Akveren Formasyonu (kocael Yarımadası, Kb Türk Ye) Üst Kretase Ve Alt Paleosen Karbonatlarının Planktoni K Forami Ni Ferleri Ve Biyostratigrafisi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Sarıgül, Volkan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü
Eurasia Institute of Earth Sciences
Özet
Bu tez kapsamında, Kocaeli yarımadasında geniş yüzlekler veren, ve genel olarak pelajik kireçtaşları ve ince taneli kırıntılıları içeren Akveren Formasyonu'nu temsil eden üç (3) kesitin (Nasuhlar-Bulduk, Belen ve Toylar kesitleri) planktonik foraminifer taksonomisi ve biyostratigrafisi çalışılmıştır. Bu kesitler Akveren Formasyonu'nun sadece Üst Kampaniyen-Mastrihtiyen-Paleosen aralığını temsil etmekte olup bu çalışma kapsamında daha önceki çalışmalarda uyumlu olduğu önerilen K-Pg sınırı detaylı bir şekilde irdelenmiştir. Çalışılan istiflerde Geç Kampaniyen-Mastrihtiyen'i temsil eden Gansserina gansseri, Contusotruncana contusa/Racemiguembelina fructicosa ve Abathomphalus mayaroensis zonları, ve Paleosen'i temsil eden Guembelitria cretacea (P0), Parvularugoglobigerina eugubina (P?), Globanomalina compressa/Praemurica inconstans (P1c) Praemurica uncinata (P2), Morozovella angulata/Igorina pusilla (P3), Globanomalina pseudomenardii (P4) zonları değişik kesitlerde tanımlanmıştır. Her üç kesitte de Geç Mastrihtiyen'i temsil eden biyozonlar tanımlanmış olmakla beraber, iki kesitde (Nasuhlar-Bulduk ve Belen) Erken Paleosen zonlarının (P0, P?, P1a ve P1b) eksikliği belirlenmiştir. Arazi gözlemleri, biyostratigrafik eksikliğin gözlendiği seviyelerde, istifin Üst Mastrihtiyen'i temsil eden kısımlarında yanal gelişimi sınırlı olan breşik seviyeler ve demirce zengin zonların varlığını göstermektedir. Paleontolojik veriler ve arazi gözlemleri, daha önceki çalışmaların tersine, Kocaeli yarımadasında K-Pg sınırı dolaylarında bazı bölgelerde çökelmezlik olduğunu ortaya koymakta olup bunun gelişimi hipotetik bir model ile açıklanmıştır. Anahtar kelimeler: Geç Kretase-Paleosen, Kocaeli Yarımadası, planktonik foraminifer, taksonomi, biyostratigrafi.
Three stratigraphic sections (Nasuhlar-Bulduk, Belen and Toylar measured sections) covering the Upper Campanian and Palaeocene interval of the Akveren Formation, which is mainly composed of planktonic foraminiferal deep-marine limestones and fine clastics, have been analysed for their planktonic foraminiferal composition and biostratigraphic aspects. A special attention has been paid to the stratigraphic development of assumedly transitional K-Pg boundary beds based on a more detailed study of planktonic foraminifera and some early diagenetic features that led to development of breccia and also iron stained levels just at the top of upper Maastrichtian portion of the sequence. In the studied sections, Gansserina gansseri, Contusotruncana contusa/Racemiguembelina fructicosa and Abathomphalus mayaroensis zones representing Late Campanian-Maastrichtian, Guembelitria cretacea (P0), Parvularugoglobigerina eugubina (P?), Globanomalina compressa/Praemurica inconstans (P1c) Praemurica uncinata (P2), Morozovella angulata/Igorina pusilla (P3), Globanomalina pseudomenardii (P4) zones representing Palaeocene have been recognised. In two of the sections (Nasuhlar-Bulduk and Belen), the succesive zones, P0, P?, P1a and P1b, representing the earliest Palaeocene have not been recognised suggesting a hiatus at these levels of the Akveren Formation. Palaeontological data and the field observations showing the the development of breccias, with limited lateral extent, and development of iron stained levels, further provide evidence for a hiatus. A hypotetial model is suggested to show the non-uniform depositional conditions during uppermost Maastrichtian and earliest Palaeocene. Key words: Upper Cretaceous-Palaeocene, Kocaeli Peninsula, planktonic foraminifera, taxonomy, biostratigraphy.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Eurasia Institute of Earth Sciences, 2011
Anahtar kelimeler
Biyoloji, Jeoloji Mühendisliği, Biology, Geological Engineering
Alıntı