Aksiyomatik Tasarım İlkeleri İle Askeri Lojistik Ağı Tasarımı

thumbnail.default.alt
Tarih
2011-05-24
Yazarlar
Danaci, Tugba
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
İnsanoğlu çıkarlarını devam ettirebilmek, korumak ya da yeni kazanımlar elde etmek adına, sürekli savaşmıştır. Teknoloji en çok savaş zamanlarında gelişmiştir. Teknoloji geliştikçe, değiştikçe, kendisiyle beraber savaşma yöntemlerini şekillerini de değiştirdi. Fakat bu değişimlerin nasıl kullanıldığı savaşı kazananı belirlemektedir. Özellikle sahip olunan kaynakları nasıl, nerede, ne miktarda ve ne zaman kullanılacağı başarıyı getirmektedir. Askeri lojistik kuvvetlerin ve silahların temini, sevkıyatı, koşullandırılması, bakımı ve geri çekilmesini ifade etmektedir. Bu çalışmada aksiyomatik tasarım ilkeleri ile askeri lojistik ağı tasarımı yapılmıştır. Aksiyomatik tasarım, müşteri ihtiyaçlarının fonksiyonel gereklilikler şeklinde ifade edilmesini, fonskiyonel gerekliliklerin gerçekleşmesi için gereken tasarım parametrelerini ve bunlar arasındaki matematiksel ifadeyi göstermektedir. Askeri lojistik insan ve ekipman lojistiğini içermesine rağmen bu çalışmada sadece ekipman lojistiği tasarımı yapılmıştır. Ayrıca savaş meydanındaki lojistik yerine, ulusal lojistik olarak da tanımlanan, savaş alanına kadar olan lojistik üzerinde durulmuştur. Tasarım dört alt baslıkta yapılmıştır: temin etme, depolama, dağıtım ve bakım-onarım. Satın almada önemli olan müşterinin gereksinim duyduğu ürünü doğru zamanda, doğru miktarda uygun fiyata ve istenilen özelliklerde satın almaktır. Maliyet kalemi değişken ürün maliyeti, taşıma maliyeti ve sabit maliyetten oluşmaktadır. Maliyeti düşürmek için, konsolidasyon, dış kaynak kullanımı ya da talepleri azaltma yollarına başvurulabilir. Fiyat analizleri yapılarak ürün değişken fiyatı optimize edilmeye çalışılmalıdır. Ayrıca stoktaki ürünlerin özellikleri tam bilinmelidir. Ürün özellikleri derken miktar ve kalite kastedilmektedir. Yeni alımlardan önce depodaki ürünler kullanılmalı, üründe modifikasyonlar yapılarak istenilen kalite standartlarına getirmeye çalışılmalıdır. İstenilen kalite standartları ise olası düşmanın ekipmanlarının kalitesine ve miktarına bağlıdır. Bu bilgilerin elde edilmesi için casusluk yapılmalı ve elde edilen bilgilerin doğru kullanımı için de çok hassas biçimde tahmin etme metodlari geliştirilmelidir. Askeri lojistikte en önemli sorunlardan bir tanesi depolama standartlarının sağlanamamasıdır. Depolamada maliyetleri düsürmek ve envanter kullanımını arttırmak amaçlanmaktadır. Maliyeti azaltmak için dış kaynak kullanımı ya da konsolidasyon yöntemleriyle sabit maliyetler ve yönetim maliyetleri düşürülmeli; envanter seviyesi ve envanter hareketleri azaltılmalıdır. Envanter seviyesi sadece depoda bulunan envanteri değil, taşıma halindeki envanteri, tadilattaki envanteri ve savaş alanındaki envanteri de içermektedir. Askeri sistemlerde savaş olasılıklarına karşı bazı ekipmanlar tehlike bölgelerine yakın yerlere konumlandırılırlar. Önemli olan ne miktarda hangi üründen nerede depolanacağı, bu ürünlerin ne sıklıkta bakıma tabi tutulacağı, saklama koşullarının neler olacağıdır. üçüncü basamağı ulaştırma tasarımı oluşturmaktadır. Askeri dağıtım; savaş alanı dağıtım ve savaş alanına kadar dağıtım olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Dağıtımda önemli olan zamanında ve düşük maliyette olmasıdır. Ölçek ekonomisi ve mesafe ekonomisi dikkate alınarak maliyet azaltılabilir. Rota optimizasyonu ve taşıma yönteminde esneklikler arttırılarak zamanında ulaştırma sağlanabilir. En son tasarım basamağı bakım onarım faaliyetleridir. Askerler tarafından sahada bakımı yapılamayan ürünler belirli bakım merkezlerine gönderilmektedirler. Bakımda önemli olan maliyetlerin düşürülmesi ve riskin azaltılmasıdır. Riskin azaltılması için ürünler kısa surede bakımdan geçirilmeli ve tamir edilmeli, tamir prosesleri oluşturulmalı ve kontroller sıkı yapılmalıdır. Maliyetleri azaltmak için önleyici ve tahmin edici bakim yöntemleri ile ekipmanlardaki bozulmalar azaltılabilir. Dış kaynak kullanımı ile yönetim maliyetleri ve personel maliyetleri sıfırlanabilir. Çalışmada örnek askeri sistem olarak Amerika Birleşik devletleri savunma bakanlığının yayımlamış olduğu kaynaklardan faydalanılmıştır.
