Satınalma Ve Birleşme Stratejilerinin Şirket Performansı Üzerindeki Etkisi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Ünlü, Işıl
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmanın amacı satınalma ve birleşme stratejilerinin şirket performansı üzerindeki etkisini analiz etmektir. Bu konudaki literatür incelendiğinde hisse senedi değerlerinin, şirketlerin gelecekteki nakit akışının iskonto edilmiş değerini ve ilgili tüm bilgileri yansıttığı farzedildiğinden bu amaçla analiz edilmesinin yaygınlaştığı görülür. Bu çalışmada, Türkiyede’deki İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’na (İMKB) kotalı şirketlerin uyguladıkları satınalma ve birleşme stratejilerinin pazar performanslarına etkileri incelenmeye çalışılmıştır. Bunun için Ocak 1998 - Haziran 2006 tarihleri arasında 16 sektörde, satınalınan şirketlerin yönetiminin el değiştirdiği 72 satınalama ve birleşme stratejisi incelenerek bu stratejilerin kısa vadede alıcı şirket pazar değeri üzerindeki etkisi değerlendirilmiştir. Çalışma kapsamında analizler için CAR (Cumulative Abnormal Return) metodu kullanılmıştır. Analiz sonuçları alıcı şirketlerin kısa vadede pozitif bir olağandışı getiri elde ettiğini göstermektedir. Sektörler kıyaslandığında bazı sektörlerde pozitif getiri, bazılarında ise negatif getiri elde edildiği görülmektedir. Sektörlerin bazılarında ise istatististiki olarak anlamlı bir getiri gözlemlenmemiştir.
The goal of this study is to explore the effects of Merger & Acquisiton Strategies. Analysing stock prices has become popular as they are supposed to reflect the true value of firms, because they are assumed to reflect the discounted value of all future cash flows and incorporate all relevant information. In this study, short term effect of Merger & Acquisitions, carried out by firms quoted to the İstanbul Stock Exchange (İMKB), has been analyzed from January 1998 through June 2006. 72 events in which management shift occured has been analyzed. In the study, Cumulative Abnormal Return (CAR) method is employed for short term analysis. For the sample analysis show that bidder firms earn positive abnormal returns on short term. When we benchmark market samples we find that abnormal returns differ for markets.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Satınalma ve Birleşme, Olağandışı Getiri, Hisse Senedi Piyasası, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB), Mergers & Acquisitions, Abnormal Return, Stock-Market, İstanbul Stock Exchange (ISE)
Alıntı