Kentsel Alanda Arkeolojik Park Tasarımı: Küçükyalı Ve Saraçhane Arkeolojik Parklarının Değerlendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-07-06
Yazarlar
Bayraktar, Süveyda
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışma İstanbul’un arkeolojik alanlarının tasarımı ve kent mirasının korunması konularına kentsel tasarımcı bakış açısı katarak yorum getirmek amaçlı geliştirilmiştir. İstanbul’un tarihsel özelliklerini incelemekle birlikte tarihi ve kültürel miras alanlarının korunmasında ortaya çıkan ve gelişmekte olan bir kavram olarak ‘arkeolojik park’a odaklanmaktadır. Tez çalışmasında arkeolojik park kriterleri belirlenmiş, çalışma alanları bu kriterler doğrultusunda sorgulanmıştır. Hem farklı tasarım alternatiflerini karşılıklı sınama olanağı taşıyan, hem de kendi içinde yer alan yerel bölgelerin tüm kente entegrasyonunu matematiksel değerlendirmelerle objektif olarak sorgulayan bir yöntem olarak Space Syntax, tezin özgün çalışmasını oluşturan arkeolojik park kriterleri tablosunda bir alt başlık olan mekânsal bütünleşmenin incelenmesi için seçilmiştir. Ayrıca seçilen arkeolojik parklar olan Küçükyalı ve Saraçhane arkeolojik parklarının incelenmesi kentsel katmanlar arasındaki dinamik ilişki hakkındaki bilgilerin elde edilmesini sağlamaktadır. Bu çalışmanın sonuçları arkeolojik miras ile kent arkeolojisini bağlayıcı bir kavram olan arkeolojik parklar hakkında genel bilgi sağlayacaktır. Ayrıca, arkeolojik parkların tanımında kriterleri belirleyecektir. Son olarak seçilen arkeolojik alanların İstanbul’un günümüz kent dokusu ile bütünleşmesini inceleyecektir.
This study is made to evaluate the projection of archeological sites and the preservation of heritage sites of Istanbul from the perspective of urban design. While analyzing the historical characteristics of Istanbul on one hand, it focuses on “archaeological parks” on the other hand, which is a still developing concept that first emerged in the preservation of historical and cultural heritage sites. In this study, criteria for the archeological parks are set and the areas are thus examined through these criteria. Space Syntax which is a methodology for both making comparisons between different planning/design alternatives and performing objective interrogations on the integration of local areas within by means of mathematical evaluations, is chosen for such an analysis of urban integration which is a sub title in the criteria for archeological parks table, which constitutes the original work of this study. Hence, the analysis of the selected archaeological parks, which are Küçükyalı and Saraçhane archaeological parks, will provide knowledge about the dynamic interrelation between urban layers. The results of this study will provide a general understanding of archaeological parks as an interrelated concept between archaeological heritage and urban archaeology. Moreover, it will set the criteria in defining archaeological parks. Finally, it will examine the integration of selected archaeological sites to Istanbul’s contemporary urban form.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Arkeolojik park, Kentsel tasarım, Space syntax, Arkeolojik miras, İstanbul, Archaeological park, Urban design, Space syntax, Archaeological heritage, Istanbul
Alıntı