As long as there is a conflict of any kind, and weapons are being used by the parties, the military is the only organization that can secure interests. In war, the victory does not always go to those having the largest army or the most sophisticated equipment. It goes to who has more efficient strategic plan. Everything depends on strategic plan: when, where and with what forces a battle is to be delivered; in other words on logistics how and where to locate. In this study military logistics network is designed via axiomatic design principles. In axiomatic design, functional requirements, technical side of customer expectations, design parameters to achieve functional requirements and mathematical relation between two are studied. During logistics network design, it is divided to 4 steps: acquisition, storage, distribution and maintenance. In acquisition it is important to buy products in required amount and desired features to minimum cost at the right time. Cost includes variable product costs, shipping cost and fixed costs. In order to decrease cost, consolidation, outsourcing or any step that will decrease demand can be used. Price analysis should be made and inventory visibility should be maintained. In acquisition, besides cost, it is important to buy products in desired features- desired quantity and quality. Demand quantity depends on safety stock in peace time and probability of war. Quality not only depends on what is available in the market but also depends on enemy’s’ quality standards. Forecasting, spying and updating product information are necessities. In order to buy products at the right time order-management procedures should be developed and lead time should be decreased. Second design step is storage. For strategic mobility framework, some equipment should be prepositioned. Instead of long movement of needed equipment, by prepositioning it allows combat-ready forces. Managing inventory is one of the key features of logistics. Inventory management includes minimization of costs and maximization of usage of inventory. Profit maximization and risk minimization strategies should be developed to better management. In order to minimize costs, fixed costs including fixed assets, administration and selling costs should be decreased; inventory levels and movement of inventory in depots should be minimized by eliminating non-value added functions as much as possible, inventory accuracy and developing inventory allocation strategy. Inventory level minimization means minimization in depot inventory, minimization of non-stable inventory (under maintenance and in-transit), clarification of pre-positioned equipment quantity and minimization of in-theater inventory. Another concern in storage design is to keep assets in safe and good conditions. Third design step is distribution design. The military distribution system has two distinct segments: strategic-national and theater. The strategic-national segment consists of moving supplies from points outside a theater of military operations into the theater. The theater segment consists of distribution that occurs within a theater of military operations. In distribution it is aimed to increase efficiency and decrease risk of failure. Performance indicators for transportation are throughput maximization, time definite delivery, cost minimization and flexibility. Fundamental economic principles impacting transportation economy are economy of scale and economy of distance. Transportation costs are driven by distance, volume, density, stowability -how product case dimensions fit into transportation equipment-, handling, and liability. By flexibility, it is aimed to define a transportation mode having high maneuverability, large freight volume, can be used in all weather and climatic condition. In order to increase efficiency transportation methods should be optimized. Transportation optimization methods are consolidation, outsourcing, route optimization and selecting right transportation mode based on product features, quantity and critique. Another important point in distribution is to decide shipping priorities: which one, in which order, what quantity, in which conditions, what frequency. To solve the problem shipping procedures should be developed based on defined criteria. The last design step is maintenance design. Maintenance is an important aspect of military logistics and includes those activities needed to keep weapons, vehicles, and other materiel in an operable condition; to restore them to a serviceable condition when necessary; or to improve their usefulness through modifications. The Army calls maintenance as reset as the repair, recapitalization and replacement of equipment to equip units preparing for deployment and improve next-to-deploy unit’s equipment on hand levels. In order to have a customer satisfied maintenance function, total cost, risk and required time should be decreased. Cost for repairing are shipping, material and personnel costs. Outsourcing, consolidation and decrease breakdown-frequency can reduce costs. Speed and the accuracy of repair are other issues. In the study as an example to military system design, documents published by USA Department of Defense are used.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
Anahtar kelimeler
askeri lojistik ağı tasarımı, Aksiyomatik tasarım, Satın alma, depolama, dağıtım, bakım-onarım, military logistics network design, axiomatic design, acquisition, inventory management, distribution, maintenance
Alıntı