Yapı elemanlarının üretiminde kullanılan yerinde yapım tekniklerinin iyileştirilmesi için model önerisi

thumbnail.default.alt
Tarih
2013
Yazarlar
Çoşkun, Kevser
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet
"Yüzyıllardır gelişen malzeme ve araç teknolojisine uyum sağlayarak günümüze kadar gelen yerinde yapım uygulamalarının, yerinde yapım teknikleri ile yapı elemanları üretiminde olumlu yönleri korunmaya çalışılırken, tespit edilen olumsuzluklar iyileştirilmelidir. Çalışma kapsamında, TRIZ ve Altı Sigma yaklaşımlarının birlikte kullanılması ile süreç iyileştirme model önerisi sunulmuştur. Modelin amacı, inşaat sektöründe yerinde yapım uygulamaları ile yapı elemanları üretiminde ilgili firma tarafından sunulan veya kalite, süre, maliyet kontrol faktörleri altında yapımda verimliliğinin artırılması en genel amacı ile uzmanlar tarafından tespit edilen mevcut yapımdaki problemleri işçilik, malzeme, araç yapım girdilerini kullanarak ortadan kaldırarak iyileştirmektir. İyileştirme model önerisi: i) problemin analizi, ii) çelişkilerin belirlenmesi, iii) çözümün planlanması, iv) yapımın iyileştirilmesi, v) iyileştirilmiş yapımın kontrolü süreç adımlarından oluşmaktadır. Sunulan model önerisi, İstanbul ilinin Pendik ilçesinde, bir spor kompleks bina şantiyesinde, tuğla örme iç duvar yapım işinin iyileştirilmesi çalışması ile şantiyede uygulanmıştır. Problemin ortaya çıktığı mevcut yapımın süreç performansı ölçülmüş, tespit edilen çelişkilerin çözümünde işçilik, malzeme ve araç girdileri ile çözüm önerileri analiz edilerek ideal çözüme varılmış, ideal çözüm üzerinden tam faktöriyel deney tasarımı uygulanmış, elde edilen değerler ile iyileştirilmiş yapım uygulanmış, iyileştirme sonucu elde edilen sürecin performansının tekrar ölçülmesi ile iyileştirmenin gerçekleştirildiği onaylanmıştır. Çalışmanın devamında TRIZ ve Altı Sigma yaklaşımlarının birlikte kullanılması ile sunulan iyileştirme model önerisinin, farklı yapım teknikleri ile yapı elemanları ve yapı elemanları alt bileşenleri üretiminde yerinde yapım uygulama çalışmalarına devam edilmesi, proje ölçeğinden firma ölçeğine ve en genel anlamda ülke ölçeğine kadar sağlayacağı yararlar ile iyileştirme seviyelerinin yükseltilmesi için yapılabilecekler üzerinde genel sonuçlara ulaşılması hedeflenmektedir."
The deficiencies of in-situ construction techniques that are reached and used today by adapting themselves to the evolutions in material and tool technologies, while preserving their positive characteristics. The deficiencies which are determined in construction applications have handled on as problem. Model proposed has been submitted by using TRIZ and Six Sigma methodologies. The objective of the model is to improve the efficiency of in-situ construction techniques in terms of quality, time and cost by improving labour, material and tools as the inputs. The model proposed consists of following stages: i) analyzing the problem, ii) determining contradictions, iii) planning the solution, iv) improving the construction, v) controlling the improved construction. The model has been applied in improvement work with brick bonded wall construction at construction site of a sport centre building located on Pendik / Istanbul. Performance of the process determined to have problems has been measured; for the contradictions determined, solution alternatives generated by improving labour, material and tools are analysed and the ideal solution has been determined; full factorial experiment design has been applied by basing on ideal solution; by the values achieved the improved technique has been formed, and by re-measurement of the performance of process, the improvement has been verified. As further studies, it is planned to continue to the applications of the model to different construction techniques and to in-situ construction of different building elements and their components. In addition, drawing conclusions on strategies to increase the improvement levels are also planned.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
Anahtar kelimeler
Sorun çözme, Yöntembilim, Yaratıcı düşünme, Teknolojik yenilikler, Yapı, Konut, Yapı Analizi (Mühendislik), Problem solving, Methodology, Creative thinking, Technological innovations, Building, Dwellings, Structural analysis (Engineering), Problem solving, Methodology, Creative thinking, Technological innovations, Building, Dwellings, Structural analysis (Engineering)
Alıntı