlerinin hangi koşullarda değişeceği duyarlılık analizleri ile belirlenmiştir. Bu yaklaşım sayesinde bütünsel bir bakış açısıyla ve birbiriyle etkileşim içerisinde olan konteyner sistemi süreçlerini içerecek şekilde, kapasite kullanım oranı ve müşteri hizmet seviyesi arasındaki dengeyi sağlayacak politika kümeleri geliştirilmiştir.