Endüstri Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
2008-07-14
Yazarlar
Darcan, Elif Duygu
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Rekabet firmaların başarı ve başarısızlıklarının özünde yer alır ve firmanın performansında etkili olan aktivitelerin uygunluğunu belirler. Rekabet stratejisi, bir endüstrideki firmanın iyi bir rekabet konumu için girdiği arayışı ve rekabetin ortaya çıktığı temel arenayı temsil eder. Rekabet stratejisinin nihai hedefi, bu kurallarla başa çıkmak ya da bunları firmanın çıkarları doğrultusunda değiştirmek olmalıdır. Bu çalışmada, ilaç endüstrisinin önemli yapısal unsurlarının beş kuvvet yöntemi ile belirlenebilmesi için, Rakbette başarılı olabilmek için gerekli ana faktörler nelerdir? sorusundan yola çıkılarak beş faktör analizi ve ilaç sektörü ile ilgili geniş çaplı bir literatür taraması yapılmıştır. Beş faktör analizi ile ilgili teorik bilgilerden yola çıkılarak 5 bölüm ve 47 sorudan oluşan bir anket oluşturulmuş ve bu anket 8 adet ilaç firmasında çalışan toplam 50 katılımcıya uygulanmıştır. Çalışma altı bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, konu ile ilgili genel bir bilgi verilmiştir. İkinci bölümde ise, yapılan literatür taraması sonucu elde edilen hem bilimsel hem de endüstriyel anlamda yapılan endüstri analizi uygulamalarından bahsedilmiştir. Üçüncü bölümde, endüstri analizinde kullanılan genel kavramlar ve teorik bilgilere yer verilmiş ve bunun sonucunda ilaç endüstrisinde uygulanmak üzere bir anket geliştirilmiştir. Dördüncü bölümde ise, ilaç sektörü hakkında detaylı olarak bilgi verilmiştir. Beşinci bölümde hem sektörel araştırmaya dayalı hem de saha araştırmasına dayalı olarak ilaç sektörüne beş faktör analizi uygulanmıştır. Son bölümde ise beşinci bölümde yapılan analizlerden çıkan sonuçların genel bir özeti ve edinilen tecrübelere dayanılarak sonraki çalışmalarda yapılması gerekenler konusunda önerilerde bulunulmuştur.
Competition is the central concept of success or failure of firms. Competition defines the activities which is effective on the performance of the firms. Competitive strategy is the search for a favorable competitive position in an industry, the funamental arena in which competition occurs. The ultimate aim of competitive strategy is to cope with and, ideally, to change those rules in the firm’s favor. This study identifies the important structural features of medicine industry via the five forces to conduct the industry analysis that answer the question; “What are the key factors for competitive success?” and an extensive literature research has been done about medicine industry. By the help of the the theoretical information, a 5 chapter, 47 questions survey has been developed and applied to 50 paticipants from 8 different firms. The research includes six chapters, In the first chapter a general information about industry analysis is given. In the second chapter, both industrial and acedemical applications, which are found during the literature research, about industry analysis is mentioned. Third chapter introduces the general concepts and methods which are applied while doing the industry analysis. By the help of the results of the literature research, a survey which is applied medicine industry is developed. Forth chapter gives a detailed information about the medicine industry. In Fifth chapter, Porter’s 5 factor indudtry analysis is applied to medicine industry according to both sectorel research and the survey. Finally, last chapter summarizes the results obtained from the analysis and makes recommendations for further studies.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Rekabet Analizi, Endüstri Analizi, Porter, 5 Faktör, İlaç, Faktör Analizi, SPSS, Kümeleme Analizi, Competititve Analysis, Industry analysis, Porter, 5 Forces, Pharmacy, Factor Analysis, SPSS, Cluster Analysis
Alıntı