Derin Kazılar Ve Derin Kazılara Bir Örnek: Flame Towers Projesi İksa Sistemi

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-07-01
Yazarlar
Ük, Mehmet
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, son zamanlarda şehirlerdeki yoğun yapılaşma sonucu kullanım alanlarının azalmazsıyla bina temelleri, yol çalışmaları ve yer altı depolarının inşasında olduğu gibi yapılaşmanın bir kısmının yeraltına taşınması sonucu gelişen derin kazı yöntemleri ve derin kazı iksa sistemleri incelenmiştir. Yukarıda bahsedilen yöntemler tartışıldıktan sonra derin kazı iksa sistemlerinden öngermeli zemin ankrajları üzerinde durulmuş ve bu sistemle çözülen Bakü Flame Towers Projesi iksa sistemi örnek olarak anlatılmıştır. Sahada yapılan zemin araştırma etütleri ve laboratuar deneylerinden elde edilen zeminin mühendislik parametreleriyle Flame Towers Projesi temel kazısı, çok sıralı öngermeli zemin ankrajlı olarak Plaxis 8.6 programında modellenmiş ve desteklenmiştir. Plaxis 8.6 programıyla yapılan analizlerde her kesitin kesit tesirleri ve ankraj yükleri tablo halinde bu çalışmada yer almaktadır. Ayrıca, analiz sırasında sistemde beklenen yatay deplasmanlar ile kazının bitiminde alınan inklinometre ölçüm sonuçları karşılaştırılmış ve inklinometre sonuçlarındaki yatay deplasmanların beklenenden çok daha az miktarda olduğu ve kazının başarıyla desteklendiği gözlenmiştir.
In this study, deep excavation methods and support systems which have been developed because of the obligations born due to the limited urban areas are discussed. Among these methods, multi-staged ground anchors which are examined through an example of Baku Flame Towers Project foundation excavation support system are studied. Flame Towers Project foundation excavation is modeled by Plaxis 8.6 and supported with multi-staged ground anchors according to engineering properties of the soil obtained by site investigations and laboratory tests. Forces on the piles and anchor loads calculated by Plaxis 8.6 for every section are also included in tables in this study. In conclusion, after a comparison of lateral movements calculated in the analysis stage and the movements measured by inclinometers at the end of the excavation; it is seen that the lateral movements measured are much less than the ones calculated which makes this support system successful.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Derin kazılar, iksa sistemleri, öngermeli zemin ankrajı, Flame Towers, inklinometre, Deep excavations, support systems, pre-stressed ground anchors, Flame Towers, inclinometers
Alıntı