2886 Ve 4734 Sayılı İhale Kanunlarının İncelenmesi Ve Yapım İşlerinde 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar İçin Çözüm Önerileri

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Karapınar, Onur
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu tüm ayrıntıları ile ele alınmış ve 2886 sayılı Kanuna göre olumlu yönleri ortaya konmuştur. Daha sonra bu Kanunun eksikleri belirlenmiş ve ortaya çıkardığı yeni sorunlar saptanmış ve bu konularda çözümler geliştirilmiştir. Bu çalışmalar esnasında ilk olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununu hazırlayan üst düzey bürokratların görüşleri alınmış, daha sonra uygulamacı birimlerin yetkilileri ile görüşülmüş ve son olarak da ihalelere giren müteahhitlerle görüşülmüştür. Tüm bu görüşmeler sonucunda tüm tarafların Kanunla ilgili görüşleri alınmış ve sorunlar tespit edilmiştir. Son olarak da tüm görüşmeler dikkate alınarak; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun eksiklikleri ve uygulamada ortaya çıkardığı sorunlar için değişiklikler ve çözüm önerilerine yer verilmiştir. Sonuçta; genel olarak Kanuna ve sorunlara bakıldığında, Devletin yatırımlarının en verimli şekilde yapılmasını sağlamaya araç olan Kamu İhale Kanununun yapılacak değişiklikler ve iyileştirmelerle çok iyi ve verimli bir Kanun haline getirilmesi mümkün gözükmektedir.
In this study, the public procurement law numbered 4734 is observed with every details and more positive sides then the public procurement law numbered 2886 are put down. Moreover, the lacks of this law are determined and the problems that it brought about are fixed and solutions are let develop. During these studies, firstly, the high rank bureaucrats who prepared the public procurement law numbered 4734, later on, applies units and lastly, contractor who are adjudication participants are interviewed. After all these interviews, the views of all parts are obtained and problems are determined. Finally, taking account of all views; changes and solution proposals are taking place for the problems that are seen in the application because of the lacks of the public procurement law. As a conclusion; generally when the law and problems are considered, the public procurement law which is the medium that enhances state investments being beneficial will possibly be very useful with the changes and amelioration.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
Kanun, Kamu İhaleleri, Sorunlar, Law, Public Procurements, Problems
Alıntı