Makromoleküler Yapılarda Diels-alder Clıck Reaksiyonu

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-07-26
Yazarlar
Durmaz, Hakan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, “click kimyası” terimi altında sınıflandırılan, Diels-Alder (DA) ve bakır katalizli azid-alkin siklo katılma (CuAAC) tepkimeleri gibi etkin organik reaksiyonlardan faydalanılarak, çeşitli blok ve yıldız polimerlerin sentezi için yeni yöntemler geliştirilmiştir. Blok ve yıldız polimerlerin sentezinde kullanılan öncü polimerler kontrollü/yaşayan radikal polimerleşme (C/LRP) yöntemlerinden biri olan, atom transfer radikal polimerleşmesi (ATRP) ya da esterleşme reaksiyonları ile hazırlanmışlardır. İlk olarak, blok, 3-kollu yıldız ve çok kollu yıldız blok kopolimerler, furan korumalı malemid ve antrasen uç-fonksiyonlandırılmış polimerler arasında, toluen kaynama sıcaklığında ve 48 saat süre ile gerçekleştirilen DA click reaksiyonu ile sentezlenmişlerdir. Bunun yanında, CuAAC ve DA çift click reaksiyonlarının bir arada kullanılmasıyla lineer ve çok kollu yıldız üçlü blok kopolimerlerin sentezi gerçekleştirilmiştir. Bunlardan lineer üçlü blok kopolimerler tek-adımda gerçekleştirilen çift click reaksiyonları ile yıldız üçlü blok kopolimerler ise ardı sıra gerçekleştirilen çift click reaksiyonları ile sentezlenmişlerdir. İlgili ara ürünler ve sonuç ürünleri 1H NMR, UV, FT-IR, GPC ve AFM ölçümleri ile karakterize edilmiştir.
In this study, novel approaches for the synthesis of various blocks and star polymers have been developed using efficient organic reactions such as Diels-Alder (DA) and copper catalyzed azide-alkyne cycloaddition (CuAAC) reactions classified under the term “click chemistry”. Precursor polymers for the synthesis of block and star polymers were synthesized by using one of controlled/living radical polymerization (C/LRP) methods, atom transfer radical polymerization (ATRP) or esterification reactions. First, block, 3-arm star and multiarm star block copolymers were synthesized via DA click reaction between furan protected maleimide and anthracene end-functionalized polymers at reflux temperature of toluene for 48 h. Moreover, the synthesis of linear triblock and multiarm star triblock terpolymers were accomplished through the combination of DA and CuAAC double click reactions. Former was synthesized by using one-pot double click reactions; latter was synthesized by using sequential double click reactions. Related intermediates and products were characterized by using 1H NMR, UV, FT-IR, GPC and AFM spectral measurements.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Blok ve yıldız polimer, “click kimyası”, Diels-Alder (DA), bakır katalizli azid-alkin siklo katılması (CuAAC), Kontrollü/yaşayan radikal polimerleşme (C/LRP), atom transfer radikal polimerleşmesi (ATRP), Block and star polymers, “click chemistry”, Diels-Alder (DA), copper catalyzed azide-alkyne cycloaddition (CuAAC), controlled/living radical polimerization (C/LRP), atom transfer radical polymerization (ATRP)
Alıntı