Peyzaj Unsurları Olarak Ağaçların Kentsel Mekan Kimliğinin Oluşumuna Etkisi

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-02-16
Yazarlar
Pak, Zeynep Cemile
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Kentin özelliklerini olumlu şekilde kullanıp mekansal tasarıma yansıtabilmek, mekanlarda yaşamsal çeşitliliği sağlayabilmek ve mümkün olduğu kadar insanları doğal çevreyle buluşturup, kentsel yaşantı içinde peyzaj ile bütünleşen sürpriz mekanlar yaratabilmek tasarımcıların ana hedefi olmalıdır. Bu doğrultuda tez çalışmasında savunulan düşünce, kentsel mekanların kimliğini oluşturan ve etkileyen önemli etmenlerden birinin peyzaj unsurlarından olan ağaçlar olduğudur. Bu çalışmada, İstanbul’da ağaçlar ile kimlik kazanmış olan mekanlardan örnekler verilerek ağaçların mekan oluşturmadaki etkisi değerlendirilecektir. Ağaçların tekil veya toplu halde farklı biçimlerde kullanılarak dış mekan yaşantısını olumlu olarak etkiledikleri ve bulundukları mekana kimlik kazandırdıkları verilen örneklerle açıklanmaya çalışılmıştır. Ayrıca, tasarımcılara yeni oluşturacakları tasarımlarda yol gösterici olabilecek bir kapsam elde etmek bu çalışmanın temel hedefidir.
Using urban features efficiently and reflecting this on spatial design, achieving vital variety, and designing surprising spaces integrated with the landscape in urban life that bring people and natural environment together should be the principal objective of designers. Accordingly, the argument proposed in this thesis is that one of the most important factor that forms and determines identity of urban spaces are trees as landscape elements. In this study, the effect of trees on spatial design are explored with the examples from spaces in Istanbul that get their identity from trees and useful examples which illustrate the positive effect of various uses of singular or collective trees on exterior spaces and the fact that they help a space to have an identity is explored.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Kentsel Mekan, Ağaç, Kimlik, İstanbul, Urban Design, Trees, identity, Istanbul
Alıntı