Ekolojik Mimarlık: Anti-ekolojik Bir Eylem İle “ekoloji Söyleminin Bir Araya Gelme Biçimleri

thumbnail.default.alt
Tarih
2013-12-16
Yazarlar
Bilgen, Serap
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Çevre ile ilgili konular, farklı nedenlerle her zaman insanlığın gündeminde olmuştur. Tarihte yaşanan bilimsel gelişmelerle insanın doğa üstündeki etkinliğinin artmasıyla yaşanmaya başlayan çevre problemleri, çevrecilik söylemlerinin oluşmasına neden olmuştur. Her söylem, ekoloji kavramının kendisini evirirken, bu kavram ve söylemler tasarım alanıyla birlikte mimarlığa da yansımış, birçok mimarlık söylemi üretmiştir. Giriş bölümünde ekoloji kavramının evrilen bir kavram olduğu, her evriminin mimarlığa da yansıdığı vurgulanarak tezin konusu, amacı, kapsamı ve yöntemi belirtilmiştir. İkinci bölümde ekoloji kavramının dinamikleri ortaya konarak bu dinamiklere bağlı kavramın değişen belli başlı anlamları verilmiştir. Üçüncü bölümde ise bu kavramların oluşturduğu mimarlık söylemleri örneklerle açıklanarak mimarlık söylemlerinin iç içe geçmiş olan kavramsal haritası üretilmiştir. Dördüncü bölümde, mimarlık ortamındaki projeler taranarak öne çıkan, ekoloji söylemi içeren örnekler seçilerek, bunların ekoloji temelli yaklaşımlar ve bunların ortaya çıkardığı tasarım dilleri incelenmiştir. Tezin son bölümünde ise anti ekolojik bir eylem olan yapı yapma ile ekoloji temelli amaçların bir araya nasıl geldiği anlatılarak, bu biraradalıkla oluşan mimari dillerin dinamik, döneme göre değişen bir ekolojik bilinç yaratma potansiyeli vurgulanmıştır.
Environment-relate issues, for different reasons were always on the agenda of humanity. In the history by the scientific developments, human activities became dominant over the earth and caused environmental problems. Ecological expressions under the effect of political and economical issues produced different ecology concepts. Every expression and concepts reflected to the design issues and architectural ideas. In the first chapter, it is emphasized that ecology concept is a dynamic and evolving concept and than, purpose, scope and method of the study are stated. In the second chapter, dynamics of the ecology concept are given and major ecology concepts that are generated by the dynamics are determined. In the third chapter, architectural expressions about the ecology, produced by the evolving ecology concept, are explained with the basic examples. In the fourth chapter, some projects that are publicated in architectural agenda with ecology expressions and their architectural issues are investigated. In the fifth and the last chapter, the combination of building activity as an antiecological activity and the ecology expression studied and than it is emphasized that, architecture has a potential to create a dynamic eco-consciousness.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
Anahtar kelimeler
ekolojik mimarlık, anti ekoloji, ecological architecture, anti-ecology
Alıntı