Sürdürülebilir Sürdürülebilir Ürün Tasarımı Eğitimi: Uluslararası Bir Değerlendirme

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-12-04
Yazarlar
Malya, Gülden
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Sanayi Devrimi’nin ardından, endüstriyel tasarımın bir meslek olarak yükselişiyle, mesleğe ilişkin tartışmalar başlamıştır. Bu süreçte çevre ve etik konulara yönelik iki ana kavram; sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir tasarım öne çıkmıştır. Terimler çeşitlenerek kullanılsa da, hepsinin ana teması, en geniş anlamıyla “tasarım”ın, Dünyamız’a etkisi gerçeğidir. Sonuçta bugün gerçekleşen tasarım pratiği gelecekte izlenebilir küçük veya büyük izler bırakır. Sürdürülebilirliğin amacı dünyanin korunması ve tüm birey ve kurumlarin dünyaya ilişkin olumsuz etkilerinin olabilecek en azda tutulmasıdır. Burada sürdürülebilir tasarım, endüstriyel tasarımın bir meslek olarak yeniden tanımlanmasıyla, hangi ürünlerin üretileceği, nasıl üretildikleri ve kullanıldıkları üzerindeki önemli etkisiyle, kilit bir role sahiptir. Sürdürülebilir tasarım eğitimi konu olarak belirlendiğinde, sadece ürün tasarımıyla değil, birçok alanla ilişkilidir ve ele alınması için daraltılması gerekmiştir. Fakat sürdürülebilir tasarımın disiplinlerarası doğası sınırlandırmayı güçleştirmiştir. Sonuçta konunun sınırları endüstri ürünleri tasarımı geçmişi ile ulaşılabilir şekilde çizilmiştir. Bu nedenlerle konu temel olarak endüstriyel tasarım, ürün ve ürün-hizmet-sistemleri tasarımına odaklanan, “sürüdülebilir ürün tasarımı eğitimi” olarak daraltılmıştır. Tezin amacı sadece sürdürülebilir tasarımın hayatlarımızdaki önemini vurgulamak değil ayrıca eğitimin, sürdürülebilir tasarımın, hem akademik hem de profesyonel anlamda, temelini oluşturduğu gerçeğininin altını çizmektir. Araştırmada, sürdürülebilir ürün tasarımı eğitiminin net bir resmini çizebilmek için konu dört safhaya bölünmüştür. Birinci bölümde sürdürülebilir ürün tasarımı geçmişi ve gelişimi incelenirken, ikincide konunun eğitim boyutunda bugününe yoğunlaşılmış; dünyada bölüm ve ders seviyesinde eğitim veren kurumlar araştırılmıştır. Üçüncü bölümde ise birçok akademisyen ve profesyoneli kapsayan ilgili eğitimin evrimi araştırılmıştır. Son bölümde, bulgular yukarıdaki üç bölümde anlatıldıktan sonra araştırmanın değerlendirilmesi yapılmış, sürdürülebilir ürün tasarımı eğitiminin gelecek yönelimleri konu almıştır.
After the industrial revolution, industrial design has started to rise as a profession; simultaneously the arguments have begun. Accordingly, two main issues have come up with regard to environmental and ethical concerns; sustainability and sustainable design. However the term is used the main concern of all is the impact of “design” among our World. In the end, the design action that occurs now has a smaller or bigger trace through the future. Hence, the purpose of sustainability is to sustain the world and keep these traces in minimum. Sustainable design, re-definition of the industrial design profession, has a key role with a huge impact on what and how is produced. Sustainable product design education includes an enormous field. Therefore, the topic is determined as sustainable product design education focusing on education for industrial design as well as product and product-service-system design. The aim of this study is not only to express the importance of sustainable design, but also articulate the reality that education creates the basis of sustainable design both academically and professionally. The research is divided into four phases to provide a clear picture of sustainable product design education. Initially, the evolution of sustainable product design and later, in the second, the present situation of sustainable product design education is researched. In the third phase, the history and evolution of the topic is explored. Consequently, the future directions of sustainable product design education and future of sustainability issues in industrial design education is discussed in the final part.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Sürdürülebilir tasarım, Sürdürülebilir ürün tasarımı, Ürün tasarımı eğitimi, Keywords: Industrial Design, Sustainable Product Design, Product Design Education
Alıntı