Fiziksel Çevrenin Alzheimer Hastalığındaki Yeri Ve Önemi: Farklı Tipteki Özel Alzheimer Bakımevleri İçin İç Mekân Tasarım Kriterlerinin Geliştirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2019
Yazarlar
Şahin, Dilek
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Günümüzde, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki yaşlı nüfusun artmasıyla demans hastalığı ve özellikle demans hastalığının en sık görülen tanısı olan alzheimera bağlı demans hastalığı önemli bir sorun hâline gelmiştir. Alzheimer hastalığı, tıbbi, sosyal ve psikolojik sorunları da beraberinde getiren bir hastalıktır. Unutkanlık ile başlayan hastalık, hastanın kişilik değişikliği yaşamasıyla ilerlemekte, sözel ve motor becerilerini kaybetmesine sebep olmakta ve hastalık ilerledikçe hastayı günlük ihtiyaçlarını karşılayamaz ve bu sebeple de bakıma muhtaç hâle getirdiği bilinmektedir. Günümüze kadar, birçok bilim insanının dâhil olduğu ve sayısı her gün artan çok sayıda araştırmada, fiziksel çevre ve sosyal bakım ortamının demans hastalarının yaşam kalitesini arttırabileceği veya olumsuz yönde etkileyebileceği konusunda görüş ve değerlendirmeler aktarılmıştır. Bir başka ifadeyle, fiziksel çevre tasarımı, demans hastalığına sahip bireylerin yaşam kalitesini arttırıcı ve işlevselliklerini teşvik edici bir ortam hazırlar ve bu anlamda biz tasarımcılar için oldukça önem arz eder.
Today, with the increasing elderly population both in developed and developing countries, the disease of dementia especially the most common diagnosis of alzheimer cases become the major problem. Alzheimer is a disease that emerges together with medical, social and psychological problems. Begining with forgetfulness, progresses with the patient's personality changes, while leading the patient to lost its verbal and motor skills. As the disease progresses, the patients unfortunately can not perform their daily needs and therefore oblige care at the end. Large numbers of researches have been carried out until today. Although the number is increasing everyday, scientists and assesments were proved that physical environment and social care environments could improve the quality of life for the patients with dementia, and may reduce the negative affects of the disease.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2019
Anahtar kelimeler
İç Mimari ve Dekorasyon, Alzheimer hastalığı, Tasarım, Interior Design and Decoration, Alzheimer disease, Design
Alıntı