GIS based analysis and assessment of tsunamy risk case study of Gocek Bay–Turkey

thumbnail.default.alt
Tarih
2017
Yazarlar
Mvouna, Hafidhou Alı
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Bilişim Enstitüsü
Institute of Informatics
Özet
Tsunami olayı, yerel ve küresel düzeyde önemli derecede etkiye sahiptir. Tsunami riski ortadan kaldırılamaz, ancak etkisini azaltmak için olası bir çözümü belirlemek için verimli bir şekilde değerlendirilebilir ve analiz edilebilir. Afet önleme çalışmaları ile insanların yaşamları ve mülkleri kurtarılabilir ve çevresel zararlar azaltılabilir. Tsunami gibi afetlerin konum bilgisini ve olası etkilerini belirlemek afet yöneticisi için hayati bir önem taşır. Tsunami riskini değerlendirmek ve analiz etmek ve müdahele strateji planının modellenmesine yardımcı olmak için etkili bir yöntem olan, "konum bilgisine ilişkin konumsal verileri elde etmek, depolamak, manipüle etmek, analiz etmek ve görüntülemek için kullanılan araçlar kümesi" olan CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) kullanılır. Tsunami olayına ait tarihsel belgelerden elde edilen sayısal veriler, meydana gelebilecek tsunami olayının olasılığını belirlemek için manipüle edilmiştir. Bu tezin amacı, Tsunami tehlikesine dayalı riski belirlemek için kullanılan farklı konumsal verileri incelemek ve birleştirmektir. Elde edilen sonuçlar, Türkiye'de Göcek Körfezi gibi risk altında olan alanlar için başarıyla kullanılmaktadır. Göcek, Muğla'nın Fethiye İlçesi'nin kuzey batısında yer alan ve en popüler Türk yatçılık merkezlerinden biridir. Potansiyel turizm faaliyeti, ulusal ekonomik kalkınmaya katkıda bulunur. Ayrıca, CBS teknolojisinin kullanımı, sayısal yükseklik Modeli (DEM), uydu görüntüleri, arazi kullanımı / arazi örtüsü gibi farklı konum verileri gerektirir. Bu verilerin derlenmesi ile yükseklik haritası, arazi kullanım / arazi örtüsü haritası, sel baskını haritası ve farklı tsunami yoğunluk değerlerine bağlı risk haritası üretilir. Bu çalışma, tsunami etkisini azaltma planı geliştirmek için hem risk güvenlik açığı bileşenlerini hem de veri analizini birleştirdi. Bu yaklaşım, fiziksel, sosyal ve ekonomik faktörleri içeren bu analiz ve değerlendirmeyi gerçekleştirmek, tehlike ölçütünü ve risk açığını bütünleştiren bir metodoloji geliştirmek ve Göcek bölgesi için farklı risk çerçeveleri uygulamak için kullanılmaktadır. Çalışma, tehlike bilgisini, tehlikeye maruz açıkları ve farklı harita ürünleri sunar. Risk haritası, güvenlik açığı skorunu ve tehlike bilgilerini birleştirirken, sular altında kalma haritası, çalışma alanındaki muhtemel tsunami oluşumunu belirleyen fiziksel ve tarihsel verilere dayanmaktadır. Bu çalışmada elde edilen sonuç, yerel ve merkezi hükümet tarafından gerekli kıyı bölgelerinde yerleşim değiştirme işlemleri için kullanılabilir.
The event of tsunami has a high considerable impact in local and global level. The risk of tsunami cannot be eliminated but it can be efficiently assessed and analyzed for setting a possible solution to reduce its impact. During the hazard prevention, human lives and properties can be saved and environmental damage can be reduced. Determine the spatial location of the tsunami and its impacts has a vital importance for disaster management. At that stage, geographical information system becomes a major concern with its ability to provide accurately and spatially information about such a risk. Geographical Information System (GIS) as "a set of tools used for capturing, storing, manipulate, analyzing and displaying spatial data related to a spatial location for a specific problem" is used effectively to assess and analyze the risk of tsunami and help to response strategy plan. Tsunami event numerical data from historical document have been manipulated to determine the probability of tsunami event which might occurred. The aim of this study is to combine and examine different spatial data used to determine the risk relied on tsunami hazard. The obtained results are successfully used for the area where under the risk such as Göcek Bay in Turkey. Göcek is situated in north west of Fethiye District of Mugla province and it is one of the most popular Turkish premier yachting locations. Its potential tourism activity contributes on the national economic development. Furthermore, the use of GIS technology necessitates of different types of spatial data such as digital elevation Model (DEM), satellite imagery, and land use/land cover. The compilation of these data generates the elevation map, land use land cover map, inundation map and the risk map depending of different tsunami intensity values. This study combined both risk vulnerability components and data analysis for developing a tsunami mitigation planning. This approach is used to achieve this analysis and assessment that includes physical, social and economic factors, developing methodology integrating hazard measure and its risk vulnerability and apply different risk frameworks for the Göcek area. The study presents the hazard information, the vulnerabilities and different map outputs. The risk map combined the vulnrability score and hazard information while the inundation map is based on physical and historical data. The result obtained in this study can be used for different relocation process in the coastal area required by local and central government.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, 2017
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Informatics, 2017
Anahtar kelimeler
Alıntı